Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Aktualne oferty pracy NA

adiunkt ׀ inżynieria materiałowa adiunkt ׀ inżynieria materiałowa

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Inżynierii Materiałowej

Adres miejsca pracy: Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1a

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 37/2020/NA/WNST/IM

Słowa kluczowe: inżynieria materiałowa, synteza polimerów, metoda spektroskopowa, metoda chromatograficzna, wysokie ciśnienie

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).       

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie inżynieria materiałowa,
 • utworzenie grupy badawczej i pełnienie funkcji jej lidera,
 • udział w krajowych lub zagranicznych projektach badawczych i grantach,
 • aktywne ubieganie się o pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektów badawczych,
 • publikowanie wyników badań w czasopismach z liczbą punktów ministerialnych powyżej punktu odcięcia dla dyscypliny inżynieria materiałowa i wartości co najmniej 100 punktów zgodnie z listą MNiSW,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach prowadzonych przez WNŚiT, w szczególności z zakresu chemii, chemii materiałów i biotechnologii,
 • upowszechnianie wyników badań naukowych i udział w konferencjach naukowych,
 • kształcenie kadry naukowej, a także pełnienie funkcji promotora i recenzenta prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień naukowy doktora dyscyplinie nauk chemicznych,
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem metod syntezy polimerów, w szczególności metod polimeryzacji z otwarciem pierścienia indukowanym warunkami termodynamicznymi – wysokim ciśnieniem,
 • udokumentowane doświadczenie w badaniu kinetyki i mechanizmów reakcji w warunkach wysokiego ciśnienia,
 • udokumentowane, co najmniej 4 – letnie doświadczenie, w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie nauk chemicznych, obejmujących pracę laboratoryjną związaną z chemią polimerów i/lub fizyką chemiczną,
 • udokumentowane, co najmniej 6-letnie, doświadczenie w pracy laboratoryjnej,
 • udokumentowany dorobek naukowy w dyscyplinie inżynieria materiałowa opublikowany w czasopismach z wysokim współczynnikiem wpływu IF (powyżej 3) w ostatnich 4 latach; preferowana tematyka badawcza obejmująca syntezę polimerów z otwarciem pierścienia, z wykorzystaniem aktywacji wysokim ciśnieniem,
 • udokumentowane patentami i zgłoszeniami patentowymi doświadczenie w ochronnej prawnej prac badawczych,
 • wskaźnik Hirscha (IH) na podstawie Web of Science na poziomie co najmniej 6,
 • udokumentowane doświadczenie – minimum 1 rok – w kierowaniu projektami / grantami krajowymi,
 • udokumentowany krajowy lub zagraniczny staż naukowy odbyty w jednostce badawczej lub firmie trwający co najmniej 12 miesięcy (preferowane co najmniej 24 miesiące),
 • znajomość metod badawczych wykorzystywanych w analizie polimerów lub kompozytów tj. metod spektroskopowych, np. BDS, NMW, FTIR, MALDI, metod chromatograficznych, np. chromatografia żelowa, metoda kalorymetrycznych  – w szczególności doświadczenie w technice kalorymetrii wysokociśnieniowej,
 • umiejętność obsługi aparatury służącej do prowadzenia reakcji organicznych, w szczególności syntezy polimerów w warunkach podwyższonego ciśnienia, a także analizy polimerów z wykorzystaniem metod spektroskopowych i chromatograficznych, np. chromatografia żelowa,
 • umiejętność redagowania publikacji naukowych w języku angielskim i polskim,
 • znajomość języka angielskiego i języka polskiego w stopniu umożliwiający prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie chemii, chemii materiałów i biotechnologii.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • co najmniej dwa listy rekomendacyjne,
 • udokumentowany certyfikatami udział w szkoleniach rozwijających zdolności interpersonalne i/lub menadżerskie,
 • umiejętność obsługi oprogramowania, m.in. pakietu MS Office, programu Origin, Mestrenova, ChemSketch,
 • umiejętność współpracy w zespole badawczym,
 • gotowość do podejmowania współpracy z przemysłem poprzez udział w projektach finansowanych przez NCBR i/lub aktywny udział w pozyskiwaniu takich projektów,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 • gotowość do mobilności naukowej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • proaktywność i inicjatywa.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony na 4 lata, w wymiarze pełnego etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości do 210 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY4:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • wykaz publikacji,
 • listy rekomendacyjne (co najmniej dwa),
 • dokument poświadczający odbycie stażu naukowego,
 • patenty/zgłoszenia patentowe,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

4Uniwersytet dopuszcza możliwość składania aplikacji w języku polskim lub angielskim

HARMONOGRAM KONKURSU:

 • termin składania ofert upływa z dniem: 6 września 2020   (godz. 23.59)
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 6 października 2020 r.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy:

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNA INFORMACJA:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu stopnia naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:

Formularz rekrutacyjny

adiunkt ׀ meteorologia, klimatologia adiunkt ׀ meteorologia, klimatologia

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W K­ATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk o Ziemi

Miejsce pracy: Wydział Nauk Przyrodniczych, Kampus Sosnowiec, Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

Nr ref: 3/2020/NA/WNP/INoZ/02

Słowa kluczowe: meteorologia, klimatologia, nauki o atmosferze

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020 r. poz. 85 z późniejszymi zmianami).

