Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa

Ewa Miczka

06.02.2020 - 10:57, aktualizacja 29.06.2021 - 11:00
Redakcja: am

prof. dr hab. Ewa Miczka

kontakt: ewa.miczka@us.edu.pl

Profesor w Instytucie Językoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego. Jest romanistką specjalizującą się w lingwistyce tekstu i analizie dyskursu. Główne kierunki jej badań to mechanizmy spójności tekstów prasowych (na podstawie korpusów francuskich tekstów prasowych), globalne struktury informacyjne dyskursu; tworzące je jednostki i ich hierarchia, rola kontekstu językowego i wiedzy o świecie w tworzeniu reprezentacji dyskursywnych, mechanizmy pozwalające na rekonstrukcję treści implicytnych w dyskursie i ich rola w kształtowaniu struktur informacyjnych i ontologicznych dyskursu, wartości i ich źródła w dyskursie.
Jej badania mają charakter interdyscyplinarny, ponieważ prof. Ewa Miczka łączy w nich narzędzia pochodzące z warsztatu metodologicznego lingwisty – zwłaszcza z zakresu semantyki i pragmatyki – z koncepcjami wypracowanymi w obrębie psycholingwistyki (modele przetwarzania informacji, jednostki organizujące wiedzę o świecie – modele sytuacyjne, scenariusze, skrypty, ramy) oraz socjologii (teoria ram doświadczeniowych E. Goffmana jako narzędzi służących do interpretacji zdarzeń życia codziennego).

Numer ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9335-892X

Wybrane publikacje:

 • « Reconstruire les enchaînements au niveau supraphrastique de la structure informationnelle du discours». Cognitive Studies / Etudes Cognitives 18 (18). https://doi.org/10.11649cs.1695.
 • Les structures informationnelles globales du discours. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.
 • « Les structures discursives à scénarios parallèles ». Romanica Wratislaviensia 60. 2013, s. 65-76.
 • « Les ensembles rhématiques comme éléments constitutifs du niveau supraphrastique de la structure informationnelle du discours ». Cognitive Studies / Etudes Cognitives 13 (13). 2013, s. 263-272.
 • « Relations entre les cadres de l’expérience dans le discours – l’exemple du fait divers ». Neophilologica 23. 2011, s. 259-272.
 • « Opérations discursives sur les structures du monde représenté dans le discours publicitaire ». Synergie Pologne 6. 2009, s. 103-112.
 • Kognitywne struktury sytuacyjne i informacyjne w interpretacji dyskursu. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002.
 • „Prototyp w lingwistyce tekstu”. W: D. Ostaszewska (red.), Gatunki mowy i ich ewolucja. Tom I: Mowy piękno wielorakie. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000, s. 20-30.
 • « Aspects socio- et psycholinguistiques de la modélisation de la compréhension des textes de la vie quotidienne: fait divers et publicité». Studia Romanica Posnaniensa 25/26, 2000, s. 223-234.
 • „Rola kategorii ponadzdaniowych w procesie rekonstrukcji tekstu”. W: T. Dobrzyńska (red.), Tekst i jego odmiany, Zbiór studiów, Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 1996, s.41-52.

Wykaz dorobku naukowego w portalu Pracowników Uniwersytetu Śląskiego

Ewa Miczka, PhD, DLitt
Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

ewa.miczka@us.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9335-892x

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Ewa-Miczka-2029891370

Research interests:

Ewa Miczka is a Romanist specializing in text linguistics and discourse analysis.

The main directions of her research:

 • coherence mechanisms in media texts (on the basis of the corpora of French press texts),
 • Global discourse information structures; the units constituting the structures and their hierarchy,
 • The role of linguistic context and the knowledge of the world in creating discursive representations,
 • Mechanisms of reconstructing implicit content in discourse and their role in building the informative and ontological structures of discourse,
 • Values, their indicators and sources in discourse.

The research has an interdisciplinary character, because the Author combines:

 • linguistic tools — especially from semantics and pragmatics,
 • with psycholinguistic concepts — she refers to the information processing models and the concepts of units organizing the world knowledge, such as situation models, scenarios and frames,
 • and sociological concepts — interpreting discourses on everyday events, the Author draws on Erving Goffman’s theory of frames.

Selected publications:

 1. Les valeurs en langue et en discours [Values in Language and Discourse] (ed.), Katowice, Wydawnictwo Naukowe « Śląsk », 2019.
 2. « Reconstruire les enchaînements au niveau supraphrastique de la structure informationnelle du discours» [Reconstruction of connections at the supraphrastic level of information structure in discourse]. Cognitive Studies / Etudes Cognitives 18 (18). https://doi.org/10.11649cs.1695.
 3. Les structures informationnelles globales du discours [Global discourse information structure]. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.
 4. « Les structures discursives à scénarios parallèles » [Discourse Structure with Parallel Scenarios. The Case of Fait Divers]. Romanica Wratislaviensia 2013, pp. 65-76.
 5. « Les ensembles rhématiques comme éléments constitutifs du niveau supraphrastique de la structure informationnelle du discours» [Rhematic Sets as Components of the Global Discourse Information Structure]. Cognitive Studies / Etudes Cognitives 13 (13). 2013, pp. 263-272.
 6. « Opérations discursives sur les structures du monde représenté dans le discours publicitaire » [Discursive Operations on the Ontological Structure in Advertising Discourse]. Synergie Pologne 2009, pp. 103-112.
 7. Kognitywne struktury sytuacyjne i informacyjne w interpretacji dyskursu [Cognitive Situation and Information Structures in Discourse Interpretation]. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002.
 8. „Prototyp w lingwistyce tekstu” [Prototype in Text Linguistics]. In: D. Ostaszewska (ed.), Gatunki mowy i ich ewolucja. Tom I: Mowy piękno wielorakie. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000, pp. 20-30.
 9. . « Aspects socio- et psycholinguistiques de la modélisation de la compréhension des textes de la vie quotidienne: fait divers et publicité» [Socio- and Psycholinguistic Aspects of Models of Text Comprehension: The case of Fait Divers and Advertising]. Studia Romanica Posnaniensa 25/26, 2000, pp. 223-234.
 10. „Rola kategorii ponadzdaniowych w procesie rekonstrukcji tekstu” [The Role of Global Information Structure Categories in the Text Reconstruction Process]. In: T. Dobrzyńska (ed.), Tekst i jego odmiany, Zbiór studiów, Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 1996, pp. 41-52.

Grants:

 1. Research grant: La cohérence et la connexion au niveau macrostructurel du texte. L’analyse de trois types de textes de presse, przyznany przez l’Association des Universités Partiellement ou Entièrement Francophones – l’Université des Réseaux d’Expression Française (AUPELF-UREF). Function: research manager and investigator. Duration: November 1, 1990 – May 30,1991.
 2. Research grant financed by the Ministry of Science and Higher Education no. N101 239039, 2010-2011, research manager: Prof. Adam Chmielewski: Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności. Między ideą a praktyką. Function: topic investigator: Interdyscyplinarne aspekty w tworzeniu reprezentacji dyskursu.

return to top