Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Aktualne oferty pracy NNA

pracownik administracyjny (rekruter) ׀ Dział HR pracownik administracyjny (rekruter) ׀ Dział HR

Uniwersytet Śląski w Katowicach poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko pracy w Dziale HR w obszarze wsparcia procesów rekrutacji 

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice

Nr ref: 3/2021/NNA/HR/RWZ

ZAKRES ZADAŃ:

 1. udzielanie wsparcia przedstawicielom jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie niezbędnym do zainicjowania procesu naboru na wolne stanowisko pracy,
 2. obsługa procesów rekrutacji i postępowań konkursowych na wolne stanowiska pracy w uczelni,
 3. obsługa narzędzi IT wspierających proces naboru na wolne stanowiska pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesów rekrutacji lub postępowań konkursowych,
 4. komunikacja z kandydatami biorącymi udział w prowadzonych procesach rekrutacji i postępowaniach konkursowych na wolne stanowiska pracy w uczelni,
 5. monitorowanie doświadczeń kandydatów wyniesionych z procesów rekrutacyjnych na wolne stanowiska pracy w uczelni,
 6. zgłaszanie pomysłów i inicjatyw na rzecz utrzymania wysokiej jakości standardów realizacji procesów rekrutacji i postępowań konkursowych na wolne stanowiska pracy w uczelni,
 7. wsparcie realizacji zadań związanych z wdrożeniem strategii na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w Europie w szczególności w obszarze rekrutacji,
 8. przygotowywanie sprawozdań i raportów w zakresie realizowanych zadań (w szczególności z wykorzystaniem systemu ERP SAP oraz MS Excel),
 9. współpraca z innymi jednostkami administracji ogólnouczelnianej w Uniwersytecie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań.

WYMAGANIA FORMALNE:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: psychologia, socjologia, prawo, zarządzanie zasobami ludzkimi),
 • 3 lata stażu pracy na stanowiskach administracyjnych w szczególności w instytucjach publicznych,
 • doświadczenie w pracy związanej z obsługą procesów rekrutacji lub postępowań konkursowych w szczególności na stanowiska pracy w instytucjach publicznych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. B2 w mowie i piśmie),
 • biegła obsługa pakietu MS Office (w szczególności MS Word, MS Excel).

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • znajomość założeń europejskiej polityki na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w Europie,
 • znajomość ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • znajomość przepisów prawa pracy oraz przepisów o ochronie danych osobowych,
 • znajomość nowoczesnych metod pozyskiwania kandydatów (m.in. directsearch),
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • inicjatywa i proaktywność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • sumienność i odpowiedzialność,
 • doskonałe umiejętności komunikacyjne w mowie i piśmie,
 • wysoka kultura osobista,
 • praktyczna znajomość systemu ERP SAP będzie dodatkowym atutem,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie obsługi narzędzi IT wspomagających proces rekrutacji (np. platform ReserachGateEuraxess, Pracuj.pl, systemu e-Recruiter ).

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo w wymiarze 1,0 etatu,
 • realizację zadań umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina, teatru oraz zajęć sportowych,
 • dobrą atmosferę w pracy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV (życiorys zawodowy),
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji zawierającej CV i list motywacyjny w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy.

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej do dnia 7 lutego 2021 roku, wpisując w formularzu nazwę stanowiska i numer referencyjny.

Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie, przekazane w inny sposób niż za pośrednictwem formularza oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, których oferty będą w największym stopniu spełniać nasze oczekiwania. Uczelnia zastrzega sobie prawo pozostawienia rekrutacji bez rozstrzygnięcia.