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 1. prowadzenie badań naukowych na wysokim poziomie zgodnie z zasadami wskazanymi w „Strategii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” oraz ich publikowanie w liczących się czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym;
 2. prowadzenie zajęć dydaktycznych wg zasad obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i wskazanych przez dyrektora kierunku: Geografia, Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych na Wydziale Nauk Przyrodniczych;
 3. wykonywanie pomiarów meteorologicznych w stacji meteorologicznej INoZ;
 4. zaangażowanie w działalność popularyzująca naukę i wyniki prowadzonych badań naukowych;
 5. udział w pracach organizacyjnych w Instytucie Nauk o Ziemi w zakresie wynikającym z zajmowanego stanowiska.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • co najmniej stopień doktora w zakresie nauk o Ziemi lub w dyscyplinie pokrewnej;
 • znaczący dorobek naukowy w zakresie nauk o Ziemi potwierdzony publikacjami
  w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym, w tym publikacji z IF>1, w których kandydat/~ka jest pierwszym autorem lub autorem korespondencyjnym;
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej (dodatkowy atut);
 • udział w realizacji projektów naukowych
 • bardzo dobra znajomość jęz. polskiego i jęz. angielskiego (min. poziom B2).

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • specjalizacja w zakresie klimatologii i meteorologii lub w zakresie nauk o atmosferze;
 • znajomość i umiejętność pracy z bazami danych o atmosferze (meteorologicznych i klimatologicznych);
 • umiejętność posługiwania się narzędziami do analizy dużych baz danych i wizualizacji danych o środowisku;
 • umiejętność sprawnej obsługi przynajmniej jednej aplikacji do analiz statycznych (najlepiej R lub MatLab lub STATISTICA);
 • umiejętność wykonywania pomiarów meteorologicznych;
 • umiejętność przygotowania prezentacji audiowizualnych;
 • znajomość oprogramowania GIS (przynajmniej jedna aplikacja);
 • umiejętność pracy w zespole.

 

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (2 lata), w wymiarze pełnego etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych do 210 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • wykaz publikacji (publikacje z IF>1),
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

 • termin składania ofert upływa z dniem: 3 września 2020.   (godz. 23.59)
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 2 października 2020 r.

 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy:

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNA INFORMACJA:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu stopnia naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:

Formularz rekrutacyjny

 

adiunkt ׀ prawo adiunkt ׀ prawo

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk Prawnych

Adres miejsca pracy: Katowice 40-007, ul. Bankowa 11B

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: /28/2020/NA/WPiA/INP

Słowa kluczowe2: prawo międzynarodowe publiczne, prawa człowieka, prawo humanitarne, prawo europejskie

2należy wskazać unikalne sformułowania, poprzez które można pozycjonować ogłoszenie w portalach służących do publikacji ogłoszeń

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).       

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki prawne,
 • udział w zespole badawczym lub prowadzenie indywidualnej działalności badawczej,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich/ na kierunkach, na których przewidziano w ramach programu kształcenia prowadzenie zajęć związanych z prawem międzynarodowym publicznym i jego działami, zwłaszcza prawa humanitarnego, międzynarodowego prawa karnego, praw człowieka, a także prawa europejskiego, w szczególności na kierunkach: prawo, administracja i przedsiębiorczość
 • działalność organizacyjna na rzecz uniwersytetu oraz wydziału
 • przygotowanie studentów do konkursów międzynarodowych.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk prawnych,
 • biegła znajomość jęz. angielskiego (min. poz. B2),
 • dobra znajomość innego języka tzw. kongresowego,
 • prowadzenie badań w dyscyplinie nauki prawne z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, zwłaszcza w kontekście praw człowieka, tzw. społeczeństwa informacyjnego oraz nowych technologii w okresie ostatnich 4 lat,
 • znaczący dorobek naukowy w dyscyplinie nauki prawne z zakresu prawa międzynarodowego – w okresie ostatnich 4 lat,
 • umiejętność pisania publikacji naukowych w języku angielskim,
 • udział w zespołach badawczych i doświadczenie w aplikowaniu o granty badawcze,
 • udokumentowana aktywność międzynarodowa,
 • 4 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego,
 • doświadczenie w zakresie przygotowywania zespołów studentów do konkursów międzynarodowych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne i popularyzatorskie,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem narzędzi on-line,

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 • gotowość do prowadzenia zajęć w kampusach UŚ i do mobilności dydaktycznej,
 • umiejętność współpracy w zespole badawczym,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy własnej,
 • doświadczenie w zakresie zarządzania projektami i rozliczania projektów,
 • przygotowanie do przeprowadzania mediacji,
 • otwartość na współpracę w ramach zespołów interdyscyplinarnych,
 • plan rozwoju naukowego.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony na 4 lata, w wymiarze pełnego etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości do 210 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • wykaz publikacji,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

 • termin składania ofert upływa z dniem: 31 sierpnia 2020 r. (godz. 23.59)
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 30 września 2020 r.

 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy:

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNA INFORMACJA:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu stopnia naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:

Formularz rekrutacyjny

adiunkt ׀ fizyka, nauki ścisłe i techniczne adiunkt ׀ fizyka, nauki ścisłe i techniczne

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Adres miejsca pracy: Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1, Sosnowiec, ul. Będzińska 39, Katowice, ul. Bankowa 14

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 39/2020/NA/WNST

Słowa kluczowe: pracownik dydaktyczny, fizyka, nauki ścisłe i techniczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).       

