Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
kandydat
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Rejestracja kandydatów z Ukrainy na studia

Rejestracja kandydatów na studia oferowane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach odbywa się za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów, dostępnego pod adresem: https://irk.us.edu.pl/.

Rekrutacja obywateli Ukrainy na Uniwersytet Śląski w Katowicach jest możliwa również przez ogólnopolski system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa dla Ukrainy), dostępny pod adresem https://ukraina.irk.edu.pl/pl/. Poprzez ten system aplikować mogą wyłącznie osoby, które spełniają kryteria polskiej ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Kandydatów, którzy nie posiadają obywatelstwa polskiego, zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji na studia na Uniwersytecie Śląskim, zamieszczonymi na stronie: https://us.edu.pl/kandydat/cudzoziemcy/.

 

Obywatele Ukrainy, którzy nie posiadają ochrony czasowej na terenie Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy

którzy posiadają poniżej wymienione statusy przystępują do rekrutacji na Uniwersytet Śląski na zasadach identycznych, jak pozostali kandydaci na studia, za pośrednictwem uniwersyteckiego systemu do rekrutacji, czyli IRK UŚ (https://irk.us.edu.pl/).

Do rekrutacji poprzez system IRK UŚ są zobowiązane osoby, które:

 • posiadają status uchodźcy nadany w Polsce;
 • korzystają z ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;
 • posiadają zezwolenie na pobyt stały na terenie Polski;
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy na terenie Polski;
 • posiadają zgodę na pobyt tolerowany;
 • posiadają zgodę na pobyt ze względów humanitarnych;
 • posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

oraz które:

 • złożyły w Polsce wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej,
 • zadeklarowały zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy na terytorium Polski w terminie od 24 lutego 2022 r. i uzyskali w Polsce status ochrony czasowej

mogą rekrutować się na studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach poprzez ogólnopolski internetowy system kandydatów,  tzw. system IRKa dla Ukrainy, dostępny pod adresem: https://ukraina.irk.edu.pl/.  Osoby te mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w trakcie rekrutacji na studia na Uniwersytecie Śląskim na rok akademicki 2022/23.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 r., poz. 583 z późn. zm.).

Rekrutacja przez system IRKa dla Ukrainy pozwala na:

 • rejestrację na wybrane kierunki studiów oferowane przez UŚ w ramach ustalonego limitu przyjęć (uwaga: jeśli rejestracja na wybrany kierunek studiów nie jest dostępna, zapraszamy do systemu: https://irk.us.edu.pl/),
 • wydłużenie terminu złożenia wymaganych dokumentów,
 • zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej.

Kryteria kwalifikacji ustalone są odrębnie dla poszczególnych kierunków studiów. Kandydat zobowiązany jest sprawdzić jakie przedmioty ze świadectwa ukończenia szkoły średniej i  Ogólnoukraińskiego Testu Wieloprzedmiotowego będą brane pod uwagę przez Centralną Komisję Rekrutacyjną podczas obliczania wyniku kwalifikacyjnego.

Rekrutacja  na studia poprzez system IRKa dla Ukrainy rozpoczyna  się 6 czerwca 2022 r.

Dzieli się na dwa etapy:

 • Etap I (online) – rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów dla kandydatów z Ukrainy (IRKa dla Ukrainy) i zgłoszenie swojej kandydatury na wybrany kierunek studiów.
 • Etap II (w siedzibie uczelni) – po ogłoszeniu listy wyników postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia dokonują wpisu na studia i składają wymagane dokumenty w Dziekanacie wybranego Wydziału UŚ.

Etap I – przed postępowaniem kwalifikacyjnym

 1. Załóż konto i dokonaj pełnej rejestracji w systemie IRKa dla Ukrainy,
 2. Potwierdź swój status i wgraj do systemu IRKa dla Ukrainy skany następujących dokumentów:
 • urzędowe potwierdzenie przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa od dnia 24 lutego 2022 r.;
 • dokument uprawniający do kształcenia na odpowiednim poziomie studiów w państwie jego wydania, a w przypadku braku skan oświadczenia o posiadaniu kwalifikacji uprawniających do podjęcia studiów;
 • dokument potwierdzający poziom znajomości języka wykładowego w mowie i piśmie lub odpowiednią deklarację.

