Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polish
  • English
  • Français
Instytut Nauk Prawnych
(Polish) dr Michał Barański (Polish) dr Michał Barański

(Polish) Temat: Prawne aspekty praktycznego przygotowania do świadczenia pracy (praktyk)

 

 

(Polish) dr hab. Jacek Barcik, prof. UŚ (Polish) dr hab. Jacek Barcik, prof. UŚ

(Polish) Temat: Prawo konstytucyjne Unii Europejskiej

(Polish) dr Dominika Bek (Polish) dr Dominika Bek

(Polish) Temat: Kryminologiczny obraz i karnoprawna ocena patostreamingu

(Polish) dr hab. Michał Bożek, prof. UŚ (Polish) dr hab. Michał Bożek, prof. UŚ

(Polish) Temat: Konstytucjonalizm – historia i współczesność oraz jego główne problemy

(Polish) dr hab. Anna Chorążewska, prof. UŚ (Polish) dr hab. Anna Chorążewska, prof. UŚ

(Polish) Temat: Oddziaływanie aksjologii Konstytucji RP na stanowienie, interpretacje i stosowanie prawa

(Polish) dr Andrzej Drogoń (Polish) dr Andrzej Drogoń

(Polish) Temat: System samorządny województwa śląskiego na tle systemu autonomicznego Galicji

(Polish) dr hab. Mariusz Fras, prof. UŚ (Polish) dr hab. Mariusz Fras, prof. UŚ

(Polish) Temat: Kierunki rozwoju europejskiego prawa ubezpieczeń gospodarczych

(Polish) prof dr hab. Jacek Górecki (Polish) prof dr hab. Jacek Górecki

(Polish) Temat: Międzynarodowe prawo spadkowe

(Polish) dr Iwona Gredka - Ligarska (Polish) dr Iwona Gredka - Ligarska

(Polish) Temat: Wpływ nowych technologii na prawo pracy i rynek pracy w ujęciu krajowym i międzynarodowym

(Polish) dr Dawid Gregorczyk (Polish) dr Dawid Gregorczyk

(Polish) Temat: Ciężar dowodu w postępowaniu administracyjnym

(Polish) dr Agnieszka Grzesiok -Horosz (Polish) dr Agnieszka Grzesiok -Horosz

(Polish) Temat: Badanie wpływu postępu technologicznego na prawo mediów oraz prawo autorskie

(Polish) dr hab. Katarzyna Grzybczyk, prof. UŚ (Polish) dr hab. Katarzyna Grzybczyk, prof. UŚ

(Polish) Temat: Przywłaszczenia kulturowe i inne w świetle prawa własności intelektualnej

(Polish) dr Anna Hołda - Wydrzyńska (Polish) dr Anna Hołda - Wydrzyńska

(Polish) Temat: Kontrola działalności gospodarczej

(Polish) dr hab. Mariusz Jagielski, prof. UŚ (Polish) dr hab. Mariusz Jagielski, prof. UŚ

(Polish) Temat:  Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu naruszenia RODO

(Polish) dr hab. Marcin Janik, prof. UŚ (Polish) dr hab. Marcin Janik, prof. UŚ

(Polish) Temat: Perspektywy rozwoju nadzoru epidemiologicznego

(Polish) dr hab. Marlena Jankowska -Augustyn, prof. UŚ (Polish) dr hab. Marlena Jankowska -Augustyn, prof. UŚ

(Polish) Temat: Prawo infromatyczne

(Polish) dr Anna Jaworska - Wieloch (Polish) dr Anna Jaworska - Wieloch

(Polish) Temat: Zasady prawa karnego wykonawczego

(Polish) dr hab. Miachał Kania, prof. UŚ (Polish) dr hab. Miachał Kania, prof. UŚ

(Polish) Temat: Transatlantic analysis on effective contract administration and dispute resolution – keys to innovation and environmental sustainability in public procurement practice