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunkach biofizyka informatyka stosowana, fizyka, , fizyka medyczna,
 • koordynowanie współpracy Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych ze szkołami,
 • prowadzenie zajęć dla szkół w ramach umów o współpracy,
 • prowadzenie bloku nauczycielskiego dla studentów Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień naukowy doktora dyscyplinie informatyka lub w dziedzinie nauk ścisłych,
 • uprawnienia nauczycielskie,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej z zakresu fizyki,
 • doświadczenie w koordynowaniu projektów dydaktycznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z metodyki nauczania fizyki,
 • autorstwo publikacji o charakterze dydaktycznym, np. skryptów, materiałów dydaktycznych,
 • znajomość języka angielskiego i polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • udokumentowane osiągnięcia popularyzatorskie,
 • znajomość platform kształcenia zdalnego.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie w organizacji konkursów, szkoleń i konferencji o charakterze dydaktycznym,
 • doświadczenie w organizacji działań o charakterze popularno-naukowym,
 • doświadczenie w organizowaniu pracy dydaktycznej na uczelni wyższej,
 • bardzo dobra znajomość eksperymentów ilustrujących prawa fizyczne – projektowanie eksperymentów oraz ich interpretacja,
 • umiejętność prowadzenia wystąpień popularno – naukowych,
 • gotowość do mobilności dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność współpracy z zespole,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • proaktywność i inicjatywa.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony na 4 lata, w wymiarze pełnego etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy3,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości do 360 godzin3,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy dydaktycznej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

 • termin składania ofert upływa z dniem: 3 września 2020   (godz. 23.59)
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 2 października 2020 r.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy:

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNA INFORMACJA:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu stopnia naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:

Formularz rekrutacyjny

adiunkt ׀ informatyka, nauki ścisłe i techniczne adiunkt ׀ informatyka, nauki ścisłe i techniczne

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Adres miejsca pracy: Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1, Sosnowiec, ul. Będzińska 39

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 38/2020/NA/WNST

Słowa kluczowe: pracownik dydaktyczny, informatyka, nauki ścisłe i techniczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).       

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunkach informatyka, informatyka stosowana, fizyka, biofizyka, fizyka medyczna, inżynieria biomedyczna
 • prowadzenie zajęć dla szkół w ramach umów o współpracy

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień naukowy doktora dyscyplinie informatyka lub w dziedzinie nauk ścisłych,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej z zakresu nauk ścisłych i technicznych,
 • doświadczenie w realizowaniu (wraz z pozyskiwaniem środków finansowych) projektów dydaktycznych,
 • znajomość języka angielskiego i polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne,
 • udokumentowany osiągnięcia popularyzatorskie,
 • znajomość platform kształcenia zdalnego.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • posiadanie uprawnień nauczycielskich,
 • doświadczenie w organizacji konkursów, szkoleń i konferencji o charakterze dydaktycznym,
 • doświadczenie w organizacji działań o charakterze popularno-naukowym,
 • doświadczenie w organizowaniu pracy dydaktycznej na uczelni wyższej
 • umiejętność prowadzenia wystąpień popularno–naukowych,
 • gotowość do mobilności dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność współpracy z zespole,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • proaktywność i inicjatywa.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony na 4 lata, w wymiarze pełnego etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości do 360 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy dydaktycznej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

 • termin składania ofert upływa z dniem: 3 września 2020   (godz. 23.59)
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 2 października 2020 r.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy:

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNA INFORMACJA:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu stopnia naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:

Formularz rekrutacyjny

adiunkt ׀ nauki o sztuce adiunkt ׀ nauki o sztuce

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W K­ATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny, Instytut Nauk o Sztuce

Adres miejsca pracy:  Instytut Nauk o Sztuce, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref:  35/2020/NA/WH/INoS

Słowa kluczowe: nauki o sztuce, historia sztuki

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (tj. Dz. U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).       

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku historia sztuki

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce lub historia sztuki,
 • minimum 5 lat doświadczenia w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie nauki o sztuce
 • artykuły naukowe w czasopismach branżowych z listy ministerialnej, zwłaszcza z zakresu badań nad sztuką współczesną, krytyką artystyczną lub dziedzictwem materialnym,
 • udokumentowany, co najmniej 6-miesięczny zagraniczny lub krajowy staż naukowy,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • minimum 3 lata doświadczenia w zakresie dydaktyki akademickiej na kierunku historia sztuki,
 • potwierdzona mobilność dydaktyczna,
 • doświadczenie w prowadzeniu dydaktyki akademickiej w formie zdalnej.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • przedstawienie planu działań naukowych, w tym planowanych wniosków o granty,
 • znajomość języka angielskiego i drugiego języka nowożytnego,
 • umiejętność współpracy w zespole badawczym,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.

 

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony na 2 lata, w wymiarze pełnego etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych do 210 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • wykaz publikacji,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

 • termin składania ofert upływa z dniem: 31 sierpnia 2020   (godz. 23.59)
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 30 września 2020 r.

 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy:

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNA INFORMACJA:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu stopnia naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:

Formularz rekrutacyjny

adiunkt I historia adiunkt I historia

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W K­ATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny, Instytut Historii

Adres miejsca pracy:  Instytut Historii ul. Bankowa 11, Katowice, 40-007, ul. Bankowa 11

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 31/2020/NA/WH/IH

Słowa kluczowe: historia historiografii, metodologia historii, turystyka historyczna

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (tj. Dz. U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).       

