Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Ogólnoakademicka Oferta Dydaktyczna

Czym jest Ogólnoakademicka Oferta Dydaktyczna (OOD)?

Ogólnoakademicka Oferta Dydaktyczna (OOD) to oferta przedmiotów do realizacji w ramach studiów drugiego stopnia na poziomie ogólnouczelnianym, przewidzianych w planach studiów poszczególnych kierunków w postaci zapisu: „moduł ogólnoakademicki”, „moduł ogólnoakademicki (społeczny)”, „moduł ogólnoakademicki (humanistyczny)”.

img

Osadzenie takich modułów w planach studiów przewiduje § 5 i § 9 uchwały nr 490 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2020 r. Sposób organizacji zajęć określa Zarządzenie nr 155 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 września 2021 r.

Ogólnoakademicka Oferta Dydaktyczna jest formułą wzbogacającą treści kształcenia kierunkowego, wprowadzającą w obszar studiów treści odpowiadające na zainteresowania i potrzeby studentów, budujących własne ścieżki kariery naukowej i zawodowej. W zdobywaniu nowych i doskonaleniu posiadanych już kompetencji w ramach OOD studenci uzyskują dostęp do pełnego potencjału oferty dydaktycznej w Uniwersytecie (uwzględniając warunki określone w kierunkowym programie podjętych studiów).

W jaki sposób kształtowana jest oferta OOD?

Ogólnoakademicka Oferta Dydaktyczna nie jest stała, budowana jest corocznie, a za jej ostateczny kształt odpowiedzialna jest Rada OOD powoływana przez Rektora. Propozycje modułów do OOD zgłosić może każdy nauczyciel akademicki. Może to zrobić indywidualnie lub jako reprezentant (dwu -, trzyosobowego) zespołu nauczycieli – autorów projektów modułów i późniejszych prowadzących, bowiem przedmioty realizowane w ramach OOD mogą być współprowadzone. Przedmioty, które znajdą się w OOD finalnie w każdym kolejnym roku akademickim, wyłaniane są w wyniku konkursu trwającego w roku poprzedzającym rok akademicki, w którym moduły będą realizowane, zgodnie z przyjętym regulaminem. Nad konkursem czuwa Rada OOD.

Biorąc pod uwagę potrzeby kształcenia zapewniającego wielostronny rozwój studentów Uniwersytetu, treści modułów powinny wypełniać zagadnienia interdyscyplinarne, opracowane i realizowane na styku różnych dziedzin i dyscyplin wiedzy, a także nie powinny powielać bezpośrednio zagadnień podejmowanych w ramach planowo realizowanych zajęć kierunkowych.

Na czym polega wybór przez studentów z oferty OOD?

Studenci wybierają z przedstawionej im oferty taką liczbę modułów, z poszczególnych kategorii, która pozwoli zrealizować wymaganą dla ich kierunku przypisaną im liczbę punktów ECTS-u realizowanych na poziomie ogólnouczelnianym (może być ona różna dla różnych kierunków). Plany studiów poszczególnych kierunków nie określają formy zajęć na poziomie ogólnoakademickim (wykład, konwersatorium, laboratorium itd.), podają tylko liczbę godzin i punktów ECTS. To nauczyciel akademicki zgłaszający moduł do konkursu wskazuje formę realizacji modułu, liczbę godzin i liczbę punktów ECTS. W efekcie dokonanych przez studentów wyborów w jednym przedmiocie mogą uczestniczyć studenci różnych kierunków, nawet różnych wydziałów.

Jak przebiega realizacja OOD?

Żeby zapewnić wszystkim studentom możliwość wyboru z pełnej oferty OOD, przedmioty w ramach tej oferty odbywają się w wyznaczonym paśmie: w poniedziałki w godzinach od 13.45 do 20.30.
Przedmioty w ramach OOD mogą być realizowane w formule kształcenia kontaktowego lub zdalnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w cyklach standardowych (w całym semestrze), albo w cyklach intensywnych, jako zajęcia zblokowane.

Pełna oferta OOD będzie realizowana od roku akademickiego 2022/2023.
Oferta proponowana w roku akademickim 2021/2022 ma charakter pilotażowy.

return to top