Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Aktualności Działu Projektów

Korzyści związane z zatrudnianiem osób na stanowiskach post-doc w projektach Narodowego Centrum Nauki.

 

Szereg  podejmowanych inicjatyw międzynarodowych dąży do zwiększenia mobilności naukowców, rozumianej jako fundament współpracy naukowej. Wiele uniwersytetów i instytucji na świecie zabiega o pozyskanie młodych badaczy z różnych krajów, które wyławiając naukowe talenty zwiększają tym samym swój potencjał naukowy.

Od początku swojej działalności Narodowe Centrum Nauki stawia sobie za cel zwiększenie mobilności polskich naukowców, w szczególności naukowców będących u progu samodzielnej pracy badawczej, m.in. poprzez umożliwienie zatrudnienia w projektach badawczych (w których jest dopuszczone to warunkami konkursowymi) osób na stanowisku typu post-doc.

Jest to pełnoetatowe zatrudnienie na umowę o pracę dla osoby, która uzyskała stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1. stycznia roku zatrudnienia w projekcie.

Zachęcamy do planowania takiego zatrudnienia na etapie przygotowywania wniosku o finansowanie projektu do Narodowego Centrum Nauki.

Wynagrodzenie na stanowisku typu post-doc może być zaplanowane w ramach środków projektu badawczego w wysokości 120 tys. zł rocznie przy założeniu, że osoba przewidziana do zatrudniania na tym stanowisku spełni łącznie następujące warunki:

a) będzie wybrana w ramach otwartego konkursu, przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną powołaną przez kierownika podmiotu realizującego projekt badawczy, złożoną z kierownika projektu jako przewodniczącego oraz przynajmniej dwóch wskazanych przez niego osób posiadających odpowiednie kwalifikacje naukowe lub zawodowe. Ocena kandydatów odbywa się na podstawie kryteriów przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie, a wyniki konkursu podawane są do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej podmiotu, w którym będzie realizowany projekt badawczy;

b) kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym jej rozprawy doktorskiej;

c) uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, lub odbyła co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora;

d) będzie zatrudniona na okres nie krótszy niż 6 miesięcy;

e) w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN;

f) w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

Stanowisko typu post-doc należy traktować jako rodzaj pełnoetatowej pracy na rzecz realizacji konkretnego projektu badawczego, dzięki czemu kierownik projektu zyskuje realną pomoc osoby mającej wiedzę i doświadczenie nabyte w innych ośrodkach naukowych. Środki finansowe przeznaczone na zatrudnianie osoby na stanowisku typu post-doc w grantach NCN są dodatkowymi środkami na wynagrodzenie, nie obciążając tym samym puli wynagrodzeń dla podstawowego zespołu badawczego.

Korzyści z zatrudnienia osoby na stanowisku typu post-doc jest wiele. Należy również zwrócić uwagę, iż w ramach naszej wewnętrznej regulacji UŚ – Zarządzenie Rektora nr 186/2020 z dnia 26.10.2020, kierownik projektu  dzięki złożeniu wniosku do Narodowego Centrum Nauki, zostaje nagrodzony dodatkiem projakościowym. W przypadku, w którym kierownik projektu zaplanował w projekcie pełnoetatowe zatrudnienie na stanowisko typu post-doc, nagroda ta ulega powiększeniu o 50% lub nawet o 100 %.

Jeśli pojawiają się Państwu pytania w tym temacie lub mają Państwo potrzebę jego przedyskutowania, zapraszamy do kontaktu z Działem Projektów pod numerem telefonu 797-520-602.

return to top