Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów, które odbędzie się 16 marca 2020 r. o godz. 11.30 w auli w budynku rektoratu przy ul. Bankowej 12 w Katowicach.

Porządek posiedzenia:

  1. Komunikaty Prorektora ds. Kształcenia i Studentów w związku z aktualną sytuacją i ograniczeniem działalności dydaktycznej Uniwersytetu wynikającym z zagrożenia epidemiologicznego;
  2. Dyskusja dotycząca umiędzynarodowienia oferty dydaktycznej UŚ – zaproszeni goście Prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ oraz Prorektor ds. Finansów i Rozwoju prof. dr hab. Michał Daszykowski;
  3. Opinie do propozycji modyfikacji programów studiów od roku akademickiego 2020/2021:
      • Wydział Nauk Społecznych:

4. Opinia do projektu zarządzenia w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 – ref. Ewa Słomiana kierownik Działu Kształcenia;

5. Diagnoza sytuacji dydaktycznej Wydziału Nauk Przyrodniczych– ref. dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof.UŚ – Prodziekan ds. kształcenia i studentów tego Wydziału;

6. Diagnoza sytuacji dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji – ref. dr hab. Witold Kurowski, prof. UŚ – Prodziekan ds. kształcenia i studentów tego Wydziału;

7. Diagnoza sytuacji dydaktycznej Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego – ref. mgr Ernest Wilde – Prodziekan ds. kształcenia i studentów tego Wydziału;

8. Opinia do projektu uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia ………… zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2020/2021;

9.Opinia do projektu uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia ………… r. w sprawie zasad i sposobu przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą na potrzeby rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademickie 2020/2021;

10.Opinia do projektu uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia ………… r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w latach 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;

11. Sprawy bieżące – informacja do raportu o sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych w Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2017-2018;

12. Wolne wnioski.

W nawiązaniu do powyższego porządku  uprzejmie proszę o zaproszenie konkretnych osób referujących poszczególne programy, oczywiście tylko w przypadku, jeśli nie będziecie Państwo referowali sprawy osobiście – co z uwagi na zagrożenie zagrożenia epidemiologiczne zalecamy.

return to top