(Polish) dr Joanna Koczur (Polish) dr Joanna Koczur

(Polish) Temat: Czynniki wpływające na ukształtowanie się zeznań świadków (z uwzględnieniem m. in. sposobu przeprowadzenia przesłuchania)

(Polish) dr hab. Radosław Koper, prof. UŚ (Polish) dr hab. Radosław Koper, prof. UŚ

(Polish) Temat: Ochrona praw człowieka w procesie karnym – nowe wyzwania i oczekiwania

(Polish) dr hab. Witold Kurowski, prof. UŚ (Polish) dr hab. Witold Kurowski, prof. UŚ

(Polish) Temat: Problematyka pracowników delegowanych w świetle dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (ze zmianami)

(Polish) dr hab. Marek Leśniak, prof. UŚ (Polish) dr hab. Marek Leśniak, prof. UŚ

(Polish) Temat: Wnioskowania statystyczne w naukach sądowych

(Polish) dr Anna Lichosik (Polish) dr Anna Lichosik

(Polish) Temat: Prawne aspekty funkcjonowania rynku kapitałowego

(Polish) dr Małgorzata Lubelska - Sazanów (Polish) dr Małgorzata Lubelska - Sazanów

(Polish) Temat: Wpływ regulacji prawa polskiego i prawa UE na dobrostan zwierząt w Europie (w ujęciu prawno – prównawczym)

(Polish) dr Sylwia Ławrentjew (Polish) dr Sylwia Ławrentjew

(Polish) Temat: Logiczne problemy dowodzenia sądowego

(Polish) prof. dr hab. Czesław Martysz (Polish) prof. dr hab. Czesław Martysz

(Polish) Temat: Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej ze szczegółnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego.

(Polish) dr Łukasz Maryniak (Polish) dr Łukasz Maryniak

(Polish) Temat: Sposoby ustalenia szkody oraz odszkodowania i wynagrodzenia za naruszenia autorskich praw majątkowych

(Polish) dr Błażej Mądrzycki (Polish) dr Błażej Mądrzycki

(Polish) Temat: Przyszłość związków zawodowych w warunkach postępu technologicznegoi zmian społeczno-gospodarczych na rynku pracy

(Polish) prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk (Polish) prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk

(Polish) Temat: Globalne zagrożenia a międzynarodowa ochrona praw człowieka

(Polish) prof. dr hab. Marian Mikołajczyk (Polish) prof. dr hab. Marian Mikołajczyk

(Polish) Temat: Historia ustroju i prawa sądowego w Polsce i Europie

(Polish) dr Małgorzata Myl (Polish) dr Małgorzata Myl

(Polish) Temat: Sytuacja prawna członków rodzin w okresie tranzytowym

(Polish) dr Grzegorz Nancka (Polish) dr Grzegorz Nancka

(Polish) Temat: Prawo rzymskie i jego dzieje w Polsce i Europie

(Polish) dr hab. Joanna Nowakowska - Małusecka, prof. UŚ (Polish) dr hab. Joanna Nowakowska - Małusecka, prof. UŚ

(Polish) Temat: Prawo międzynarodowe wobec zbrodni na tle płci, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego prawa karnego

(Polish) dr Michał Ochwat (Polish) dr Michał Ochwat

(Polish) Temat: Stabilność finansowa jako odpowiedzialność organów administracji publicznej

(Polish) dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ (Polish) dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ

(Polish) Temat: Interdyscyplinarne problemy nauk prawnych: prawna ochrona zwierząt, sprawiedliwa transformacja, prawo a polityki publiczne, etyczno-prawne aspekty medycyny i eksperymentów naukowych

(Polish) dr Agnieszka Piwowarczyk (Polish) dr Agnieszka Piwowarczyk

(Polish) Temat: Ograniczenia MŚP na polskim rynku zamówień publicznych

(Polish) dr Małgorzata Pohl - Michałek (Polish) dr Małgorzata Pohl - Michałek

(Polish) Temat:Interpretacja Konwencji Wiedeńskiej o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG) przez sądy krajowe i arbitrażowe

