Go to main content

University of Silesia in Katowice

 • Polski
 • English
candidate

Registration of study candidates from Ukraine

Candidates to studies offered by the University of Silesia in Katowice register through the Online Application System, available at: https://irk.us.edu.pl/irk/site/index?lang=en.

Admission process for Ukrainian citizens to the University of Silesia in Katowice is also possible through the Online Admission System for Candidates from Ukraine, available at: https://ukraina.irk.edu.pl/en-gb/. Only the individuals who meet the criteria of the Polish Act of 12 March 2022 on assistance to Ukrainian citizens in connection with the armed conflict on the territory of the country can apply through this system.

The candidates who are not Polish citizens are encouraged to read the information on admission to studies at the University of Silesia published at: https://us.edu.pl/kandydat/en/cudzoziemcy/.

Obywatele Ukrainy, którzy nie posiadają ochrony czasowej na terenie Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy

 • korzystają na terenie Polski z ochrony uzupełniającej;
 • posiadają ważną Kartę Polaka;
 • posiadają status rezydenta długoterminowego UE;
 • posiadają pozwolenie na pobyt stały na terenie Polski;
 • posiadają na terenie Polski status uchodźcy;
 • posiadają decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • są obywatelami państwa UE/EFTA lub członkami jego rodziny, mieszkającymi w Polsce;
 • są małżonkiem, dzieckiem lub rodzicem obywatela Polski i mieszkają na terenie Polski;
 • udzielono im zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną (art. 159 ust. 1 Ustawy o cudzoziemcach);
 • udzielono im zezwolenia na pobyt czasowy ponieważ posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Eu-ropejskiej lub są członkami rodziny takiego cudzoziemca, z którym przebywał na tery-torium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i towarzyszy mu lub chce się z nim połączyć (art. 186 ust. 1 i 2 Ustawy o cudzoziemcach)

rekrutują się za pomocą tradycyjnego systemu rekrutacyjnego, tj.: IRK UŚ na zasadach identycznych, jak pozostali kandydaci na studia.

Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę ukraińską w terminie od 24 lutego 2022 r. i uzyskali w Polsce status ochrony czasowej

na podstawie art. 1 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zwanej dalej specustawą) (Dz.U. 2022 r., poz. 583 z późn. zm.), mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w trakcie rekrutacji na studia na Uniwersytecie Śląskim na rok akademicki 2022/23.

Uniwersytet Śląski w Katowicach przygotował dla kandydatów z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę w terminie od 24 lutego 2022 r. rekrutację na studia poprzez ogólnopolski internetowy system kandydatów,  tzw. system IRKa dla Ukrainy.

Rekrutacja przez system IRKa dla Ukrainy daje możliwość:

 • odrębnych zapisów na wybrane kierunki studiów w ramach ustalonego limitu przyjęć
 • wydłużenia terminu złożenia wymaganych dokumentów
 • dostosowania wymagań do możliwości rekrutacyjnych kandydatów
 • zwolnienia z opłaty rekrutacyjnej

Kryteria przyjęć ustalone są odrębnie dla poszczególnych studiów i określają, które przedmioty, w jakiej liczbie i z jaką wagą będą uwzględniane przy obliczaniu wyniku kwalifikacji.

Rekrutacja na studia dla kandydatów z Ukrainy rozpoczęła się w 6 czerwca 2022 r.

Dzieli się na dwa etapy:

 • Etap I – odbywa się online czyli rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów dla Ukrainy (IRK dla Ukrainy) i zgłoszenie swojej kandydatury na wybrany kierunek.
 • Etap II – odbywa się po ogłoszeniu listy wyników postępowania kwalifikacyjnego. Na tym etapie kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia dokonują wpisu na studia i składają wymagane dokumenty.

Etap I – przed postępowaniem kwalifikacyjnym

 1. Załóż konto i dokonaj pełnej rejestracji w systemie IRKa dla Ukrainy,
 2. Potwierdź swój status i wgraj do systemu IRKa dla Ukrainy skany natępujących dokumentów:
 • urzędowe potwierdzenie przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa od dnia 24 lutego 2022 r.;
 • dokument uprawniający do kształcenia na odpowiednim poziomie studiów w państwie jego wydania, a w przypadku braku skan oświadczenia o posiadaniu kwalifikacji uprawniających do podjęcia studiów;
 • deklarację dotyczącą poziomu znajomości języka wykładowego w mowie i piśmie.

Jeśli nie masz dokumentu potwierdzającego znajomość języka wykładowego na poziomie co najmniej B2, będziesz zobligowany do złożenia stosownego dokumentu, pod rygorem uchylenia decyzji o przyjęciu:

 • do miesiąca od dnia rozpoczęcia cyklu kształcenia – potwierdzenie zapisania się na kurs języka polskiego lub angielskiego;
 • do czterech miesięcy od dnia rozpoczęcia cyklu kształcenia – potwierdzenie osiągnięcia poziomu biegłości językowej z języka polskiego lub angielskiego na poziomie co najmniej A2;
 • do ośmiu miesięcy od dnia rozpoczęcia cyklu kształcenia – potwierdzenie osiągnięcia poziomu biegłości językowej z języka polskiego lub angielskiego na poziomie B⁴.

Etap II rekrutacji – po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

 1. Złóż przetłumaczony komplet dokumentów https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/wymagane-dokumenty/ Nie wymagamy od Ciebie opatrzenia dokumentów o wykształceniu pieczęcią apostille lub dokonania ich legalizacji oraz tłumaczenia przysięgłego świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów wydanych w języku innym niż polski lub angielski.
 1. Jeśli nie dysponujesz dokumentami, o których mowa, złóż oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji uprawniających do podjęcia danych studiów na Uniwersytecie oraz o okolicznościach uniemożliwiających złożenie wymaganych dokumentów.

return to top