Jeśli nie masz dokumentu potwierdzającego znajomość języka wykładowego na poziomie co najmniej B2, będziesz zobligowany do złożenia stosownego dokumentu, pod rygorem uchylenia decyzji o przyjęciu na studia w terminach:

 • do miesiąca od dnia rozpoczęcia cyklu kształcenia – potwierdzenie zapisania się na kurs języka polskiego lub angielskiego;
 • do czterech miesięcy od dnia rozpoczęcia cyklu kształcenia – potwierdzenie osiągnięcia poziomu biegłości językowej z języka polskiego lub angielskiego na poziomie co najmniej A2;
 • do ośmiu miesięcy od dnia rozpoczęcia cyklu kształcenia – potwierdzenie osiągnięcia poziomu biegłości językowej z języka polskiego lub angielskiego na poziomie B2.

Etap II rekrutacji – po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

 1. Złóż komplet dokumentów https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/wymagane-dokumenty/ wraz z tłumaczeniami zwykłymi na język polski w Dziekanacie swojego kierunku: https://us.edu.pl/student/nowy-student/nowy-student-pierwsze-kroki/dziekanaty/.

Nie wymagamy od Ciebie opatrzenia dokumentów o wykształceniu pieczęcią apostille lub dokonania ich legalizacji oraz tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów wydanych w języku innym niż polski lub angielski.

 1. Jeśli nie dysponujesz wymienionymi dokumentami, złóż oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji uprawniających do podjęcia danych studiów na Uniwersytecie oraz o okolicznościach uniemożliwiających złożenie wymaganych dokumentów.

Jeśli w systemie IRKa dla Ukrainy nie ma kierunku, na którym chciałbyś studiować, zapraszamy do rejestracji w systemie IRK UŚ https://irk.us.edu.pl, w którym dostępna jest rekrutacja na wszystkie kierunki studiów oferowane na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Przyjęcie na studia z uczelni ukraińskiej w celu kontynuacji kształcenia na UŚ na podstawie art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r

Informujemy, że zakończono przyjmowanie aplikacji studentów – obywateli Ukrainy, którzy chcieliby kontynuować studia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022.

Wszystkich zainteresowanych studentów z Ukrainy podjęciem studiów w Uniwersytecie Śląskim na podstawie art. 45 ustawy z dnia 12 marca 2022 r., na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023 rozpoczynający się 1 października 2022 r., zapraszamy ponownie do zgłaszania się od 27 czerwca 2022 roku poprzez formularz.

Набір кандидатів з України на навчання

Реєстрація кандидатів на навчання в Сілезькому університеті в Катовіцах здійснюється через систему Онлайн-реєстрації кандидатів,  яка доступна за адресою: https://irk.us.edu.pl/.

Набір на навчання громадян України до Сілезького університету в Катовіцах є можливий також через загальнопольську систему Онлайн-реєстрації кандидатів (IRKa для України), доступну за адресою https://ukraina.irk.edu.pl/pl/. Через цю систему подавати заявку на навчання можуть лише ті особи, які підлягають вимогам польського закону з дня 12 березня 2022 р. про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави.

Кандидатам, які не мають польського громадянства, ми рекомендуємо ознайомитись з інформацією відносно набору на навчання до Сілезького університету, яка подана на сайті: https://us.edu.pl/kandydat/cudzoziemcy/

Громадяни України, які не мають тимчасової охорони на територіі Республіки Польща у зв’язку зі збройним конфліктом на території України

які мають подані нижче статуси, беруть участь у наборі до Сілезького університету на тих самих умовах, що й інші кандидати на навчання, через систему університету Онлайн-реєстрації кандидатів, тобто IRK UŚ (https://irk.us.edu.pl/).

До реєстрації на прийом на навчання через Систему Онлайн-реєстрації кандидатів IRK UŚ  є зобов’язаний кандидат, який:

 • має статус біженця, наданий в Польщі;
 • має додаткову охорону на території Республіки Польща;
 • має посвідку на постійне проживання в Польщі;
 • має посвідку на тимчасове проживання в Польщі;
 • має дозвіл на допустиме перебування;
 • має дозвіл на перебування з гуманітарних міркувань;
 • має посвідку на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу;

а також:

 • подав (-ла) заяву про міжнародний захист;
 • заявив (-ла) про намір подачі заяви про міжнародний захист.

Громадяни України, які прибули з України на територію Польщі від 24.02.2022 і отримали в Польщі статус тимчасової охорони

можуть подавати заявку про прийом на навчання до Сілезького університету в Катовіцах через загальнопольську систему Онлайн-реєстрації кандидатів, так звану IRKa для України, яка доступна за посиланням: https://ukraina.irk.edu.pl/. Ці кандидати можуть розраховувати на додаткову підтримку під час набору для навчання до Сілезького університету на 2022/23 навчальний рік.