Formularz rekrutacyjny

pracownik administracyjny ׀ Uniwersytet Otwarty pracownik administracyjny ׀ Uniwersytet Otwarty

Uniwersytet Śląski w Katowicach poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko pracownika administracyjnego zatrudnionego w ramach projektu  “Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim” (SO RIS w PPO – II)  do obsługi biura studiów podyplomowych w Uniwersytecie Otwartym, Centrum Studiów Podyplomowych

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice

Nr ref: 1/2021/NNA/CSPod/RWZ

ZAKRES ZADAŃ:

 1. obsługa działań organizacyjnych związanych z organizowaniem i prowadzeniem studiów podyplomowych we współpracy z właściwym kierownikiem studiów,
 2. prowadzenie biura studiów podyplomowych i obsługa administracyjna Centrum Studiów Podyplomowych,
 3. obsługa w zakresie kontaktu z uczestnikami studiów podyplomowych,
 4. współpraca z sekretariatami studiów podyplomowych,
 5. przygotowanie i prowadzenie dokumentacji studiów podyplomowych, zgodnie z przepisami wewnętrznymi UŚ,
 6. przygotowanie i prowadzenie miesięcznych kart czasu pracy oraz prowadzenie ewidencji godzin pracy na rzecz projektu,
 7. współpraca z jednostkami Uniwersytetu Śląskiego w zakresie spraw organizacyjnych dotyczących studiów podyplomowych,
 8. sporządzanie pism, raportów, sprawozdań, analiz itd. na potrzeby Centrum Studiów Podyplomowych,
 9. przygotowywanie umów i rozliczanie faktur,
 10. współpraca przy działaniach promocyjnych – prowadzenie strony internetowej i profili w mediach społecznościowych,

WYMAGANIA FORMALNE:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w realizacji projektów, w tym opracowanie dokumentacji, rozliczanie, sprawozdawczość, kontrola,
 • znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excel, Power Point),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, zaangażowanie, komunikatywność,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z klientem,
 • umiejętność analitycznego i twórczego myślenia,
 • zaangażowanie i samodzielność,
 • dobra organizacja pracy,
 • solidność i rzetelność w realizacji powierzonych obowiązków.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w ramach projektu “Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim” (SO RIS w PPO – II)  w wymiarze na ½ etatu na czas określony do 30 czerwca 2022 r.,
 • pracę w największej uczelni w regionie,
 • przyjazną atmosferę,
 • realizację zadań umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych,

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV (życiorys zawodowy),
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy.

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej do dnia 07.02.2021 r., wpisując w formularzu nazwę stanowiska i numer referencyjny.

Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie, przekazane w inny sposób niż za pośrednictwem formularza oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, których oferty będą w największym stopniu spełniać wymagania formalne. Uczelnia zastrzega sobie prawo pozostawienia rekrutacji bez rozstrzygnięcia.

Formularz rekrutacyjny

specjalista ׀ Biuro Współpracy z Gospodarką specjalista ׀ Biuro Współpracy z Gospodarką

Uniwersytet Śląski w Katowicach poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko specjalisty w Biurze Współpracy z Gospodarką

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Nr ref: 2/2021/NNA/BWG/RWZ

ZAKRES ZADAŃ:

 • nawiązywanie kontaktów pomiędzy środowiskiem naukowym a otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelni,
 • poszukiwanie możliwości współpracy z aktualnymi i potencjalnymi partnerami Uczelni,
 • analizowanie potrzeb rynkowych, w tym zapotrzebowania na projekty, usługi badawcze i ekspertyzy,
 • analizowanie potencjału komercyjnego Uczelni,
 • przygotowywanie ofert technologicznych i ofert współpracy,
 • opracowywanie ścieżek komercjalizacji i modeli biznesowych,
 • przygotowywanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 • udział oraz organizacja spotkań i wydarzeń o charakterze science to business,
 • udział oraz organizacja imprez targowo-wystawienniczych, festiwalu nauki,
 • gromadzenie i przetwarzanie danych o prowadzonych badaniach, projektach, uzyskanych wynalazkach, posiadanych technologiach.