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie historia,
 • pełnienie funkcji lidera zespołu badawczego,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunkach: Historia, Turystyka historyczna,
 • realizowanie innych zadań wynikających z regulaminów UŚ.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie historia, specjalność historia historiografii i metodologia historii,
 • publikacje naukowe, w tym monografie wydane w prestiżowych wydawnictwach  lub/i artykuły opublikowane w wysoko punktowanych czasopismach, w których kandydat jest pierwszym autorem lub autorem korespondencyjnym z zakresu historii historiografii i metodologii historii,
 • doświadczenie w kierowaniu, realizowaniu, pozyskiwaniu projektów badawczych/grantów, w szczególności grantów ERC,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych
 • udokumentowany zagraniczny lub krajowy staż naukowy – minimum 3 miesiące
 • znajomość metod badawczych w dyscyplinie historia, specjalność historia historiografii i metodologia historii,
 • umiejętność pisania publikacji naukowych w języku angielskim lub niemieckim
 • minimum 3 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej na studiach I i II stopnia z zakresu historii historiografii i metodologii historii
 • potwierdzona mobilność dydaktyczna
 • znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność obsługi oprogramowania do prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie zdalnej,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego.

 

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony na 3 lata, w wymiarze pełnego etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych do 210 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • wykaz publikacji,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

 • termin składania ofert upływa z dniem: 31 sierpnia 2020   (godz. 23.59)
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 30 września 2020 r.

 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy:

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNA INFORMACJA:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu stopnia naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:

Formularz rekrutacyjny

lektor języka hiszpańskiego ׀ Wydział Humanistyczny lektor języka hiszpańskiego ׀ Wydział Humanistyczny

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W K­ATOWICACH
ogłasza otwarty konkurs na stanowisko lektora języka hiszpańskiego w grupie pracowników dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny, Filologia Romańska

Adres miejsca pracy:  ul. Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 36/2020/NA/WH/ROM

Słowa kluczowe: język hiszpański, native speaker,

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (tj. Dz. U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).       

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunku Filologia Romańska
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Wydziału Humanistycznego i Uniwersytetu Śląskiego zgodnie z regulaminami UŚ

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,
 • język hiszpański (odmiana latynoamerykańska) jako ojczysty,
 • minimum rok doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej na studiach I lub II stopnia z zakresu nauczania języka hiszpańskiego,
 • znajomość realiów społeczno-kulturowych Ameryki Łacińskiej,
 • udokumentowana znajomość zagadnień pedagogicznych,
 • znajomość drugiego języka romańskiego, zwłaszcza języka włoskiego,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację z otoczeniem
 • umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi i metod zdalnego nauczania

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność obsługi oprogramowania MS Office oraz narzędzi wykorzystywanych do zdalnej dydaktyki,
 • gotowość do mobilności dydaktycznej (wyjazdy do szkół z regionu Śląska – w ramach działań promocyjnych),
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • proaktywność i inicjatywa.

 

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony na 2 lata, w wymiarze pełnego etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych do 540 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY1:

 • życiorys (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy dydaktycznej.

1 Uniwersytet umożliwia składanie aplikacji w języku angielskim lub hiszpańskim.

HARMONOGRAM KONKURSU:

 • termin składania ofert upływa z dniem: 31 sierpnia 2020   (godz. 23.59)
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 30 września 2020 r.

 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy:

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNA INFORMACJA:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu stopnia naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:

Formularz rekrutacyjny

adiunkt ׀ geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka prz(...) adiunkt ׀ geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W K­ATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Adres miejsca pracy:  ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 34/2020/NA/WNP/IGSEiGP

Słowa kluczowe: geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna, inżynieria zagrożeń środowiska, turystyka.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (tj. Dz. U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).       

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych,
 • pełnienie funkcji lidera zespołu badawczego,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunkach: geografia, inżynieria zagrożeń środowiska, turystyka

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień naukowy w dziedzinie nauk społecznych (nowa klasyfikacja) lub nauk o ziemi (stara klasyfikacja), specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (nowa klasyfikacja) lub geografia (stara klasyfikacja)
 • 5 lat doświadczenia w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna lub nauki o Ziemi;
 • dorobek naukowy w dyscyplinach: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, a także nauki o Ziemi i środowisku obejmujący co najmniej 6 publikacji indeksowanych w bazach Scopus lub Web of Science, w tym co najmniej 1 za 140 pkt według nowej listy MNiSW lub 50 pkt według starej listy MNiSW
 • wskaźnik Hirscha (IH) na podstawie Web of Science na poziomie co najmniej 2 lub wskaźnik Research Gate na poziomie co najmniej 8,0
 • nie mniej niż 3 lata doświadczenia w pracy laboratoryjnej
 • co najmniej 8 lat doświadczenia w kierowaniu, realizowaniu lub pozyskiwaniu projektów badawczych/grantów, w szczególności ERC,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • znajomość metod badawczych obejmujących Mapinfo Professional, Quantum Gis, Saga GIS);
 • umiejętność pisania publikacji naukowych w języku angielsku;
 • co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu lub współprowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej na studiach I lub II stopnia z zakresu geografii;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność obsługi oprogramowania np. Statistica, MS Office;
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego;
 • gotowość do mobilności naukowej i dydaktycznej;
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem;
 • umiejętność współpracy w zespole badawczym,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej
 • proaktywność i inicjatywa

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony 1 roku, w wymiarze pełnego etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych do 210 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • wykaz publikacji,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

 • termin składania ofert upływa z dniem: 31 sierpnia 2020   (godz. 23.59)
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 30 września 2020 r.

