Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Aktualne konkursy

adiunkt ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych adiunkt ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Adres miejsca pracy: ul. 75 Pułku Piechoty 1, Chorzów

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 71/2020/NA/WNST/IF

Słowa kluczowe: nauki fizyczne, fizyka doświadczalnafizyka  fazy skondensowanej,

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w obszarze spektroskopii dielektrycznej i wysokich ciśnień hydrostatycznych,
 • udział w krajowych lub zagranicznych projektach naukowych i grantach,
 • aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I, II i III stopnia na kierunkach: fizyka i pokrewne, informatyka

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień doktora w dyscyplinie nauk fizycznych lub pokrewnej dyscyplinie,
 • prowadzenie badań w zakresie fizyki doświadczalnej, w obszarach spektroskopii dielektrycznej i wysokich ciśnień,
 • udokumentowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauk fizycznych (indeksowany w bazach Scopus, Web of Science),
 • autorstwo lub współautorstwo w okresie ostatnich 3 lat przynajmniej czterech publikacji w czasopismach ewaluacyjnych dla dyscypliny nauki fizyczne,
 • udokumentowane krajowe i zagraniczne pobyty naukowe,
 • udokumentowana aktywność w ubieganiu się o granty,
 • plan badań naukowych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność obsługi aparatury do przeprowadzania badań w zakresie spektroskopii dielektrycznej i wysokich ciśnień hydrostatycznych,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 • gotowość do mobilności naukowej i dydaktycznej,
 • umiejętność współpracy w zespole badawczym,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony 2 lat, w wymiarze pełnego etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości do 210 godzin dydaktycznych,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • wykaz publikacji,
 • plan rozwoju naukowego,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

 • termin składania ofert upływa z dniem: 25 lutego 2021 r. (godz. 23.59)
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 25 marca 2021r.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy:

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

 

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne lub złożone w innym trybie niż określony w ogłoszeniu konkursowym nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNA INFORMACJA:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu stopnia naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:

Formularz rekrutacyjny

adiunkt ׀ Wydział Prawa i Administracji adiunkt ׀ Wydział Prawa i Administracji

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

Miejsce pracy: Wydział Prawa i Administracji

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 11b, Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 65/2020/NA/WPiA/INP

Słowa kluczowe: nauki prawne, teoria i filozofia prawa, bioetyka, ochrona zwierząt

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (tj. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki prawne,
 • udział w zespole badawczym lub prowadzenie indywidualnej działalności badawczej,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich na kierunkach, na których przewidziano w ramach programu kształcenia prowadzenie zajęć związanych: z teorią i filozofią prawa, wstępem do prawoznawstwa, zagadnieniami bioetycznymi związanymi z ochroną zwierząt- przede wszystkim na kierunkach prawo, administracja i przedsiębiorczość,
 • opieka nad studentami prowadzącymi działalność naukową w zakresie teorii i filozofii prawa, bioetyki i ochrony zwierząt, a także studentami biorącymi udział w wydarzeniach naukowych i popularyzatorskich,
 • działalność organizacyjna na rzecz Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji, w szczególności współpraca z Rzecznikiem Praw Studenta i Doktoranta UŚ.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki prawne,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2,
 • prowadzenie badań w dyscyplinie nauki prawne z zakresu teorii i filozofii prawa, a w szczególności problematyki tworzenia aktów prawnych oraz ich stosowania – w okresie ostatnich 4 lat,
 • dorobek naukowy w dyscyplinie nauki prawne z zakresu teorii i filozofii prawa – w okresie ostatnich 4 lat,
 • posiadanie w dorobku naukowym publikacji w czasopismach punktowanych na poziomie 40 punktów i więcej na listach MNiSW (autorstwo bądź współautorstwo) – w okresie ostatnich 4 lat,
 • udokumentowane doświadczenie w aplikowaniu o granty badawcze oraz wykonywaniu projektów badawczych,
 • udokumentowane doświadczenie w pracy w zespole badawczym,
 • podstawowe kompetencje do prowadzenia interdyscyplinarnych badań nad prawem – z wykorzystaniem narzędzi pozaprawnych nauk społecznych, takich jak nauki o polityce i administracji oraz nauki socjologiczne,
 • udokumentowane 4 lata prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej na studiach I, II stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich z zakresu wstępu do prawoznawstwa lub teorii i filozofii prawa,
 • udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne i popularyzatorskie,
 • umiejętność i doświadczenie w zakresie powadzenia zajęć z wykorzystaniem narzędzi on-line,

