Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Monika Wrońska

07.02.2020 - 12:38, aktualizacja 01.12.2020 - 12:18
Redakcja: krzysztofrozwadowski

mgr Monika Wrońska

Kontakt: monika.cmiel@gmail.com, wron.mon@gmail.com

Magister, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Filologia rosyjska. Pracę magisterską na temat sposobów wyrażania modusów w tekście pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Henryka Fontańskiego obroniła w 2018 roku. Po obronie rozpoczęła pracę jako asystent badawczo-naukowy. Obszar zainteresowań badawczych: dyskurs polityczny w aspekcie przekładu, język propagandy politycznej.
Organizowane konferencje:
Udział w komitecie organizacyjnym konferencji Przestrzenie przekładu 5, organizowanej przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Komisję Przekładoznawczą przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (24—25 października 2019 roku).

Profil Pracownika w portalu ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7000-9391

Wybrane publikacje:

M. Ćmiel: Речевые модусные рамки в аспекте перевода. W: Сборник статей по материалам G-global Международной научно-практической конференции молодых ученых «Нургалиевские чтения-VIII: Научное сообщество молодых ученых ХХI столетия. Филологические науки». Red. K.R. Nurgali. Nur-Sułtan 2019, s. 34—38.
M. Ćmiel: Ментальные модусные рамки в аспекте художественного перевода (русско-польское сопоставление) W: Konfrontacje z przekładem. Red. D. Adamczyk, Ł. Gęborek, M. Małek, W. Szota, Sosnowiec 2020, s. 41—52.
M. Ćmiel: Особенности передачи модусных рамок (на примере Людмилы Петрушевской «Номер Один, или В садах других возможностей». W: Przestrzenie przekładu. T. 4. Red. J. Lubocha-Kruglik, O. Małysa, G. Wilk. Katowice 2020, s. 211—222.

Bibliografia dorobku pracownika w UŚ

return to top