 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy:

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNA INFORMACJA:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu stopnia naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:

Formularz rekrutacyjny

adiunkt ׀ filozofia adiunkt ׀ filozofia

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W K­ATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii

Adres miejsca pracy:  Instytut Filozofii, ul. Bankowa 11, Katowice, 40-007, ul. Bankowa 11

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 33/2020/NA/WH/IF

Słowa kluczowe: filozofia, doradztwo filozoficzne,  coaching

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (tj. Dz. U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).       

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych,
 • pełnienie funkcji lidera zespołu badawczego,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunkach: Doradztwo Filozoficzne i Coaching oraz Filozofia,
 • rozwijanie współpracy międzynarodowej,
 • stworzenie i koordynowanie prac Letniej Szkoły Filozoficznej,
 • realizacja pozostałych zadań wynikających z regulaminów UŚ.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie Filozofia,
 • minimum 3 autorskie publikacje książkowe z zakresu doradztwa filozoficznego (krajowe i zagraniczne),
 • publikacje w wydawnictwach zagranicznych, w tym co najmniej jeden artykuł za 70 punktów w ciągu ostatnich 4 lat,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań w zagranicznym ośrodku naukowym,
 • doświadczenie w łączeniu pracy naukowej z działalnością szkoleniową z zakresu doradztwa filozoficznego,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych: 5-letnie w polskiej i 2-letnie w zagranicznej uczelni wyższej, z zakresu filozofii oraz psychologii lub edukacji,
 • potwierdzona mobilność dydaktyczna,
 • doświadczenie w nauczaniu online,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • aktywność popularyzująca filozofię m.in. w mediach społecznościowych.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie w organizacji i kierowaniu Szkołami Letnimi,
 • umiejętność obsługi oprogramowania do zdalnej dydaktyki (MS Teams, Moodle, Google Classroom itp.),
 • przedstawienie planu rozwoju zespołu badawczego,
 • autorstwo publikacji o charakterze dydaktycznym i popularyzatorskim oraz doświadczenie w zakresie tłumaczenia książkowych prac naukowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa filozoficznego dla biznesu.

 

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony na 4 lata, w wymiarze pełnego etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych do 210 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • wykaz publikacji,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

 • termin składania ofert upływa z dniem: 31 sierpnia 2020   (godz. 23.59)
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 30 września 2020 r.

 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy:

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNA INFORMACJA:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu stopnia naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:

Formularz rekrutacyjny

adiunkt ׀ filozofia adiunkt ׀ filozofia

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W K­ATOWICACH
ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii

Adres miejsca pracy:  Instytut Filozofii, ul. Bankowa 11, Katowice, 40-007, ul. Bankowa 11

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 32/2020/NA/WH/coaching

Słowa kluczowe: filozofia, coaching, doradztwo filozoficzne,  coaching biznesowy

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (tj. Dz. U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).       

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunkach: Doradztwo filozoficzne i coaching, Filozofia i Kognitywistyka,
 • kontakty z interesariuszami zewnętrznymi oraz pozyskiwanie członków do Rady Programowo-Biznesowej
 • opieka nad praktykami zawodowymi na specjalności doradztwo indywidualne i coaching biznesowy
 • rozwijanie współpracy międzynarodowej
 • realizowanie pozostałych zadań wynikających z regulaminów UŚ

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie filozofia,
 • ukończone studia psychologiczne o specjalności psychologia biznesu i coachingu
 • minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej na studiach II stopnia na kierunku doradztwo filozoficzne i coaching z zakresu business coachingu z superwizją,
 • odbyte praktyki na kursie pedagogicznym
 • udokumentowane doświadczenie w nauczaniu online,
 • udokumentowane prowadzenie superwizji (minimum 700 godzin)
 • udokumentowane prowadzenie szkoleń rozwojowych w językach: angielskim, niemieckim oraz polskim
 • autorstwo publikacji o charakterze dydaktycznym popularyzujących filozofię
 • znajomość języka angielskiego oraz niemieckiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne i popularyzatorskie

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • udokumentowane doświadczenie w zakresie diagnozowania potrzeb szkoleniowych, tworzenia programów szkoleniowych, ewaluacji efektywności szkoleń i kompetencji trenerskich, oraz monitorowania i wdrażania nowych technik szkoleniowych,
 • skończone studia podyplomowe z zakresu coachingu i mentoringu
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa filozoficznego dla biznesu oraz life coachingu, coachingu biznesowego, zespołowego i indywidualnego, warsztatów rozwojowych, szkoleń kompetencji osobistych i społecznych
 • umiejętność obsługi oprogramowania do prowadzenie dydaktyki zdalnej np. MS Teams, Moodle, Google Classroom i innych narzędzi
 • ukończony Kurs Przygotowania Pedagogicznego z uprawnieniami do nauczania filozofii i etyki
 • inne certyfikaty poświadczające kompetencje coacha

 

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony na 4 lata, w wymiarze pełnego etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych do 360 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • wykaz publikacji,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

 • termin składania ofert upływa z dniem: 31 sierpnia 2020   (godz. 23.59)
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 30 września 2020 r.

