Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)

POLONISTA – Program Stypendialny dla studentów i naukowc(...) POLONISTA – Program Stypendialny dla studentów i naukowców

Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego w świecie przez umożliwienie obcokrajowcom zainteresowanym językiem polskim i polską kulturą podjęcia studiów lub realizacji projektów badawczych w Polsce. Program adresowany jest do studentów studiów polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych m.in. w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce) oraz do naukowców z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych.

W ramach Programu Naukowcy z zagranicznych ośrodków akademickich i naukowych mogą realizować trwające od 3 do 12 miesięcy projekty badawcze w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, których celem jest m.in. prowadzenie badań naukowych (w tym we współpracy z polskimi naukowcami), pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowych, odbycie stażu podoktorskiego, prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku przyjmującym, intensywna nauka języka polskiego. Wnioskodawcy w toku rekrutacji muszą przedstawić zaproszenie z Ośrodka goszczącego potwierdzające gotowość przyjęcia stypendysty NAWA

Studenci – stypendyści NAWA podczas częściowych (semestralnych lub dwusemestralnych) lub pełnych studiów w Polsce mogą rozwijać swoje zainteresowania polonistyczne przez doskonalenie znajomości języka polskiego, uczestniczenie w wykładach i zajęciach zgodnie z programem wybranych studiów, prowadzenie badań, realizację projektów naukowych, zbieranie materiałów do pracy naukowej lub dyplomowej, korzystanie z zasobów bibliotek uniwersyteckich i archiwów. Zainteresowani studenci wybierają uczelnię, na której planują podjąć studia. Wybrany kierunek powinien być zgodny z programem studiów realizowanych na uczelni macierzystej. Wnioskodawca musi uzyskać zgodę wybranej uczelni na podjęcie studiów i akceptację przedstawionego programu studiów. Studia odbywają się w języku polskim.

Uprawnieni do udziału w Programie są również laureaci i finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego organizowanej poza Polską, którzy mogą ubiegać się o stypendium NAWA na okres studiów polonistycznych I lub II stopnia na wybranej uczelni publicznej w Polsce.

 

Strona programu POLONISTA – Program Stypendialny dla studentów i naukowców

 

Kontakt: Dział Współpracy z Zagranicą, tel. 32 359 2071, e-mail: joanna.laskowska@us.edu.pl

 

Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

Celem Programu jest wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich. W projekcie uprawnione są działania podejmowane w ramach międzynarodowej współpracy instytucjonalnej w obszarze badań naukowych, działalności wdrożeniowej lub kształcenia i mogą obejmować m.in. następujące zagadnienia:

 • wypracowanie i wdrożenie współpracy z partnerami zagranicznymi w celu rozwoju długofalowych relacji w obszarze umiędzynarodowienia;
 • budowanie potencjału na arenie międzynarodowej poprzez promowanie najlepszych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań;
 • nawiązywanie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynkowych;
 • organizacja wymiany/wykładów/wizyt studyjnych/staży przemysłowych, w tym dostęp osób zaangażowanych w realizację badań naukowych i prac rozwojowych do centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw;
 • opracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych;
 • rozwój lub przygotowanie nowych narzędzi i metod kształcenia;
 • rozwój systemu zarządzania jakością w zakresie podniesienia jakości kształcenia;
 • prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych w wymiarze międzynarodowym;
 • opracowanie i wdrożenie strategii upowszechniania efektów prowadzonych badań.

Strona programu: https://nawa.gov.pl/instytucje/akademickie-partnerstwa-miedzynarodowe 

Program Promocja języka polskiego Program Promocja języka polskiego

W ramach Programu finansowane będą projekty, działania i inicjatywy służące rozpowszechnianiu języka polskiego jako obcego, wzmocnieniu jakości jego nauczania i skierowane do szerszego grona odbiorców. Sugerowane są działania realizowane za granicą. O udział w Programie mogą ubiegać się polskie uczelnie i instytucje naukowe podejmujące działania na rzecz promocji języka polskiego na poziomie akademickim. Projekt może być realizowany przez jedną instytucję, ale preferowane są projekty w międzynarodowym partnerstwie. Możliwa jest realizacja działań: od 3 do 12 miesięcy

