Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

O czym warto pamiętać?

To co studentów często przyprawia o bóle głowy oraz nerwicę to biurokracja. Niestety biurokracji nie jesteśmy w stanie obejść, jednak da się uniknąć wielu potencjalnych nieporozumień i przyspieszyć część procedur. Poniżej znajduje się kilka praktycznych wskazówek, pomocnych nie tylko w murach uniwersytetu.

1. Dobre podanie

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych – dobre podanie jest podstawą sukcesu. Źle napisane może zostać nierozpatrzone.

Przede wszystkim podanie musi być podpisane przez osobę, której dotyczy sprawa. Ponadto ważne jest, żeby adresat pisma był dokładnie określony. Studenci adresują swoje pisma zazwyczaj do dziekana ds. studenckich/kształcenia jednostki lub dyrektora kierunku (informacje są zazwyczaj dostępne na stronach WWW wydziałów).

Precyzyjne określenie adresata pisma pozwoli może okres oczekiwania na jego rozpatrzenie. Bardzo istotne jest również, aby każde podanie było dobrze umotywowane.

2. Weź potwierdzenie

Organ administracji publicznej zobowiązany jest potwierdzić wniesienie podania, jeśli wnoszący je tego zażąda. Warto poprosić w dziekanacie o pieczątkę z datą potwierdzającą złożenie dokumentów. Dzięki temu student jest w stanie udowodnić na przykład, że wniosek o stypendium wpłynął w wyznaczonym terminie.

3. Pomyśl wcześniej

Wniosek powinien być rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niemożności załatwienia wniosku w tym terminie organ obowiązany jest zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku.

Jeśli planujesz złożyć podanie np. o transfer nagromadzonych punktów ECTS (przepisanie przedmiotów), rozsądnie jest pomyśleć o tym wcześniej, ponieważ organ rozpatrujący pismo może je trzymać nawet miesiąc. Jeśli tak się stanie, to przykładowy student składający ww. pismo w trakcie sesji poprawkowej, będzie zmuszony złożyć kolejne podanie o przedłużenie sesji, na którego rozpatrzenie również może czekać miesiąc…. i tak zaczyna się błędne koło.

4. Odwołania i instancje

Od decyzji podjętych w sprawach studenta na podstawie Regulaminu studiów, studentowi przysługuje odwołanie do rektora. – Jeśli, traktowany jako organ pierwszej instancji, dziekan rozpatrzy podanie negatywnie, nie wszystko stracone! Studentowi przysługuje odwołanie. Pismo z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy należy zaadresować do prof. UŚ dr Katarzyny Tryndy – prorektor ds. kształcenia i studentów. Odwołanie powinno zostać wniesione w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Jak zgłosić sprawę?

return to top