Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Filozofii

DORADZTWO FILOZOFICZNE I COACHING

• Zagadnienia na egzamin licencjacki
1. Reguły profesjonalizmu zawodowego w pracy coacha.
2. Kodeks etyczny coacha – główne wskazania.
3. Filozofia a coaching: relacje.
4. Działy filozofii: omówienie z przykładami.
5. Najważniejsze pytania stawiane w etyce.
6. Nauka a pseudonauka.
7. Etyka w filozofii starożytnej.
8. Etyka biznesu – główne zagadnienia
9. Ontologia i metafizyka – główne pytania.
10. Racjonalizm a irracjonalizm.
11. Psychoterapia, tutoring, mentoring, szkolenia a coaching – porównanie.
12. Coaching poznawczo-behawioralny.
13. Kluczowe kompetencje coacha zawarte w International Coach Federation.
14. Modele, narzędzia, i techniki coachingowe.
15. Superwizja w coachingu.
16. Struktura sesji i procesu coachingowego.
17. Kompetencje komunikacyjne w coachingu.
18. Skuteczne porozumiewanie się w organizacji.
19. Godność osoby ludzkiej w procesie coachingowym.
20. Dylemat etyczny w pracy coacha – przykłady.
21. Problemy współczesnej filozofii społecznej: globalizacja, wielokulturowość, kapitalizm.
22. Podstawowe pojęcia i zagadnienia antropologii filozoficznej.
23. Negocjacje – ogólna charakterystyka.
24. Mediacje – ogólna charakterystyka.
25. Zasady projektowania eksperymentu w naukach behawioralnych.
26. Pojęcie postawy, narzędzia pomiaru postaw.
27. Teoria dysonansu poznawczego, zastosowania.
28. Błędy poznawcze, przykłady.
29. Pojęcie argumentu, zasady oceniania poprawności argumentacji.
30. Manipulacja a perswazja.

• Zagadnienia na egzamin magisterski (specjalność doradztwo indywidualne i life coaching):
1. Antyczna geneza doradztwa filozoficznego.
2. Filozofie życia. Analiza porównawcza wybranych stanowisk.
3. Coaching poznawczo-behawioralny a zen coaching. Analiza porównawcza założeń i metodyki pracy.
4. Coaching prowokatywny a coaching egzystencjalny. Analiza porównawcza założeń i metodyki pracy.
5. Coaching grupowy i zespołowy.
6. Struktura sesji i procesu coachingowego w świetle Kluczowych Kompetencji Coacha zawartych w International Coach Federation (poziom PCC).
7. Doradztwo filozoficzne wobec głównych założeń coachingu – podobieństwa i różnice.
8. Fenomenologia i jej praktyczne implikacje w coachingu oraz doradztwie filozoficznym.
9. Logoterapia.
10. Analiza egzystencjalna.
11. Analiza transakcyjna.
12. Stanowiska etyki społecznej.
13. Metody pracy doradcy filozoficznego.
14. Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Doradztwa Filozoficznego.
15. Założenia filozoficzne psychoterapii postmodernistycznych.
16. Terapia oparta na logice E. T. Cohena.
17. G. Achenbacha podejście do praktyki filozoficznej.
18. Metody dialektyczne w pracy doradcy filozoficznego.
19. Etyka zawodowa coacha w świetle kodeksów etycznych.
20. Etos i wartości w pracy coacha.
21. Trudne sytuacje w pracy coacha w świetle koncepcji równowagi interakcyjnej.
22. Rola superwizji w coachingu.
23. Modele pracy superwizyjnej.
24. Modele, narzędzia i techniki coachingowe.
25. Źródła psychologii pozytywnej, przedstawiciele, obszary badan i zastosowań.
26. Metody hermeneutyczne w filozofii.
27. Filozofia dialogu.
28. Dialogika sokratejska.
29. Dylematy etyczne w pracy coacha – analiza w świetle wybranych stanowisk etycznych.
30. Doradztwo filozoficzne wobec problemu normy zdrowia psychicznego.

• Zagadnienia na egzamin magisterski (specjalność doradztwo instytucjonalne i coaching biznesowy):
1. Kultura organizacyjna, jej przejawy i rodzaje.
2. Audyt etyczny – istota, znaczenie, wdrożenia.
3. Etyka kodeksowa i jej krytyka.
4. Kodeksy etyczne, etos i wartości coacha.
5. Trudne sytuacje w pracy coacha w świetle koncepcji równowagi interakcyjnej.
6. Rola superwizji w coachingu.
7. Modele pracy superwizyjnej.
8. Modele, narzędzia i techniki coachingowe.
9. Źródła psychologii pozytywnej, przedstawiciele, obszary badan i zastosowań.
10. Metody hermeneutyczne w filozofii.
11. Analiza egzystencjalna.
12. Analiza transakcyjna.
13. Stanowiska etyki społecznej.
14. Coaching poznawczo-behawioralny a zen coaching. Analiza porównawcza założeń i metodyki pracy.
15. Coaching prowokatywny a coaching egzystencjalny. Analiza porównawcza założeń i metodyki pracy.
16. Coaching grupowy i zespołowy.
17. Struktura sesji i procesu coachingowego w świetle Kluczowych Kompetencji Coacha International Coach Federation (poziom PCC).
18. Fenomenologia i jej praktyczne implikacje w coachingu oraz doradztwie filozoficznym.
19. Dylematy etyczne w pracy coacha – analiza w świetle wybranych stanowisk etycznych.
20. Typy coachingu biznesowego.
21. Coachingowy styl zarządzania.
22. Filozofie zarządzania, analiza porównawcza wybranych stanowisk.
23. Etyka biznesu.
24. Metodyka szkoleń rozwojowych.
25. Specyficzne modele coachingu biznesowego.
26. Organizacje turkusowe.
27. „Filozofia firmy” w kontekście analizy działalności organizacji publicznych i biznesowych.
28. Społeczna odpowiedzialność biznesu.
29. Psychologia egzystencjalna – analiza wybranych problemów.
30. Reguły komunikacji w coachingu.

DFiC_zagadnienia_egzaminacyjne, plik pdf

return to top