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • udokumentowane doświadczenie w koordynowaniu pracy organizacji studenckich, w szczególności kół naukowych,
 • udokumentowane doświadczenie w organizowaniu przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i dydaktycznym, takich jak konferencja, seminaria, warsztaty lub inne formy wymiany wiedzy,
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie współpracy z organizacjami ze społeczno-gospodarczego otoczenia uniwersytetu – o charakterze lokalnym, krajowym bądź międzynarodowym,
 • umiejętność współpracy w zespole badawczym,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.
 • gotowość do prowadzenia zajęć w kampusach UŚ i do mobilności dydaktycznej (również w weekendy),
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • gotowość do pracy organizacyjnej na rzecz UŚ,
 • przedstawienie planu naukowego.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony 4 lat, w wymiarze pełnego etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin dydaktycznych,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • wykaz publikacji,
 • plan rozwoju naukowego,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

 • termin składania ofert upływa z dniem: 23 lutego 2021 r. (godz. 23.59)
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 23 marca 2021 r.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy:

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

 

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne lub złożone w innym trybie niż określony w ogłoszeniu konkursowym nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNA INFORMACJA:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu stopnia naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:

Formularz rekrutacyjny

asystent ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych asystent ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Adres miejsca pracy: ul. Szkolna 9, Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 69/2020/NA/WNST/ICH

Słowa kluczowe: nauki chemiczne, chemia sądowa, chemometria, ślady krwawe

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki chemiczne w obszarze chemii sądowej,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim na studiach I i II stopnia na kierunku chemia, w szczególności ze specjalności chemia sądowa,
 • formułowanie hipotez badawczych i planowanie eksperymentów w zakresie zadań badawczych Zespołu chemii Sądowej, ze szczególnym uwzględnieniem problemu opracowania metodyki określenia czasu powstawania śladów krwawych,
 • analiza, opracowanie i interpretowanie danych,
 • udział w prezentowaniu i publikowaniu wyników badań w czasopismach z liczbą punktów powyżej progu odcięcia dla dyscypliny nauki chemiczne,
 • inne obowiązki organizacyjne na rzecz uczelni wynikające z regulaminów Uniwersytetu Śląskiego

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • tytuł zawodowy magistra w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki chemiczne,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (minimum poziom B2 potwierdzony certyfikatem lub w rozmowie kwalifikacyjnej),
 • minimum 2 lata doświadczenia w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie chemia, w tym z zakresu chemii sądowej,
 • minimum dwa lata doświadczenia w pracy laboratoryjnej,
 • udokumentowany dorobek naukowy indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science w okresie ostatnich 2 lat wskazujący na prowadzenie badań w zakresie chemii, szczególnie chemii sądowej w zakresie zastosowania spektroskopii Ramana i spektroskopii w podczerwieni w badaniach,
 • udokumentowane publikacjami doświadczenie w interpretacji danych analitycznych z wykorzystaniem metod chemometrycznych i statystycznych dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości i ścigania,
 • udokumentowany minimum 3-miesięczny staż zagraniczny w renomowanym ośrodku zajmującymi się zastosowaniem spektroskopii Ramana i spektroskopii w podczerwieni,
 • znajomość problematyki interpretacji danych uzyskiwanych w laboratoriach kryminalistycznych udokumentowanych w publikacjach lub/i potwierdzona stosownymi certyfikatami (np. z szkoleń),
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • umiejętność samodzielnego pisemnego i ustnego komunikowania wyników badań, w szczególności samodzielne redagowanie manuskryptów publikacji naukowych i ustne przedstawianie wyników, zwłaszcza w języku angielskim,
 • 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej na studiach I i/lub drugiego stopnia z zakresu chemii,
 • znajomość języka polskiego i angielskiego/ innego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • udokumentowane osiągnięcia popularyzatorskie,

