Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa

Ryszard Wylecioł

06.02.2020 - 11:23, aktualizacja 28.06.2021 - 15:15
Redakcja: am

dr Ryszard Wylecioł

kontakt: ryszard.wyleciol@us.edu.pl

Asystent w Instytucie Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego, zastępca Dyrektora Kierunku Filoloria Romańska. Jego aktualne zainteresowania naukowe to językoznawstwo kognitywne ze szczególnym uwzględnieniem teorii przestrzeni konceptualnych i amalgamatów G. Fauconniera i M. Turnera, metafory konceptualnej G. Lakoffa i M. Johnsona oraz gramatyki kognitywnej R. Langackera w stosunku do różnych przejawów języka włoskiego, angielskiego i śląskiego. Prywatnie interesuje się szeroko pojętym językoznawstwem, językiem śląskim oraz tłumaczeniami tekstów specjalistycznych w różnych kombinacjach z zakresu języków polskiego, angielskiego oraz włoskiego.

Numer ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1336-5717

Wybrane publikacje:

 1. “Analisi dei graffiti sulla tematica del calcio. Un approccio cognitivo”, ReVue, nr 4(2015)
 2. “Analisi di alcune categorie lessicali in slesiano, polacco ed italiano. Un approccio cognitivo”, ReVue, nr 5(2016)
 3. “Perché la gente si vergogna di pronunciare le parolacce? Alcune osservazioni linguistico-filosofiche sul fenomeno dei disfemismi in base ai nuovi media polacchi” [w:] M. Posturzyńska-Bosko, P. Sorbet (red.), Le tabou comme défi pour la linguistique El tabú como desafío para la lingüística, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 201-213
 4. “Analisi dei graffiti di calcio in alcune città del voivodato della Slesia. Un approccio cognitivo” [w:] A. Paleta, M. Wrana (red.), L’Italia come specchio dell’Europa… e l’Europa come specchio dell’Italia, Kraków, Collegium Columbinum, Kraków, 219-234
 5. “Analiza kognitywna konceptualizacji opozycji RADOŚĆ/SMUTEK i SUKCES/PORAŻKA – studium porównawcze między językiem polskim, włoskim, angielskim, niemieckim oraz śląskim [w:] M. Będkowska-Obłąk, A. Jackiewicz (red.), Światło-cień. Językowy wymiar kontrastu, Wydawnictwo Libron, Kraków, 29-40
 6. “Ça roule ! – un pragmatème à décortiquer. Une étude contrastive franco-italienne”, Neophilologica, nr 32(2020)
 7. “Konceptualizacja konstruktu [IŚC/JECHAĆ] przez użytkowników polskiego i włoskiego systemu językowego. Analiza porównawcza w ujęciu kognitywnym”, Forum Lingwistyczne, nr 8(2021)

Wykaz dorobku naukowego w portalu Pracowników Uniwersytetu Śląskiego

Ryszard Wylecioł, PhD
Assistant in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

ryszard.wyleciol@us.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1336-5717

https://www.researchgate.net/profile/Ryszard-Wyleciol-2

Research interests:

Assistant in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice, Deputy-Direcor of the Degree Program: Romance Studies.

His current research interests include cognitive linguistics, especially G. Fauconnier and M. Turner’s theory of conceptual spaces and amalgams, G. Lakoff and M. Johnson’s conceptual metaphor and R. Langacker’s cognitive grammar as applied to Italian, English and Silesia.

He is interested in generally understood linguistics, the Silesian language and translation of specialist texts in various combinations of Polish, English and Italian.

Selected publications:

 1. “Analisi dei graffiti sulla tematica del calcio. Un approccio cognitivo”, ReVue, no. 4(2015)
 2. “Analisi di alcune categorie lessicali in silesiano, polacco ed italiano. Un approccio cognitivo”, ReVue, no. 5(2016)
 3. “Perché la gente si vergogna di pronunciare le parolacce? Alcune osservazioni linguistico-filosofiche sul fenomeno dei disfemismi in base ai nuovi media polacchi” [in:] M. Posturzyńska-Bosko, P. Sorbet (ed.), Le tabou comme défi pour la linguistique El tabú como desafío para la lingüística, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 201-213
 4. “Analisi dei graffiti di calcio in alcune città del voivodato della Slesia. Un approccio cognitivo” [in:] A. Paleta, M. Wrana (ed.), L’Italia come specchio dell’Europa… e l’Europa come specchio dell’Italia, Kraków, Collegium Columbinum, Kraków, 219-234
 5. “Analiza kognitywna konceptualizacji opozycji RADOŚĆ/SMUTEK i SUKCES/PORAŻKA – studium porównawcze między językiem polskim, włoskim, angielskim, niemieckim oraz śląskim [Cognitive analysis of the conceptualizations of the oppositions JOY/SADNESS and SUCCESS/FAILURE — a comparison between Polish, Italian, English, German and Silesian], [in:] M. Będkowska-Obłąk, A. Jackiewicz (eds.), Światło-cień. Językowy wymiar kontrastu, Wydawnictwo Libron, Kraków, 29-40
 6. “Ça roule ! – un pragmatème à décortiquer. Une étude contrastive franco-italienne”, Neophilologica, no. 32(2020)
 7. “Konceptualizacja konstruktu [IŚC/JECHAĆ] przez użytkowników polskiego i włoskiego systemu językowego. Analiza porównawcza w ujęciu kognitywnym” [The conceptualization of the construct GO/DRIVE by the users of Polish and Italian. A comparative analysis in the cognitive perspective], Forum Lingwistyczne, no. 8(2021)

 

dr Ryszard Wylecioł

return to top