Strona programu: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/promocja-jezyka-polskiego 

Kontakt: Dział Projektów, tel. 32 359 2262, e-mail: projekty@us.edu.pl

Program KATAMARAN - Przygotowanie i realizacja wspólnych st(...) Program KATAMARAN - Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia

Program Katamaran „Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia” prowadzony jest w ramach realizowanego przez NAWA projektu „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów” w okresie wrzesień 2018 roku – grudzień 2023 roku. 

Jego celem jest:

– wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni i jednostek naukowych prowadzących kształcenie poprzez tworzenie i realizację wysokiej jakości wspólnych studiów II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu;

– wzrost umiędzynarodowienia szkół doktorskich;

– zwiększenie atrakcyjności polskich uczelni wśród studentów i doktorantów z zagranicy poprzez ciekawą ofertę programową.

Strona programu KATAMARAN – Realizacja wspólnych studiów II stopnia 

Kontakt: Dział Projektów, tel. 32 359 2262, e-mail: projekty@us.edu.pl

Program STER – Stypendia doktorskie dla cudzoziemców Program STER – Stypendia doktorskie dla cudzoziemców

Program prowadzony przez NAWA w ramach projektu „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów”.

Celem projektu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni i jednostek naukowych prowadzących kształcenie poprzez tworzenie i realizację wysokiej jakości wspólnych studiów II. stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu oraz wzrost umiędzynarodowienia szkół doktorskich, a także zwiększenie atrakcyjności polskich uczelni wśród studentów i doktorantów z zagranicy poprzez ciekawą ofertę programową.

Projekt jest realizowany w okresie wrzesień 2018 roku – grudzień 2023 roku.

Strona programuhttps://nawa.gov.pl/31-menu/menu-glowne/instytucje/286-program-ster

Kontakt: Dział Współpracy z Zagranicą, tel. 32 359 2071, e-mail: joanna.laskowska@us.edu.pl

Program Polskie Powroty Program Polskie Powroty

Celem Programu Polskie Powroty jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych.
Program adresowany jest do polskich naukowców pracujących w zagranicznych instytucjach naukowych, którzy zdobytą poza krajem wiedzę i doświadczenie chcą wykorzystać po powrocie do Polski, rozwijając własną grupę badawczą bądź włączając się w badania prowadzone w już działających zespołach naukowych.
Okres realizacji projektu: od 36 do 48 miesięcy.W Programie finansowane są:
1) wynagrodzenie Powracającego Naukowca wraz z kosztami pracodawcy,
2) wynagrodzenia dla członków Grupy Projektowej wraz z kosztami pracodawcy,
3) koszty przesiedlenia oraz adaptacji miejsca pracy.
Maksymalna wysokość dofinansowania dla jednego projektu: 2 270 000 zł.

Strona programu: https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty

Kontakt: Dział Współpracy z Zagranicą, tel. 32 359 2052, e-mail: agata.wójcik@us.edu.pl

Program Welcome to Poland Program Welcome to Poland

Program prowadzony przez NAWA w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland”. Celem projektu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy, przygotowanie organizacyjne miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry zagranicznej oraz rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją w domu. Kluczowym działaniem będzie również kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i otoczeniu społecznym uczelni. Projekt jest realizowany w okresie styczeń 2018 roku – marzec 2022 roku.

Strona programu: https://nawa.gov.pl/instytucje/welcome-to-poland

Kontakt: Dział Współpracy z Zagranicą, tel. 32 359 2071, e-mail: joanna.laskowska@us.edu.pl

Program stypendialny im. Bekkera Program stypendialny im. Bekkera

Celem Programu jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych ośrodkach zagranicznych na zasadach stypendialnych. Program jest otwarty dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie. Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania związane z pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy rodzina stypendysty, a w przypadku naukowca z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun.

