Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Kulturze

XIII Ogólnopolskie Warsztaty Memetyczne

Podlesice, 16–18 lutego 2018 r.

Organizator: dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, prof. UŚ

Ogólnopolskie Warsztaty Memetyczne to coroczna, cykliczna konferencja, organizowana od 2005. Gromadzi interdyscyplinarny zespół badaczy z kraju i zagranicy (biologów, kulturoznawców, socjologów, fizyków), których wspólny horyzont refleksji wytycza koncepcja memetyczna Richarda Dawkinsa oraz neoewolucjonizm.

Przedstawiono tematykę związaną z osobą Susan Blackmore taką jak np. memetyka w koncepcjach Susan Blackmore, umysł – inteligencja – wolna wola – naśladownictwo w memetyce/psychologii ewolucyjnej/biologii/neuroscience, media/nowe media a ewolucja umysłu/kultury/języka, podmiotowość człowieka w świetle/cieniu memetyki, ewolucja maszyn/cyborgizacja/nekroewolucja, memy zagłady/ zagłada memów, obszary memetycznej penetracji.

Dokumentacja widowisk kulturowych – między rejestracją a kreacją artystyczną

Katowice, 19-20 kwietnia 2018 r.

Organizator: dr Ewa Dąbek-Derda; dr Adriana Świątek

Przedmiot konferencji związany był ze złożonym statusem zapisów widowisk kulturowych, różnorodnością form ich dokumentowania, problematyką archiwizowania zapisów i rejestracji oraz wykorzystywania ich w badaniach nad widowiskami, a także życie dokumentu widowiska jako samodzielnej wypowiedzi artystycznej, proces kreowania widowisk w dokumentacji i zapisie. Przeanalizowano relacje pomiędzy widowiskiem, jego dokumentem a budowaną w oparciu o dokumentacje krytyczną, naukową narracją o widowiskach oraz problematykę manipulacji i kreacji w procesie dokumentowania, opracowywania i archiwizowania, a także „czytania” zapisów widowisk wzbogaconą o zagadnienia etyki w dokumentowaniu i badaniu widowisk.

Konferencja naukowa „Książka i biblioteki na przestrzeni wieków”

Katowice, 23 maja 2018 r.

Organizator: dr hab. Jolanta Gwioździk, prof. UŚ, prof. dr hab. Irena Socha, dr hab. Leonard Ogierman, dr hab. Jacek Tomaszczyk, prof. UŚ

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w ramach konferencji zaprosił bibliologów, bibliotekoznawców, informatologów, ale również specjalistów reprezentujących inne dyscypliny naukowe, do dyskusji nad różnymi aspektami funkcjonowania książki i bibliotek w przestrzeni społecznej. W centrum zainteresowania znalazły się aspekty historyczne dotyczące m.in. pisma, drukarstwa, formy książki. Ważne były także zagadnienia związane z architekturą, organizacją i dziejami bibliotek jako instytucji stojących na straży nieograniczonego dostępu do wiedzy, nauki i rozrywki.

„Senses in Architecture, Urban Landscaping and Design” = „Zmysły w projektowaniu architektonicznym oraz urbanistycznym”

Katowice, 26-28 września 2018 r.

Organizator: dr Małgorzata Kądziela

Przedmiotem zainteresowania były problemy kształtowania wszelkich rodzajów przestrzeni (urbanistycznych, architektonicznych, kulturowych, antropologicznych, artystycznych, sensorycznych, itp.) oraz ochrony środowiska życia człowieka a także takie zagadnienia jak: „ład przestrzenny”, „krajobraz miasta”„ architektura uniwersalna”, „architektura dostępna”, „edukacja przez architekturę”, „architektura dla dzieci”, „architektura dla seniora”, „dziedzictwo kulturowe”, zagadnienia z zakresu sztuki, architektury i zagospodarowania terenu, widowiska artystyczne w przestrzeni miasta, parki sensoryczne, przyjazna przestrzeń, strefy kultury, rozwojowe i kulturowe uwarunkowanie zmysłowości oraz wzorce sensorycznie.

Pedagogika a etnologia i antropologia kulturowa: wspólne obszary badań.

Poznawanie kultur: ku edukacji antropologicznej i międzykulturowej

Cieszyn, 22-23 października 2018 r.

Organizator: prof. zw. dr hab. Halina Rusek, dr Grzegorz Błahut

Konferencja poświęcona była problematyce poznawania kultur w kontekście antropologicznym, pedagogicznym i międzykulturowym. Zagadnienia te – w odczytaniach właściwych pedagogice oraz etnologii i antropologii kulturowej – były przedmiotem studiów teoretycznych i analiz empirycznych podjętych w czasie obrad uczestników konferencji.

Katastrofizm w mediach, sztuce i refleksji humanistycznej w XX i XXI w.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Kultura mozaikowa.

Katowice, 14-15 listopada 2018 r.

Organizator: prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka, prof. zw. dr hab. Andrzej Gwoźdź, dr Ilona Copik, dr Barbara Kita

Celem konferencji było omówienie współczesnych przejawów katastrofizmu w mediach, sztuce oraz refleksji humanistycznej, a także takie zagadnienia jak symptomy i echa kryzysów i dekadencji, współczesne nurty myślenia o kulturze, medialne i artystyczne wizje, przemiany społeczno-kulturowe dzisiejszego świata, języki opisu sytuacji kryzysowej, wizje katastrof i cechy narracji katastroficznych, medialne i artystyczne symbole kryzysów, kryzysy jako scenariusze współczesnej kultury.

XII Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka Kół Naukowych Bibliotekoznawców „Ludzie, instytucje, idee w przestrzeni biblioteczno-edukacyjnej”

Katowice, 20 listopada 2018 r.

Organizator: dr Karol Makles

Tematyka konferencji obejmowała problematykę: dostępu do rzetelnej wiedzy/informacji oraz edukacji we współczesnym świecie (biblioteka jako nowoczesne centrum czytelnicze, informacyjne, edukacyjne, kulturalne i społeczne), prawnych uwarunkowań działalności instytucji edukacyjnych i bibliotek w zakresie organizacji pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz kulturotwórczej, wielokulturowości polskiej biblioteki i szkoły, odbiorców  usług instytucji edukacyjnych i bibliotek, inspiracji czytelniczych młodego odbiorcy, roli nauczyciela i bibliotekarza na każdym etapie rozwoju młodego odbiorcy/ucznia/użytkownika, metod pracy z uczniami/użytkownikami (także z uczniami/użytkownikami trudnymi). Przedmiotem obrad stały się także zagadnienia nowoczesnych technologii i tradycyjnych metod oraz tendencji w rozwoju dydaktyki szkolnej i bibliotecznej, narzędzi wykorzystywanych przez pracowników instytucji edukacyjnych i bibliotek, barier w dostępie do usług edukacyjnych i bibliotecznych oraz perspektyw rozwoju instytucji edukacyjnych i bibliotek.

return to top