WYMAGANIA FORMALNE:

 • wykształcenie wyższe,
 • udokumentowane minimum 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych,
 • biegła obsługa pakietu MS Office,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie B2.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • znajomość ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • znajomość tematyki transferu technologii, komercjalizacji wyników badań, współpracy na linii nauka-biznes,
 • wiedza nt. regionalnego systemu innowacji, w tym znajomość dokumentów strategicznych na poziomie województwa,
 • doświadczenie w zakresie fundraisingu,
 • doświadczenie w zakresie aktywnej sprzedaży,
 • samodzielność, odpowiedzialność i dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność,
 • umiejętność analizy i prezentacji danych,
 • komunikatywność oraz gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • realizację zadań umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne – tzw. „trzynastka”,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina, teatru oraz zajęć sportowych,
 • dobrą atmosferę w pracy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV (życiorys zawodowy),
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji zawierającej CV i list motywacyjny w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy.

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej do dnia 07.02.2021 r., wpisując w formularzu nazwę stanowiska i numer referencyjny.

Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie, przekazane w inny sposób niż za pośrednictwem formularza oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, których oferty będą w największym stopniu spełniać wymagania formalne. Uczelnia zastrzega sobie prawo pozostawienia rekrutacji bez rozstrzygnięcia.

Formularz rekrutacyjny

pracownik administracyjny ׀ Centrum Komunikacji Medialnej pracownik administracyjny ׀ Centrum Komunikacji Medialnej

Uniwersytet Śląski w Katowicach
poszukuje kandydatek/kandydatów do pracy w Centrum Komunikacji Medialnej

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Nr ref: 39/2020/NNA/CKM/RWZ/01

ZAKRES ZADAŃ:

 • realizacja komunikacji i promocji badań realizowanych w Uniwersytecie Śląskim,
 • działania popularyzujące naukę (m.in. wsparcie dla realizacji Śląskiego Festiwalu Nauki),
 • realizacja komunikacji i promocji centr badawczych Uniwersytetu Śląskiego,
 • opracowywanie oraz obsługa stron internetowych związanych z badaniami, popularyzacją nauki, centrami badawczymi i innymi działaniami Uniwersytetu Śląskiego,
 • montaż filmów promocyjnych, materiałów informacyjnych i innych materiałów związanych z działalnością Uniwersytetu Śląskiego,
 • opracowywanie materiałów i publikacji wykorzystywanych w komunikacji Uniwersytetu Śląskiego,
 • obsługa pracowników Uniwersytetu Śląskiego w zakresie promocji ich aktywności badawczej, organizacyjnej, artystycznej.

WYMAGANIA FORMALNE:

 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie administrowania stronami internetowymi i zarządzaniem ich treścią,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy marketingowej i/lub zw. z promocją oraz kreowaniem wizerunku marki,
 • doświadczenie w zakresie marketingu w mediach społecznościowych oraz komunikacji z użyciem mediów społecznościowych,
 • doświadczenie w pracy z programami graficznymi oraz do montażu audiowizualnego z grupy Adobe Creative Cloud,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (co najmniej poziom B2),
 • znajomość zagadnień związanych z SEO/SEM oraz Google Analytics będzie dodatkowym atutem,
 • wzorowe umiejętności komunikacji werbalnej i pisemnej.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • wiedza nt. systemu szkolnictwa i nauki,
 • znajomość etykiety akademickiej,
 • proaktywność oraz otwartość na zmiany,
 • komunikatywność oraz gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

 

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w wymiarze pełnego etatu,
 • realizację zadań umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
 • miesięczne premie, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV (życiorys zawodowy),
 • List motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy:

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej do dnia 28.01.2021 roku (godz. 23.59 czasu polskiego), wpisując w formularzu numer referencyjny zgodny z ogłoszeniem. Ewentualne rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w formule zdalnej.

Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie, przekazane w inny sposób niż za pośrednictwem formularza oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, których oferty będą w największym stopniu spełniać wymagania formalne. Uczelnia zastrzega sobie prawo pozostawienia rekrutacji bez rozstrzygnięcia.

Formularz rekrutacyjny

return to top