 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy:

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNA INFORMACJA:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu stopnia naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:

Formularz rekrutacyjny

adiunkt ׀ nauki o Ziemi i środowisku adiunkt ׀ nauki o Ziemi i środowisku

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk o Ziemi

Adres miejsca pracy: Sosnowiec 41-200, ul. Będzińska 60

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 30/2020/NA/WNP/INoZ

Słowa kluczowe: geochemia organiczna i nieorganiczna, węglowodory, wskaźniki organiczne i nieorganiczne, pierwiastki śladowe, biomarkery, rekonstrukcja paleośrodowisk

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).       

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunkach: Geologia, Geologia Stosowana, Inżynieria Zagrożeń Środowiska,
 • publikowanie w liczących się w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym,
 • podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków na prowadzenie badań naukowych,
 • prowadzenie działalności popularyzującej naukę i wyniki badań naukowych,
 • prowadzenie prac organizacyjnych na rzecz Wydziału i uczelni w zakresie wynikającym z zajmowanego stanowiska.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych,
 • co najmniej 4 lata doświadczenia w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku,
 • 3 artykuły w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym z IF >2, w których kandydat jest wiodącym autorem lub autorem korespondencyjnym,
 • wskaźnik Hirscha (IH) na podstawie Web of Science na poziomie co najmniej 4,
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej,
 • udokumentowane doświadczenie w kierowaniu/ realizowaniu/ pozyskiwaniu projektów badawczych/ grantów, np. NCN,
 • potwierdzona znajomość metod badawczych obejmujących: GC-MS, analiza elementarna TC, TS, TOC, ekstrakcja, rozdział frakcyjny i umiejętność obsługi aparatury wymienionych metod badawczych,
 • umiejętność pisania publikacji naukowych w języku polskim i angielskim,
 • 4 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej,
 • udokumentowana wiedza na temat podstaw chemii i znajomość podstaw prowadzenia zajęć laboratoryjnych z chemii dla przyrodników,
 • znajomość języka polskiego i języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • udokumentowana umiejętność obsługi programów komputerowych: MS DATA, Corel Draw oraz Zotero (innych równoważnych),
 • udokumentowana w projektach umiejętność współpracy w zespole badawczym,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony na 2 lata, w wymiarze pełnego etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości do 210 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • wykaz publikacji,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

 • termin składania ofert upływa z dniem: 31 sierpnia 2020 r. (godz. 23.59)
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 30 września 2020 r.

 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy:

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNA INFORMACJA:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu stopnia naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:

Formularz rekrutacyjny

adiunkt ׀ nauki o Ziemi i środowisku adiunkt ׀ nauki o Ziemi i środowisku

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk o Ziemi

Adres miejsca pracy: Sosnowiec 41-200, ul. Będzińska 60

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 29/2020/NA/WNP/INoZ

Słowa kluczowe: mineralogia, krystalochemia, struktura minerałów, spektroskopia RAMANa i FTIR

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).       

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunkach: Geologia, Geologia Stosowana, Inżynieria Zagrożeń Środowiska,
 • publikowanie w liczących się w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym,
 • podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków na prowadzenie badań naukowych,
 • prowadzenie działalności popularyzującej naukę i wyniki badań naukowych,
 • prowadzenie prac organizacyjnych na rzecz Wydziału i uczelni w zakresie wynikającym z zajmowanego stanowiska.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych,
 • co najmniej 4 lata doświadczenia w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku,
 • 5 artykułów w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym z IF >2, w których kandydat jest wiodącym autorem lub autorem korespondencyjnym,
 • wskaźnik Hirscha (IH) na podstawie Web of Science na poziomie co najmniej 2,
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej,
 • udokumentowane doświadczenie w kierowaniu/ realizowaniu/ pozyskiwaniu projektów badawczych/ grantów, np. NCN,
 • udokumentowany zagraniczny staż naukowy,
 • znajomość metod badawczych obejmujących: SEM, RAMAN, FTIR, EPMA, SC XRD i umiejętność obsługi aparatury wymienionych metod badawczych,
 • umiejętność pisania publikacji naukowych w języku polskim i angielskim,
 • 4 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej,
 • udokumentowana wiedza na temat petrologii skał magmowych i metamorficznych oraz mineralogii umożliwiająca prowadzenie zajęć z krystalografii, mineralogii, metod badawczych, mineralogii genetycznej,
 • potwierdzona mobilność dydaktyczna,
 • znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • udokumentowana w publikacjach umiejętność obsługi programów komputerowych: JANA2006, VESTA, Crystal Maker, GRAMS/AI, Grafer for Windows,
 • udokumentowana w projektach umiejętność współpracy w zespole badawczym,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony na 2 lata, w wymiarze pełnego etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości do 210 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • wykaz publikacji,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

 • termin składania ofert upływa z dniem: 31 sierpnia 2020 r. (godz. 23.59)
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 30 września 2020 r.

 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy:

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNA INFORMACJA:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu stopnia naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:

Formularz rekrutacyjny

adiunkt ׀ nauki biologiczne, biotechnologia adiunkt ׀ nauki biologiczne, biotechnologia

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Adres miejsca pracy: Katowice, ul. Jagiellońska 28

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 26/2020/NA/WNP/IBBiOŚ

Słowa kluczowe: genetyka molekularna, genomika funkcjonalna roślin, bioinformatyka, genetyka populacyjna

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).       

