Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Konferencja pt. „Glottodydaktyczne wymiary wielojęzyczności: język, komunikacja, kultura”

14.10.2021 - 10:37, aktualizacja 23.02.2022 - 09:34
Redakcja: OO

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizuje konferencję naukowo-dydaktyczną pt. „Glottodydaktyczne wymiary wielojęzyczności: język, komunikacja, kultura”. Wydarzenie odbędzie się online 4 marca 2022 roku na platformie Zoom.

Celem konferencji jest próba opisania złożonej problematyki wielojęzyczności w kontekście dydaktyki języków obcych. Dynamiczne przeobrażenia społeczno-gospodarcze, technologiczne i kulturowe powodują, że dawne schematy edukacyjne przestały obowiązywać, a nowe nieustannie testuje teraźniejszość. Zmiany te w szczególny sposób uwidaczniają się w szkole, zwłaszcza w klasie językowej, gdzie spotykają się uczniowie reprezentujący często bardzo różne kultury, komunikujący się w kilku językach i realizujący swoje rozmaite cele życiowe. Również rola nauczyciela jest siłą rzeczy inna – nauka efektywnego porozumiewania się w wielojęzycznym kontekście wymaga od niego, by był facylitatorem (ang. facilitator) sytuacji komunikacyjnych, kiedy indziej mediatorem międzykulturowych kontaktów, często również tłumaczem czy trenerem. Wielojęzyczność jest wartością nie tylko w wymiarze rozwoju jednostki, ale również społeczeństw. Warto o tym pamiętać nie tylko na etapie projektowania działań dydaktycznych, ale również w odniesieniu do kształcenia zawodowego nauczycieli i kreowania polityki edukacyjnej.

Wydarzenie będzie okazją do wspólnego zastanowienia się nad fenomenem wielojęzyczności, jego wielowymiarowością i podzielenia się doświadczeniami w jego wykorzystywaniu w praktyce glottodydaktycznej i projektach edukacyjnych w kraju i zagranicą.

Temat konferencji wpisuje się w zadanie, nad którym Uniwersytet Śląski pracuje w ramach projektu Transform4Europe – opracowanie strategii wielojęzyczności.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.konferencjaspnjo.us.edu.pl.

return to top