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie w analizie mechanizmu powstania śladów krwawych (potwierdzone kursami i certyfikatami),
 • doświadczenie poparte publikacjami z pracy z programami służącymi do analizy danych z wykorzystaniem metod chemometrycznych i statystycznych (np. R, Matlab itp.),
 • doświadczenie w promocji nauki (prelekcje, wykłady, festiwale nauki),
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego przez kandydata
 • gotowość do mobilności naukowej i dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność współpracy w zespole badawczym,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony 4 lat, w wymiarze pełnego etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy3,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości do 210 godzin dydaktycznych,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • wykaz publikacji,
 • plan rozwoju naukowego,
 • listy referencyjne,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

 • termin składania ofert upływa z dniem: 25 lutego 2021.   (godz. 23.59)
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 26 marca 2021 r.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy:

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.  Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:

Formularz rekrutacyjny

adiunkt ׀ Wydział Nauk Przyrodniczych adiunkt ׀ Wydział Nauk Przyrodniczych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Przyrodniczych

Adres miejsca pracy: Sosnowiec, ul. Będzińska 60, 41-200

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 3/2020/NA/WNP/INoZ/03

Słowa kluczowe: meteorologia, nauki o atmosferze

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).       

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych oraz publikowanie ich w liczących się czasopismach naukowych o międzynarodowym zasięgu,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • wykonywanie pomiarów meteorologicznych w stacji meteorologicznej INoZ,
 • prowadzenie działalności popularyzującej naukę i wyniki prowadzonych badań naukowych,
 • wykonywanie prac organizacyjnych w Instytucie Nauk o Ziemi w zakresie wynikającym z zajmowanego stanowiska.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie nauk o Ziemi lub w dyscyplinie pokrewnej,
 • znaczący dorobek naukowy w zakresie nauk o ziemi potwierdzony publikacjami w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym, w tym publikacji z IF >1, w których kandydat jest pierwszym autorem lub autorem korespondencyjnym,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się oraz przygotowanie publikacji naukowych (min. B2);
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej będzie dodatkowym atutem,
 • udział w realizacji/zarządzeni projektów naukowych,
 • specjalizacja w dziedzinie klimatologii i meteorologii lub w zakresie nauk o atmosferze,
 • umiejętność pracy z bazami danych o atmosferze (meteorologicznych i klimatologicznych),
 • umiejętność posługiwania się narzędziami do analizy dużych baz danych i wizualizacji danych o środowisku,
 • umiejętność korzystania z co najmniej jednej aplikacji do analiz statystycznych (najlepiej R, MatLab lub STATISTICA),

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność przygotowywania prezentacji audiowizualnych,
 • znajomość oprogramowania GIS (co najmniej jedna aplikacja)
 • umiejętność wykonywania pomiarów meteorologicznych,
 • umiejętność pracy w zespole.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony na 2 lata, w wymiarze pełnego etatu,
 • zatrudnienie od 1 października 2021
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości do 210 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • wykaz publikacji (publikacje z IF>1),
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

 • termin składania ofert upływa z dniem: 31 stycznia 2021    (godz. 23.59)
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 4 marca 2021 r.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy:

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

 

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne lub złożone w innym trybie niż określony w ogłoszeniu konkursowym nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNA INFORMACJA:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu stopnia naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:

Formularz rekrutacyjny

return to top