Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzanie ukończenia studiów na określonym poziomie

Nostryfikacja to procedura prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu. Nostryfikacji podlega dyplom ukończenia studiów za granicą, który nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność (Podstawa prawna: art. 327 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).
Postępowanie nostryfikacyjne odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001881/O/D20181881.pdf

W sprawie nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą należy skontaktować się z p. Małgorzatą Drendą – Piotrowską z Działu Kształcenia, e-mail: malgorzata.drenda-piotrowska@us.edu.pl , tel. 32/359 16 22, pok. nr 11, parter w budynku Rektoratu, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Uwaga:

Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19, w celu uzyskania informacji lub złożenia dokumentów, należy wcześniej skontaktować się telefonicznie albo e-mailowy.

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego — wniosek:

    1. kopię dyplomu ukończenia studiów (powinien posiadać legalizację albo być opatrzony apostille) — oryginał do wglądu;
    2. informację Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o możliwości uznania w Polsce dyplomu ukończenia studiów, o którym mowa w pkt. 1;
    3. kopie dokumentów umożliwiających ocenę przebiegu, uzyskiwanych efektów i czasu trwania studiów (suplement do dyplomu – wymagana legalizacja albo apostille, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument) – oryginał do wglądu;
    4. kopię świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu, na podstawie którego osoba, ubiegająca się o nostryfikację została przyjęta na studia – oryginał do wglądu;
    5. oświadczenie osoby ubiegającej się o nostryfikację o miejscu i dacie urodzenia;
    6. tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 1,2 i 3, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej;
    7. w przypadku zmiany nazwiska – kopia aktu małżeństwa i tłumaczenie;
    8. klauzula informacyjna RODO — dla osób wnioskujących o przeprowadzenie nostryfikacji dyplomu uzyskanego za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie.

Wykaz tłumaczy przysięgłych znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

TRYB POSTĘPOWANIA I TERMINY
Zgodnie z ww. Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r.

WYSOKOŚĆ OPŁATY
Za postępowanie nostryfikacyjne pobierana jest opłata. Maksymalna wysokość opłaty wynosi 50% wynagrodzenia zasadniczego profesora w uczelni publicznej, tj. 3 205.00 PLN.
Opłatę za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego wnosi się na rachunek bankowy albo w kasie uczelni nostryfikującej, w terminie określonym przez tę uczelnię, jednak nie krótszym niż 14 dni.

return to top