Strona programu: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera

Kontakt: Dział Współpracy z Zagranicą, tel. 32 359 2052, e-mail: agata.wójcik@us.edu.pl

Program im. Iwanowskiej Program im. Iwanowskiej

Celem Programu im. Iwanowskiej jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów. Wyjazdy trwające od 6 do 12 miesięcy przewidują pobyt w uznanych ośrodkach naukowych na całym świecie oraz realizację projektów badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy.O udział w programie mogą ubiegać się osoby fizyczne przygotowujące rozprawę doktorską bez ograniczeń w zakresie dziedziny nauki oraz sztuki. Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania Beneficjenta związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek Beneficjenta oraz jego niepełnoletnie dzieci, a w przypadku Beneficjenta z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun..

Strona programu: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-iwanowskiej

Program im. Ulama Program im. Ulama

Program skierowany jest do naukowców z zagranicy nieposiadających polskiego obywatelstwa.W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:

 • prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi;
 • odbycie stażu podoktorskiego;
 • pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.

Pobyty naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10000 PLN oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.

Strona programu: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama

Kontakt: Dział Współpracy z Zagranicą, tel. 32 359 2052, e-mail: agata.wójcik@us.ed

Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwe(...) Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej

Podstawowym celem Porozumienia CEEPUS (“Central European Exchange Program for University Studies”) jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Umożliwia ono intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami Porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickiej.

O stypendia w ramach CEEPUS ubiegać się mogą studenci, doktoranci i pracownicy naukowi.Program oferuje:

 • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich;
 • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover”;
 • stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.

Obecnie sygnatariuszami Porozumienia są: Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo –Uniwersytet w Prisztinie.

Strona programu: www.ceepus.info.

Aktualny nabór

Nabór wniosków w ramach Programu CEEPUS na rok 2020/2021

Terminy składania poszczególnych aplikacji to:
30 października 2020 na semestr zimowy
30 listopada 2020 stypendia freemover.

Kontakt: Dział Współpracy z Zagranicą, tel. 32 359 2052, e-mail: agata.wójcik@us.ed

Wymiana bilateralna naukowców Wymiana bilateralna naukowców

Celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. 

Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.

Strona programu: https://nawa.gov.pl/naukowcy/wymiana-bilateralna

Kontakt: Dział Współpracy z Zagranicą, tel. 32 359 2052, e-mail: agata.wójcik@us.edu.pl

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach ws(...) Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej

NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Izrael, Japonia, Kazachstan, Mongolia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam.

Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i pracowników naukowych w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym. 

Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 5 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim – w zależności od zapisów umowy, w oparciu o którą odbywa się współpraca. 

Jeśli umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę wysyłającą, Program zapewnia finansowanie stypendium na pokrycie kosztów utrzymania Beneficjenta związanych z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym w wysokości uzależnionej od kraju pobytu oraz etapu kariery akademickiej Beneficjenta. W przypadku, gdy umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę przyjmującą, wypłata stypendium dokonywana jest przez stronę przyjmującą, w trybie i wysokości przewidzianej przepisami kraju przyjmującego.

Strona programu: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej

Kontakt: Dział Współpracy z Zagranicą, tel. 32 359 2052, e-mail: agata.wójcik@us.edu.pl

Program Promocja Zagraniczna Program Promocja Zagraniczna

Celem Programu Promocja Zagraniczna jest wsparcie uczelni i innych jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki w budowaniu ich marki międzynarodowej oraz promocji za granicą poprzez:

 • wspieranie długofalowej współpracy uczelni i innych jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki z ich zagranicznymi absolwentami;
 • aktywizacja uczelni oraz innych jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki i ich pracowników w kierunku nowoczesnego i skutecznego promowania oferty dydaktycznej i naukowej za granicą;
 • stworzenie efektywnych narzędzi do pozyskiwania przez polskie uczelnie i inne jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki zagranicznych kandydatów na studia i nauczycieli akademickich;
 • aktywizacja uczelni i innych jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie nawiązywania współpracy i upowszechniania wyników badań poprzez wspieranie publikacji w prestiżowych zagranicznych czasopismach naukowych i organizację międzynarodowych konferencji naukowych.