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne, w zakresie mapowania genetycznego i izolacji genów w oparciu o klonowanie pozycyjne oraz analiz ekspresji pojedynczych genów i globalnych analiz transkryptomów,
 • wykonywanie badań z zastosowaniem technik biologii molekularnej (praca z DNA, RNA i białkami, PCR, Real-Time qPCR, sekwencjonowanie, klonowanie, techniki elektroforetyczne kwasów nukleinowych i białek, techniki markerów molekularnych, tworzenie bibliotek genomowych do sekwencjonowania nowej generacji),
 • publikowanie wyników badań naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym,
 • podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków na prowadzenie badań naukowych,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • prowadzenie działalności popularyzującej naukę i wyniki badań naukowych,
 • prowadzenie prac organizacyjnych w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska w zakresie wynikającym z zajmowanego stanowiska.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie nauk biologicznych lub w dyscyplinie pokrewnej,
 • znaczący dorobek naukowy w zakresie genetyki molekularnej i genomiki funkcjonalnej roślin potwierdzony publikacjami w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym, w tym publikacje w czasopismach z IF >3,5,
 • udokumentowane autorstwo (pierwsze lub korespondencyjne) co najmniej 3 publikacji w wysokopunktowanych czasopismach w ciągu ostatnich 4 lat,
 • doświadczenie w   prowadzeniu   badań w zakresie mapowania genetycznego i izolacji genów w oparciu o klonowanie pozycyjne oraz analiz ekspresji pojedynczych genów i globalnych analiz transkryptomów,
 • biegła znajomość technik biologii molekularnej (praca z DNA, RNA i białkami, PCR, Real-Time qPCR, sekwencjonowanie, klonowanie, techniki elektroforetyczne kwasów nukleinowych i białek, techniki markerów molekularnych, tworzenie bibliotek genomowych do sekwencjonowania nowej generacji),
 • znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz przygotowanie publikacji naukowych i aktywny udział w konferencjach międzynarodowych,
 • minimum trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej,
 • udokumentowane doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi, finansowanymi ze źródeł zewnętrznych,
 • przebyte staże w zagranicznych ośrodkach naukowych, innych niż miejsce realizacji doktoratu.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • udokumentowana w publikacjach umiejętność sprawnej obsługi programów/narzędzi bioinformatycznych do analiz genomowych i funkcjonalnych genów u gatunków roślin o dużych genomach.
 • udokumentowana w publikacjach umiejętność analizy danych z zakresu genetyki populacyjnej.
 • udokumentowana projektami umiejętność kierowania pracami zespołu badawczego.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony na 4 lata, w wymiarze pełnego etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości do 210 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • wykaz publikacji,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

 • termin składania ofert upływa z dniem: 4 września 2020 r. (godz. 23.59)
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 4 października 2020. r.

 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy:

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNA INFORMACJA:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu stopnia naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:

Formularz rekrutacyjny

 

adiunkt (post-doc) ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych adiunkt (post-doc) ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W K­ATOWICACH
ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych w projekcie NCN OPUS pt. „Sprężyny molekularne jako nowa metoda kompaktowego magazynowania energii termicznej” pod kierunkiem dra hab. M. Chorążewskiego, prof. UŚ.

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Adres miejsca pracy: Katowice 40-007, ul. Bankowa 14

Liczba dostępnych stanowisk:1

Nr ref: 27/2020/NA/WNŚT/post-doc/00599                                   

Słowa kluczowe: pomiar napięcia powierzchniowego, pomiar kątów zwilżania, sole stopione, nanociecze, modelowanie molekularne

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • Formułowanie hipotez badawczych i planowanie eksperymentów w zakresie zadań badawczych projektu
 • Analiza, opracowanie i interpretowanie danych, przygotowanie raportów
 • Udział w prezentowaniu i publikowaniu wyników badań w czasopismach z liczbą punktów powyżej progu odcięcia dla dyscypliny nauki chemiczne
 • Inne zadania związane z działalnością naukową na rzecz projektu, zlecone przez kierownika projektu
 • Kształcenie kadry naukowej, w tym współpraca naukowa z doktorantami oraz pełnienie funkcji promotora, recenzenta w pracach inżynierskich, licencjackich i magisterskich
 • Inne obowiązki organizacyjne na rzecz uczelni wynikające z regulaminów UŚ

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • Stopień doktora w dyscyplinie nauki chemiczne, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa lub nauki fizyczne uzyskany nie wcześniej niż 7 lat od planowanej daty zatrudnienia w projekcie
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. poziom B2)
 • Co najmniej 3 -letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie nauki chemiczne, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa lub nauki fizyczne udokumentowane dorobkiem naukowym indeksowanym w bazach Scopus lub Web of Science
 • Udokumentowany w czasopismach o wysokim IF dorobek naukowy w okresie ostatnich 3 lat wskazujący na prowadzenie badań w zakresie pomiarów napięcia powierzchniowego oraz kątów zwilżania soli stopionych i nanocieczy – preferowany pierwszy autor lub autor korespondencyjny
 • Przynajmniej 3 lata doświadczenia w pracy laboratoryjnej w zakresie pomiarów napięcia powierzchniowego oraz kątów zwilżania soli stopionych i nanocieczy udokumentowany publikacjami
 • Udokumentowany staż zagraniczny w renomowanym ośrodku (min. 1 rok)
 • Znajomość technik pomiarowych obejmujących pomiary fizykochemiczne: kątów zwilżania, lepkości, ciepła, właściwego, przewodnictwa cieplnego oraz gęstości układów ciekłych (soli stopionych, stopów metalicznych i nanocieczy itp.) w warunkach wysokiej temperatury, udokumentowana w publikacjach lub/ i potwierdzona stosownymi certyfikatami
 • Umiejętność samodzielnej obsługi tensjometru – pomiar napięcia powierzchniowego oraz kątów zwilżania
 • Umiejętność samodzielnego pisemnego i ustnego komunikowania wyników badań, w szczególności samodzielne redagowanie manuskryptów publikacji naukowych i ustne przedstawianie wyników, zwłaszcza w języku angielskim