Правова основа: Закон від 12.03.2022 р. про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни (Вісник законів 2022 р., ст. 583 із змінами).

Набір через систему IRK для України дозволяє:

 • реєструватися на вибрані напрями навчання, запропоновані Сілезьким університетом  в рамках встановленого ліміту прийому (примітка: якщо реєстрація на обраний напрямок навчання недоступна, просимо перейти до системи:  https://irk.us.edu.pl/),
 • продовження терміну подачі необхідних документів,
 • звільнення з реєстраційного збору.

Критерії прийняття встановлюються окремо для кожного напряму навчання. Кандидат зобов’язаний перевірити, які предмети зі свідоцтва про здобуття повної загальної  середньої освіти та Національного Мультипредметного Тесту будуть враховуватися Центральною комісією до справ прийому при розрахунку конкурсного балу.

Прийом на навчання через систему IRK для України розпочинається 6 червня 2022 р.

Ділиться на два етапи:

 • Етап І (онлайн) – реєстрація в системі Онлайн-реєстрації кандидатів для України (IRKа для України) і подача своєї кандидатури на обраний напрям навчання.
 • Етап II (у садибі університету) – після оголошення результатів кваліфікаційного процесу кандидати, які отримали позитивну відповідь щодо вступу до університету, подають необхідні документи до деканату обраного факультету Сілезького університету,  тим самим підтверджуючи, що навчання розпочнуть.

Етап І – перед кваліфікаційним процесом

 1. Створи особистий кабінет і подай повну інформації в системі IRKa для України,
 2. Підтвердь свій статус і завантаж в систему IRKa для України скани наступних документів:
 • офіційне підтвердження прибуття на територію Республіки Польща з території України у зв’язку з військовими діями, що проводяться на території цієї держави з 24 лютого 2022 р.;
 • документ, що дає право на освіту на відповідному рівні навчання в державі його видачі, а за його відсутності скан заяви про наявність кваліфікації, що дає право на навчання;
 • документ, що підтверджує рівень володіння мовою викладання у письмовій та розмовній формах або відповідну декларацію.

Якщо не маєш документу, що підтверджує знання мови викладання на рівні не менше ніж B2, необхідно подати відповідний документ до наступних термінів, в іншому випадку рішення про прийняття на навчання буде недійсним:

 • до одного місяця від початку навчального циклу – підтвердження запису на курси польської або англійської мови;
 • до чотирьох місяців від початку навчального циклу – підтвердження досягнення рівня володіння польською або англійською мовою на рівні не менше ніж А2;
 • до восьми місяців від початку навчального циклу – підтвердження досягнення рівня володіння польською або англійською мовою на рівні В2.

Етап II – після оголошення результатів

 1. подай комплект документів https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/wymagane-dokumenty/ разом зі звичайним перекладом на польську мову в деканаті свого напрямку: https://us.edu.pl/student/nowy-student/nowy-student-pierwsze-kroki/dziekanaty/.

Ми не вимагаємо від тебе отримання апостиллю або ж зроблення консульської легалізації на документах про освіту,  чи присяжних перекладів документів таких як свідоцтво про здобуття повної загальної  середньої освіти або диплому про закінчення навчання, які були видані іншою мовою, ніж польська чи англійська.

 1. Якщо ти не маєш вищезгаданих документів, напиши заяву про наявність кваліфікацій, що дають право на навчання в університеті, і про обставини, що перешкоджають подачі необхідних документів.

Якщо в системі IRKa для України немає напряму, за яким ти хочеш навчатися, запрошуємо до рестрації в системі IRK UŚ https://irk.us.edu.pl, у якому доступний набір на всі напрямки навчання, що пропонуються в Сілезькому університеті в Катовіцах.

Прийом на навчання з українського університету з метою продовження навчання в Сілезькому університеті відповідно до ст. 45 пункт 1-3 Закону від 12 березня 2022 року

Повідомляємо, що прийом заявок студентів-громадян України, які бажають продовжити навчання в Сілезькому університеті в Катовіцах з літнього семестру 2021/2022 навчального року завершено.

Усіх студентів з України, зацікавлених у навчанні в Сілезькому університеті від зимового семестру 2022/2023 навчального року, котрий починається з 1 жовтня 2022 року, на підставі ст. 45 Закону від 12 березня 2022 року, запрошуємо повторно подавати документи з 27 червня 2022 року за адресою https://formularze.us.edu.pl/dk/581/2985.

return to top