(Polish) dr hab. Katarzyna Pokryszka, prof. UŚ (Polish) dr hab. Katarzyna Pokryszka, prof. UŚ

(Polish) Temat: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej na podstawie swobód rynku wewnętrznego – zagadnienia prawne i prawno porównawcze

(Polish) dr Magdalena Półtorak (Polish) dr Magdalena Półtorak

(Polish) Temat: Prawo międzynarodowe wobec tzw. vurnerable persons w dobie kryzysu migracyjnego w Europie

(Polish) dr hab. Ewa Przeszło (Polish) dr hab. Ewa Przeszło

(Polish) Temat: Funkcjonowanie i realizacja zadań samorządu gospodarczego w Polsce

(Polish) dr Olivia Rybak- Karkosz (Polish) dr Olivia Rybak- Karkosz

(Polish) Temat: Logiczne problemy dowodzenia sądowego

(Polish) dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ (Polish) dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ

(Polish) Temat: Współczesny model prawa karnego a życie jako dobro prawnie chronione

(Polish) dr hab. Anna Stawarska - Rippel, prof. UŚ (Polish) dr hab. Anna Stawarska - Rippel, prof. UŚ

(Polish) Temat: Porównawcze studia nad procesem cywilnymi myślą procesową w Europie w okresie międzywojennym. Instytucje procesowe w kontekście teorii stosunku procesowego ze szczególnym uwzględnieniem szwajcarskiej nauki procesu cywilnego (historia czy współczesność?)

(Polish) dr Magdalena Strożek- Kucharska (Polish) dr Magdalena Strożek- Kucharska

(Polish) Temat: Egzekucja administracyjna obowiązków pieniężnych i niepieniężnych

(Polish) dr Tomasz Szczygieł (Polish) dr Tomasz Szczygieł

(Polish) Temat: Ewolucja polskiego prawa procesu karnego w latach 1918 – 1969

(Polish) dr hab. Helena Szewczyk (Polish) dr hab. Helena Szewczyk

(Polish) Temat: Zatrudnienie w szkołach publicznych i placówkach oświatowych

(Polish) prof. dr hab. Piotr Ślęzak (Polish) prof. dr hab. Piotr Ślęzak

(Polish) Temat: Kulinaria w świetle polskiego prawa własności intelektualnej

(Polish) prof. dr hab. Zygmunt Tobor (Polish) prof. dr hab. Zygmunt Tobor

(Polish) Temat: Narzędzia interpretacyjne

(Polish) dr Ilona Topa (Polish) dr Ilona Topa

(Polish) Temat: Ochrona praw pokrzywdzonych przestępstwem w prawie międzynarodowym publicznym

(Polish) dr Urszula Torbus (Polish) dr Urszula Torbus

(Polish) Temat: Zasada równego traktowania pracowników w polskim i europejskim prawie pracy

(Polish) dr hab. Marek Zdebel (Polish) dr hab. Marek Zdebel

(Polish) Temat: Ulgi podatkowe w tym ulgi w płatności podatków

(Polish) dr Mateusz Zeifert (Polish) dr Mateusz Zeifert

(Polish) Temat: Wykorzystanie narzędzi lingwistycznych w badaniach nad językiem prawnym i wykładnią prawa

(Polish) dr hab. Marek Zieliński, prof. UŚ (Polish) dr hab. Marek Zieliński, prof. UŚ

(Polish) Temat: Prawo konstytucyjne Unii Europejskiej

(Polish) dr hab. Jacek Zrałek (Polish) dr hab. Jacek Zrałek

(Polish) Temat: Reforma arbitrażu inwestycyjnego

(Polish) dr Mateusz Żaba (Polish) dr Mateusz Żaba

(Polish) Temat: Ochrona interesów wierzycieli spółek i spółdzielni w procesach reorganizacyjnych

return to top