Budżet jednego Projektu może wynosić maksymalnie 100 000 zł, a w przypadku projektów partnerskich – w zależności od liczby partnerów – może wynosić maksymalnie 300 000 zł.

Strona programu: https://nawa.gov.pl/instytucje/promocja-zagraniczna

Kontakt w sprawie projektów: Dział Współpracy z Zagranicą, tel. 32 359 2183, e-mail: giga.gogosashvili@us.edu.pl

Program Polskie Powroty Program Polskie Powroty

Celem Programu Polskie Powroty jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stwarza powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla Powracającego Naukowca a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego). Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze pozyskają do współpracy specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Program adresowany jest do polskich naukowców pracujących w zagranicznych instytucjach naukowych, którzy zdobytą poza krajem wiedzę i doświadczenie chcą wykorzystać po powrocie do Polski, rozwijając własną grupę badawczą bądź włączając się w badania prowadzone w już działających zespołach naukowych.

W Programie finansowane są:

1) wynagrodzenie Powracającego Naukowca wraz z kosztami pracodawcy,

2) wynagrodzenia dla członków Grupy Projektowej wraz z kosztami pracodawcy,

3) koszty przesiedlenia oraz adaptacji miejsca pracy,

4) koszty badań naukowych z zakresu badań podstawowych (tzw. komponent badawczy) finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zapewni finansowanie projektów realizowanych przez okres od 36 do 48 miesięcy, w maksymalnej wysokości dla jednego projektu wynoszącej 2 270 000 zł, jeśli projekt nie obejmuje komponentu badawczego. W przypadku, gdy projekt obejmuje komponent badawczy, maksymalne finansowanie wynosi 2 220 000 zł ze środków NAWA oraz 200 000 zł ze środków NCN.

Strona Polskie Powroty

Kontakt: Dział Projektów, tel. 32 359 2262, e-mail: projekty@us.edu.pl

Program Profesura Gościnna NAWA Program Profesura Gościnna NAWA

Celem programu Profesura Gościnna NAWA jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe, poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy.

Program skierowany jest do wybranych instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki m. in. polskich uczelni, instytutów naukowych i instytutów badawczych. Będą one mogły zaprosić do Polski wybitnych specjalistów z priorytetowych dla siebie obszarów tematycznych, którzy w znaczący sposób rozwiną badania naukowe o przełomowym charakterze, wzmocnią działalność dydaktyczną oraz wesprą te instytucje w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

W ramach programu możliwe będzie zatrudnienie na okres 36-48 miesięcy naukowców o wybitnym dorobku międzynarodowym, pochodzących z różnych krajów na świecie, oraz stworzenie dla nich grupy projektowej.

Program przewiduje również możliwość uwzględnienia kosztów badań naukowych z zakresu badań podstawowych (tzw. komponent badawczy) finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Strona programu https://nawa.gov.pl/naukowcy/profesura-goscinna-nawa

Kontakt: Dział Projektów, tel. 32 359 2262, e-mail: projekty@us.edu.pl

Granty Interwencyjne NAWA Granty Interwencyjne NAWA

Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu.

Wnioski składane w programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

Udział w programie umożliwi naukowcom podejmowanie badań interwencyjnych we współpracy międzynarodowej oraz wypracowanie rozwiązań istotnych dla reagowania na przełomowe wydarzenia. Projekt w ramach programu mogą być realizowane przez okres od 3 do 12 miesięcy.

Wnioski w programie mogą składać polskie jednostki szkolnictwa wyższego i nauki. Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym do 31 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania budżetu programu.

W ramach programu mogą być finansowane następujące działania:

 • koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działań w projekcie;
 • koszty pozyskania ekspertyz, opracowań, zlecenia zadań o charakterze badawczym, analitycznym, statystycznym;
 • koszty podróży i utrzymania poniesione w związku z realizacją projektu;
 • koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu.

Strona programu https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa

Kontakt: Dział Projektów, tel. 32 359 2262, e-mail: projekty@us.edu.pl

return to top