Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Filozofii

FILOZOFIA

• Zagadnienia na egzamin licencjacki
1. Analiza porównawcza dwóch wybranych koncepcji filozofii starożytnej.
2. Analiza porównawcza dwóch wybranych koncepcji filozofii średniowiecznej.
3. Analiza porównawcza dwóch wybranych koncepcji filozofii nowożytnej.
4. Analiza porównawcza dwóch wybranych koncepcji filozofii współczesnej.
5. Analiza porównawcza dwóch wybranych koncepcji filozofii polskiej.
6. Filozofia społeczna: wybrane problemy i stanowiska.
7. Główne koncepcje i pojęcia estetyki.
8. Główne koncepcje i problemy etyki.
9. Główne problemy ontologii.
10. Podstawowe problemy epistemologii.
11. Wybrane zagadnienia aksjologii.
12. Ontologiczny problem istoty i istnienia.
13. Założenia paradygmatu ontologicznego w filozofii.
14. Założenia paradygmatu mentalistycznego w filozofii.
15. Założenia paradygmatu lingwistycznego w filozofii.
16. Filozofia a nauka.
17. Problem postępu (np. dziejów, wiedzy, nauki, filozofii, sztuki).
18. Główne zagadnienia ogólnej metodologii nauk.
19. Podstawowe błędy logiczne.
20. Pojęcie argumentu, zasady oceniania poprawności argumentacji.
21. Filozoficzne koncepcje człowieka.
22. Zagadnienie źródeł i granic poznania.
23. Klasyczna i nieklasyczne teorie prawdy.
24. Wybrane moralne problemy współczesności.
25. Filozofia teoretyczna a praktyczna w świetle wybranych koncepcji.
26. Filozofia sceptyczna, dogmatyczna i krytyczna.
27. Determinizm i indeterminizm na wybranych przykładach.
28. Obiektywizm i subiektywizm na wybranym przykładzie (np. epistemologii, etyki czy estetyki).
29. Dedukcja i problemy indukcji.
30. Omów wybraną regułę logiczną lub schemat argumentacji.

• Zagadnienia na egzamin magisterski
1. Porównaj wybrane zagadnienia (etyczne, epistemologiczne, ontologiczne) filozofii Platona i Arystotelesa.
2. Porównaj wybrane zagadnienia (etyczne, epistemologiczne, ontologiczne) filozofii św. Tomasza z filozofią Dunsa Szkota i Ockhama.
3. Porównaj wybrane zagadnienia epistemologiczne w filozofii racjonalistycznej i empiryzmie.
4. Omów podstawowe pojęcia i koncepcję heglizmu.
5. Omów podstawowe pojęcia i zagadnienia filozofii krytycznej.
6. Omów podstawowe założenia pozytywizmu w filozofii.
7. Omów podstawowe problemy poruszane w filozofii Koła Wiedeńskiego.
8. Omów podstawowe założenia fenomenologii.
9. Omów podstawowe założenia hermeneutyki.
10. Filozofia życia – porównaj trzy wybrane stanowiska.
11. Omów wybrany problem filozofii języka.
12. Omów wybrany problem filozofii analitycznej.
13. Problem dobra i zła w filozofii dialogu.
14. Problemy i koncepcje współczesnej estetyki.
15. Porównaj trzy koncepcje kultury.
16. Filozofia cywilizacji – porównaj trzy wybrane koncepcje.
17. Zagadnienie dobra w etyce – porównaj dwie wybrane koncepcje.
18. Sformułuj i omów aktualny problem dotyczący umysłu/świadomości.
19. Sformułuj i omów aktualny problem dotyczący odpowiedzialności.
20. Sformułuj i omów aktualny problem dotyczący estetyki.
21. Sformułuj i omów problem z zakresu ontologii.
22. Sformułuj i omów problem z zakresu aksjologii.
23. Sformułuj i omów problem z zakresu logiki.
24. Sformułuj i omów problem z zakresu antropologii.
25. Problemy poruszane w ramach paradygmatu ontologicznego, mentalistycznego i lingwistycznego w filozofii – omów i porównaj wybrane koncepcje.
26. Na czym polega różnica między kontekstem odkrycia a kontekstem uzasadniania?
27. Wiedza a poznanie.
28. Status i problem nauk humanistycznych i społecznych.
29. Filozoficzne teorie bytu i problemy nowoczesnej nauki.
30. Problemy współczesnej nauki a problemy filozofii – na wybranym przykładzie.

FILOZOFIA zagadnienia egzaminacyjne, plik pdf

return to top