Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Michał Derda-Nowakowski

15.04.2020 - 10:43, aktualizacja 02.06.2020 - 11:37
Redakcja: an

Michał Derda-Nowakowski - zdjęcie profilowedr Michał Derda-Nowakowski
e-mail: michal.derda-nowakowski@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • antropologia mediów,
 • design,
 • typografia,
 • architektura informacji,
 • doświadczenie użytkownika.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2004 – Mitologie cyberprzestrzeni. Nowe postacie folkloru w komunikacji elektronicznej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki.

Wybrane publikacje:

 1. Ko­mu­ni­ka­cja spo­łecz­na w In­ter­necie. Pro­ble­my ba­daw­cze, [w:] Obli­cza ko­mu­ni­ka­cji 1. Per­spek­ty­wy badań nad tek­stem, dys­kur­sem i ko­mu­ni­ka­cją, red. Irena Ka­miń­ska-Szmaj, Tomasz Pie­kot, Monika Zaśko-Zie­liń­ska, seria: „Język a ko­mu­ni­ka­cja” t. 12, Kra­kow­skie To­wa­rzy­stwo Po­pu­la­ry­zowania Wie­dzy o Ko­mu­ni­ka­cji Ję­zy­ko­wej Ter­tium, Kraków 2006, s. 624‑636.
 2. Interfejsy wiedzy i pamięci. Uwagi o designie, [w:] Kody McLuhana. Topografia nowych mediów Red. Anna Maj i Michał Derda-Nowakowski z udziałem Derricka de Kerckhove’a. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2009, s. 265‑293.
 3. Computer-lore, Netlore and Digital Memories. HCI as Ethnographic Field Research, [in:] Digital Memories. Exploring Critical Issues. Anna Maj and Daniel Riha, Inter-Disciplinary Press, Oxford 2009, s. 199‑208.
 4. Anthropology of Accessibility. Further Reflections on the Perceptual Problems of Human-Computer Interactions [współautor: Anna Maj], [in:] Emerging Practices in Cyberculture and Social Networking. Daniel Riha and Anna Maj. Rodopi, Amsterdam-New York 2010, s. 25‑40.
 5. Anthropological Reflections on Knowledge Interfaces: Swarm, Wikinomics and Design, [in:] The Projected and Prophetic: Humanity in Cyberculture, Cyberspace and Science Fiction. Jordan J. Copeland, Inter-Disciplinary Press, Oxford 2011, s. 71‑78.
 6. Ecosystem of Knowledge: Strategies, Rituals and Methaphors in Networked Communication [współautor: Anna Maj], [in:] Frontiers of Cyberspace. Ed. Daniel Riha, Rodopi, Amsterdam‑New York 2012, s. 191‑205.
 7. Społeczne i intymne interfejsy cyberkultury, [w:] Technologie dialogu. Red. Piotr Celiński, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Warsztaty Kultury – Filia CK w Lublinie, Lublin 2011, s. 211‑227.
 8. Dostarczyciele kontekstu. Cyborgiczne aspekty komunikacji kulturowej. „Kultura Współczesna” 2013 nr 3 [tom monograficzny: „Fizjologie/transgresje”], s. 118‑130.
 9. Codes of Art and Science: Cultural Meanings and Ideology of the Aesthetics Versus User Experience Field Research. „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne” 2016, nr 3‑4, s. 165‑175.
 10. Widzialność wyzwolona. Obrazy techniczne dzisiaj. Andrzej Gwóźdź, Natalia Gruenpeter. Seria: Biblioteka „Kwartalnika Filmowego”, Wyd. Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2018, s. 293‑310 [e-book w formacie PDF, Mobi, ePub].

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami,
 • Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej.
return to top