Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Fundusze Strukturalne UE

PO Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 PO Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Celem programu jest dofinansowanie działań w zakresie edukacji, szkolnictwa wyższego, włączania społecznego, zatrudnienia.

Strona programu: https://www.power.gov.pl 

Kontakt: Dział Projektów, tel. 32 359 2262, e-mail: projekty@us.edu.pl

PO Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 PO Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Celem programu jest pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki, poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na B+R oraz kreowanie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe. POIR wspiera prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

Strona programu: https://www.poir.gov.pl 

Kontakt w sprawie projektów: Biuro Współpracy z Gospodarką

PO Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 PO Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Celem programu jest dofinansowanie działań m.in. w zakresie sieci transportowej, infrastruktury ochrony środowiska, bezpieczeństwa energetycznego, ochrony kultury, ochrony zdrowia.

Strona programu: http://www.pois.gov.pl/ 

Kontakt: Dział Projektów, tel. 32 359 2262, e-mail: projekty@us.edu.pl

PO Polska Cyfrowa PO Polska Cyfrowa

Celem programu jest dofinansowanie działań w zakresie poszerzania dostępu do sieci szerokopasmowych, rozwój technologii IT, zwiększenie roli e-usług.

Strona programu: https://www.polskacyfrowa.gov.pl 

Kontakt: Dział Projektów, tel. 32 359 2262, e-mail: projekty@us.edu.pl

RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Celem programu jest dofinansowanie działań w zakresie wsparcia rozwoju regionu w obszarach: nowoczesnej gospodarki, koncepcji “cyfrowe śląskie”, konkurencyjności MŚP, efektywności energetycznej, ochrony środowiska, transportu, regionalnego rynku pracy, regionalnych kadr gospodarki opartej na wiedzy, włączenia społecznego, rewitalizacji i infrastruktury społecznej, zdrowotnej oraz edukacyjnej, rozwoju edukacji.

Strona programu: https://rpo.slaskie.pl 

Kontakt: Dział Projektów, tel. 32 359 2262, e-mail: projekty@us.edu.pl

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej / INTERREG Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej / INTERREG

Celem Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) jest wspieranie współpracy przygranicznej, międzynarodowej i międzyregionalnej zarówno na zewnętrznych, jak i wewnętrznych granicach Unii. Polska będzie uczestniczyć w siedmiu programach transgranicznych, dwóch transnarodowych oraz w programie międzyregionalnym INTERREG EUROPA.

  • Programy transgraniczne (Polska-Słowacja, Litwa-Polska, Południowy Bałtyk (Dania, Litwa, Niemcy, Polska, Szwecja, Czechy-Polska, Polska-Meklemburgia, Polska-Brandenburgia, Polska-Saksonia) służą przede wszystkim budowaniu więzi łączących społeczności po obu stronach granicy. Ich realizacja służy wzmocnieniu współpracy poprzez wzrost liczby wspólnych inicjatyw dotyczących między innymi ochrony środowiska, rozbudowy infrastruktury, wymiany kulturalnej, czy wzajemnych kontaktów młodzieży.
  • Programy transnarodowe (Region Morza Bałtyckiego oraz Europa Środkowa) umożliwiają współpracę w ramach ściśle określonych obszarów geograficznych. Programy te pozwalają przezwyciężać wyzwania o znaczeniu ponadregionalnym i lepiej wykorzystywać potencjały współpracujących regionów.
  • Program międzyregionalny (INTERREG EUROPA) pozwala na unowocześnienie polityk regionalnych oraz efektywniejsze i lepiej skoordynowane wykorzystanie środków unijnych przede wszystkim w programach regionalnych oraz krajowych. Umożliwia współpracę partnerów z UE, Norwegii, Szwajcarii.
  • Europejska Polityka Sąsiedztwa (Polska-Białoruś-Ukraina, Polska-Rosja), zainaugurowana w 2004 r., jest polityką Unii Europejskiej skierowaną do państw sąsiadujących nieobjętych obecnie perspektywą członkostwa.

Polscy beneficjenci mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 85% kwalifikowalnych kosztów projektów. 

Strona programu: https://www.ewt.gov.pl 

Kontakt: Dział Projektów, tel. 32 359 2262, e-mail: projekty@us.edu.pl

return to top