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Doświadczenie poparte publikacjami w modelowaniu molekularnym z wykorzystaniem pakietów LAMMPS i GROMACS modelowania różnych zjawisk w nanoskali w szczególności obejmujące modelowanie zjawisk zwiżalności w nanoskali w układach ciecz-ciało stałe,
 • Doświadczenie poparte publikacjami w pracy z komputerami klastrowymi wykorzystującymi system Linux,
 • Doświadczenie poparte publikacjami w modelowaniu z użyciem metod elementów skończonych, doświadczenie w pracy z oprogramowaniem COMSOL Multiphysics, w szczególności w modelowaniu zjawisk transportu ciepła i masy w układach stałych i ciekłych,
 • Doświadczenie poparte publikacjami w programowaniu z użyciem języków C/C++ i Matlab ze szczególnym naciskiem na modelowanie równań różniczkowych transportu ciepła i masy,
 • Gotowość do mobilności naukowej,
 • Gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w szczególności z doktorantami pracującymi w tej samej grupie badawczej,
 • Doświadczenie we współpracy w zespole badawczym,
 • Samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • Proaktywność, inicjatywa.

 

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony (2 lata), w wymiarze pełnego etatu,
 • wynagrodzenie w wysokości 10 000 zł (z kosztami pracodawcy)
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora),
 • wykaz publikacji,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

 • termin składania ofert upływa z dniem: 20 sierpnia 2020 r. (godz. 23.59)
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 20 września 2020 r.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy:

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNA INFORMACJA:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu stopnia naukowego zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:

Formularz rekrutacyjny

adiunkt dydaktyczny I Wydział Humanistyczny adiunkt dydaktyczny I Wydział Humanistyczny

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W K­ATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny

Adres miejsca pracy: Sosnowiec 41-200, ul. Grota-Roweckiego 5

Liczba dostępnych stanowisk:1

Nr ref: 24/2020/NA/WH/ROS

Słowa kluczowe: adiunkt dydaktyczny, filologia angielska

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 1 i 2 stopnia na kierunku: Filologia rosyjska
 • współpraca w sferze organizacyjnej z pracownikami obsługującymi kierunek w ramach przygotowywania projektów dydaktycznych, pozyskiwania grantów dydaktycznych, organizacji szkoleń i warsztatów dydaktycznych, promocji kierunku, współpracy z otoczeniem itp.
 • inne obowiązki wynikające z regulaminów UŚ.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo,
 • ukończone studia wyższe w zakresie filologii angielskiej,
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej, na studiach 1 i 2 stopnia z praktycznej nauki języka angielskiego i tłumaczeń, literatury i kultury brytyjskiej i amerykańskiej,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych, w przypadku kandydatów cudzoziemców lub absolwentów zagranicznych uczelni certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie zaawansowanym,
 • udokumentowana działalność dydaktyczna, popularyzatorska i organizacyjna (organizacja konferencji, seminariów, warsztatów, paneli dyskusyjnych, działania promocyjne, organizacja dni otwartych itp.).

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • znajomość języka rosyjskiego będzie dodatkowym atutem,
 • doświadczenie w tłumaczeniu tekstów (preferowane tłumaczenia tekstów literackich i/lub naukowych),
 • udokumentowane osiągnięcia organizacyjne (działania promocyjne, organizacja dni otwartych, paneli dyskusyjnych, prace wspomagające organizację dydaktyki tj. układanie harmonogramu itp.),
 • referencje potwierdzające kwalifikacje i predyspozycje kandydata do pracy dydaktycznej (jeśli kandydat jest (był) pracownikiem uczelni),
 • udokumentowane szkolenia dydaktyczne,
 • doświadczenia tutorskie w pracy dydaktycznej,
 • doświadczenie w pracach redakcyjnych,
 • gotowość do mobilności dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej
 • proaktywność i inicjatywa.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony, w wymiarze 1 etatu,
 • początek zatrudnienia od 1.10.2020 do 30.09.2022 r.
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 360 godz.,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • wykaz publikacji,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej,
 • podpisane oświadczenie RODO dla kandydata.

Uniwersytet dopuszcza możliwość składania aplikacji w języku polskim lub angielskim

HARMONOGRAM KONKURSU:

 • termin składania ofert upływa z dniem:  31 sierpnia 2020 r. (godz. 23.59)
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia:  30 września 2020 r.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy:

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

 

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNA INFORMACJA:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:

 

Formularz rekrutacyjny

 

profesor uczelni ׀ nauki fizyczne, fizyka teoretyczna, fizy(...) profesor uczelni ׀ nauki fizyczne, fizyka teoretyczna, fizyka jądrowa

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych w Instytucie Fizyki

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Adres miejsca pracy: Kampus Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 12/2020/NA/WNŚT/IF

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 sierpnia 2020 roku.

return to top