Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN)

Fundacja została powołana w celu wspierania nauki oraz porozumienia między narodami w oparciu o zacieśnianie współpracy współpracy studentów, naukowców i badaczy z Polski i Niemiec. Celem fundacji jest wspieranie innowacyjnych projektów oraz nowych modeli współpracy.

Fundacja wspiera przedsięwzięcia naukowe realizowane w partnerstwie polsko-niemieckim przez uczelnie i pozauniwersyteckie instytucje badawcze. Oprócz projektów badawczych dotujemy także wydarzenia naukowe, nowe struktury badawcze i edukacyjne, a także działania poszerzające akademickie sieci kontaktów.

Fundacja wspiera przedsięwzięcia w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych. Projekty muszą byċ realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach. Udział procentowy pozytywnych decyzji w konkursach Fundacji wynosi na ogół 20 do 30%.

PNFN skupia się w pierwszej kolejności na tematach dotyczących stosunków polsko-niemieckich. Niemniej jednak, aspekty dotyczące innych krajów, względnie kultur mogą stanowić część finansowanych projektów. W wielu przypadkach sensowne wydaje się w szczególności uwzględnienie stosunków polsko-niemieckich w kontekście europejskim. Tematy mogą odnosić się zarówno do współczesności jak i dotyczyć przeszłości. Priorytetowo traktowane będą projekty poruszające kwestie związane z fenomenami nowożytności.

Dla wniosków o dofinansowanie badań naukowych Fundacja wyznaczyła cztery priorytety tematyczne:

 • Transfer kultury i wiedzy
 • Procesy europeizacji
 • Zmiana norm i wartości
 • Wielojęzyczność

Każdy projekt winien zostać przydzielony jednemu (lub kilku) priorytetowi tematycznemu. Dalsze informacje są dostępne w tekście „opis priorytetów tematycznych“. Finansowanie projektu spoza obszaru wyznaczonych priorytetów jest jedynie w szczególnych, uzasadnionych przypadkach możliwe. Wnioskodawcy powinni się w razie wątpliwości odpowiednio wcześnie zgłosić do Biura Fundacji z krótkim opisem projektu, aby sprawdzić, czy projekt wpisuje się w obszar wspierania.

PNFN NIE PRZYZNAJE DOTACJI NA:

 • Projekty z dziedzin naukowych spoza głównego obszaru wspierania (np. nauk medycznych, technicznych lub ścisłych).
  Fundacja przyznaje dotacje na projekty w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa oraz prawoznawstwa, nauk społecznych i ekonomicznych.
 • Projekty pojedynczych osób, w tym także indywidualne stypendia na cele naukowe (np. pobyty badawcze lub studyjne).
  PNFN finansuje wyłącznie partnerskie projekty realizowane przez naukowców polskich i niemieckich uczelni lub innych instytucji naukowych. Udział dalszych partnerów z innych krajów nie jest wykluczony.
 • Publikacje nie związane z projektami Fundacji.
  Koszty druku lub tłumaczenia są dotowane, jeśli dana publikacja jest wynikiem projektu wspieranego przez Fundację.
 • Projekty bez szczególnego odniesienia do tematyki polsko-niemieckiej (np. konferencje z małym udziałem polskich i niemieckich uczestników).
  Uczestnictwo osób z innych krajów oraz dodatkowe wątki spoza relacji polsko-niemieckich są dopuszczalne.

Główny konkurs
Dla wniosków o dofinansowanie badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych obowiązują nadal cztery priorytety tematyczne: Transfer kultury i wiedzy, procesy europeizacji, zmiana norm i wartości oraz wielojęzyczność. Maksymalna kwota dotacji wynosi w tym konkursie 80.000 euro.

Uproszczony konkurs
Fundacja wprowadziła poza tym uproszczone postępowanie konkursowe dla mniejszych projektów, szczególnie konferencji i wydarzeń naukowych. Maksymalna kwota dotacji wynosi w tym konkursie 10.000 euro.

 

Strona programu: http://www.pnfn.pl/pl/

Aktualne konkursy

Główny konkurs
Wnioski można składać do 30 października 2020 r. Decyzje o przyznaniu dotacji zostaną ogłoszone na wiosnę 2021 r.

Uproszczony konkurs

Kolejny konkurs odbędzie się pod koniec 2020 r.

Kontakt: Dział Projektów, tel. 32 359 2262, e-mail: projekty@us.edu.pl

return to top