Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik
Ważne akty prawne Ważne akty prawne

Szczegółowe zasady przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i/lub innych środków europejskich i międzynarodowych reguluje 

Zarządzenie nr 98 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 3 lipca 2017 r.

z późn. zm.

oraz

Zarządzenie 18/2012 z późn. zm. – sprawie wprowadzenia „Obiegu dokumentów dla projektów realizowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych oraz innych środków europejskich i międzynarodowych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”;

W celu poprawnej realizacji projektu zapoznaj się także z następującymi wewnętrznymi aktami prawnymi UŚ:

  • Zarządzenie nr 56/2015 – w sprawie zasad wnoszenia wkładu własnego w projektach finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych
  • Pismo okólne 6/2018 z późn. zm.  w sprawie określenia wzorów umów cywilnoprawnych obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim;
  • Pismo okólne nr 1/2017 Prorektora ds. Badań Naukowych UŚ w sprawie zobowiązań kierowników projektów oraz kierowników jednostek realizujących projekty współfinansowane ze środków krajowych i międzynarodowych na lata 2014–2020
  • Zarządzenie nr 103/2020 – w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”. 
  • Zarządzenie nr 118/2015 – w sprawie określenia wewnętrznej procedury wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektów partnerskich dofinansowanych w ramach programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
  • Zarządzenie nr 88/2019 – w sprawie wprowadzenia wzoru porozumień o wykonywaniu przez wolontariuszy świadczeń na rzecz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • Zarządzenie nr 1/2013 zmieniające zarządzenie 70/2010 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia “Instrukcji archiwalnej Uniwersytetu Śląskiego” oraz “Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt”.
  • Zarządzenie nr 30/2016 w sprawie wprowadzenia ,,Instrukcji w sprawie należności związanych z podróżami służbowymi pracowników, podróżami osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Śląskiego i podróżami gości oraz zasad ich rozliczania”, z późn. zm.;
  • Zarządzenie nr 24/2018 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie wprowadzenia „Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach”, z późn. zm.;
  • Zarządzenie nr 7/2018 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 przez Uniwersytet Śląski w Katowicach”, z późn. zm.
Kontakt Kontakt

DZIAŁ PROJEKTÓW

e-mail: projekty@us.edu.pl

 

Aleksandra Pieniążek – P.O. kierownika działu
Iwona Jarocka – zastępca kierownika działu
Magdalena Pilot – kierownik działu

Bartosz Bochenkiewicz – specjalista
Nina Derejczyk – samodzielny referent
Ewelina Doluk – specjalista
Paulina Górska – Piasecka – samodzielny referent
Agata Jankowska – specjalista
Karolina Karpa – specjalista
Anna Kocimska – specjalista
Elżbieta Moczulska – samodzielny referent
Emilia Rekosz-Cebula – samodzielny referent
Barbara Spyt – samodzielny referent
Barbara Surmacz – Dobrowolska – starszy specjalista administracyjny
Magdalena Szczepocka – starszy referent
Magdalena Śnieżek –  starszy specjalista administracyjny

 

BIURO DS. PROJEKTÓW OGÓLNOUCZELNIANYCH 

Daria Kaleta – samodzielny referent
Joanna Malczyńska – specjalista
Natalia Nowak – Trojnar – specjalista
Aleksandra Potyka – specjalista
Dobromiła Stano – specjalista
Anna Sterczewska – specjalista
Agnieszka Wawoczny – specjalista

 

Archiwalna strona Działu Projektów www.projekty.us.edu.pl

return to top