Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa

Anna Czekaj

06.02.2020 - 10:30, aktualizacja 22.06.2021 - 14:51
Redakcja: am

dr Anna Czekaj

Tytuł rozprawy doktorskiej :Description des parties du corps en français et en polonais. Approcheorientéeobjets.

Projekty badawcze:
Udział w pracach związanych z realizacją projektu MATCHPAD – (MAchineTranslation Systems for use of Hungarian and PolishAdministrations), The Information Society Project, IST-1999-12256, Key Action 3, Action Line 3-4-1, 2000 – 2002, Directorate – General Information Society) w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej opracowywanego w kooperacji między Laboratoire de LinguistiqueInformatique (Université Paris XIII), a w szczególności Prof. Gastonem Grossem, Instytutem Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, a w szczególności Prof. dr. hab. Krzysztofem Bogackim, Instytutem Filologii Romańskiej Uniwersytetu Śląskiego, a w szczególności Prof. dr. hab. Wiesławem Banysiem oraz Systran S.A., ResearchInstitute for Linguistics, Węgierską Akademią Nauk (HAS), Ministerstwem Transportu Węgier i Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej.
Celem projektu byłostworzenie elektronicznych baz danych morfologicznych, syntaktycznych i leksykalnych, które znajdą zastosowanie w automatycznej analizie tekstów, w oparciu o które opracowany zostanie komputerowy program tłumaczeniowy angielsko – polski oraz polsko – francuski.

Obecnie realizowany projekt badawczy:
Prowadzony przeze mnie projekt badawczy jest związany z problematyką wieloznaczności leksykalnej, która charakteryzuje w znacznym stopniu zarówno język polski jak i francuski. W prowadzonych badaniach koncentruję się przede wszystkim na analizie konstrukcji metonimicznych i ich prawidłowym tłumaczeniu na język polski. W swoich badaniach posługuję się metodą zorientowaną obiektowo autorstwa W. Banysia, która została stworzona na potrzeby sformalizowanego opisu języka, w tym między innymi na użytek automatycznego tłumaczenia tekstów. Tego typu podejście obiektowe pozwala, z jednej strony, na rozwiązanie problemu istniejącej polisemii w językach naturalnych, a z drugiej strony, opis w ten sposób wykonany jest przekładalny na języki programowania obiektowego w informatyce, co oznacza, iż jest łatwy i zrozumiały do odczytania przez maszynę.

Najważniejsze publikacje:

1. Autour de la notion de prédicat, współautor Beata Śmigielska, Neophilologica 21, WydawnictwoUniwersytetuŚląskiego, Katowice 2009, str. 7-17
2. Question de métonymie dans la traduction automatique, Neophilologica 23,WydawnictwoUniwersytetuŚląskiego, Katowice 2011, str. 136-149
3. Verbes supports ? – quelques réflexions sur la pertinence du terme, Neophilologica 25, WydawnictwoUniwersytetuŚląskiego, Katowice 2013, str. 7-15
4. Restrictive ou appositive ? – encore quelques remarques à propos des relatives,Neophilologica 25,WydawnictwoUniwersytetuŚląskiego, Katowice 2013, str. 150-161
5. Parties du corps dans la langue de spécialité – problème de traduction automatique, RocznikiHumanistyczneVol.LXI, Lublin 2013, str.75-88
6. Comment comprendre la classe d’objets? Neophilologica 26, WydawnictwoUniwersytetuŚląskiego, Katowice 2014, str. 232 – 244
7. Konstrukcje metonimiczne w tłumaczeniuautomatycznym, RocznikPrzekładoznawczy. Studia nadteorią, praktyką i dydaktykąprzekładu. No 10, Toruń 2015, str. 61-74
8. Cette table part demain – la faute du traducteur ou l’intention de l’auteur? – à propos de la métonymie dans la traduction automatique, Neophilologica 27, WydawnictwoUniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, str. 33-44
9. Perception et métonymie – problèmes de traduction automatique, Neophilologica 30, WydawnictwoUniwersytetuŚląskiego, Katowice 2018, str.76-88
10. Classement de métonymies et son utilité dans la traduction automatique, Neophilologica 31, WydawnictwoUniwersytetuŚląskiego,

Anna Czekaj, PhD
Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

anna.czekaj@us.edu.pl

ORCID: 0000-0003-0606-5393

Research interests:

The current research project concerns lexical ambiguity, which to a large extend characterizes both Polish and French. In her research, Dr Czekaj focuses on analyzing metonymic constructions and their correct translating into Polish.

Her research interests also include the disambiguation of polysemous adjectives, which, being constituent elements, not only metonymic, pose problems to the machine translator. In her research, she uses Wiesław Banaś’ object-oriented method, which was created to enable a formalized language description, including, among other things, machine translation. The object-oriented approach, on the one hand, helps solve the problem of polysemy in natural languages, on the other, the description made in this way is translated into object-oriented language programming in computer science, which means that it is easy and machine-readable.

Selected publications:

 1. Question de métonymie dans la traduction automatique, Neophilologica 23, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, pp. 136-149
 2. Verbes supports ? – quelques réflexions sur la pertinence du terme [Support verbs – a couple of remarks justifying the legitimacy of the use of the term], Neophilologica 25, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, pp. 7-15
 3. Restrictive ou appositive ? – encore quelques remarques à propos des relatives, Neophilologica 25, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, pp. 150-161
 4. Parties du corps dans la langue de spécialité – problème de traduction automatique [Body parts in  specialist language – the problem of machine translation], Roczniki HumanistyczneLXI, Lublin 2013, pp.75-88
 5. Comment comprendre la classe d’objets? [How should the concept of the object class be understood?], Neophilologica 26, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, pp. 232 – 244
 6. Konstrukcje metonimiczne w tłumaczeniu automatycznym [Metonymic constructions in machine translation], Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu. No 10, Toruń 2015, pp. 61-74
 7. Cette table part demain – la faute du traducteur ou l’intention de l’auteur? – à propos de la métonymie dans la traduction automatique, Neophilologica 27, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,  Katowice 2015, pp. 33-44
 8. Perception et métonymie – problèmes de traduction automatique [Perception and metonymy in machine translation], Neophilologica 30, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, pp.76-88
 9. Classement de métonymies et son utilité dans la traduction automatique [Classification of types of metonymy and its usefulness in machine translation], Neophilologica 31, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, pp.106-124
 10. Classement de métonymies et traduction automatique [Classification of types of metonymy and machine translation], Neophilologica 32, Wydawnictwo Uniwersytety Śląskiego, Katowice 2020, pp. 192-209

 

Anna Czekaj

return to top