Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy EOG

Program Badania Program Badania

Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Program Badania wspiera badania podstawowe i badania stosowane (wybrane w oparciu o zasadę doskonałości badawczej.Z programu mogą skorzystać podmioty podejmujące działania badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia wyników badań – uczelnie wyższe, instytuty naukowe i badawcze, a także przedsiębiorcy i naukowcy. Podmioty te będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości do 100% wartości projektu na badawcze projekty partnerskie (w tym wyłonione w ramach nowatorskiej formuły warsztatów Idealab dla badaczy, których celem jest wypracowanie innowacyjnych przedsięwzięć) oraz tzw. małe granty.

Program przewiduje wsparcie we wszystkich dziedzinach nauki, w tym między innymi wsparcie na prowadzenie badań polarnych, dotyczących wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz w obszarze nauk społecznych. Planowana jest także pomoc w postaci małych grantów dla kobiet-naukowców oraz wsparcie mobilności naukowców, mające na celu umiędzynarodowienie polskiej nauki. Duży nacisk położony jest na rozwój współpracy badawczej z jednostkami z państw – darczyńców (Norwegii, Islandii i Liechtensteinu).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR.

Informacje o Funduszach Norweskich i EOG dostępne są na stronie: http://www.eog.gov.pl 

Aktualne konkursy

BADANIA STOSOWANE
Schemat małych grantów dla kobiet naukowców w stosowanych naukach technicznych
Planowany termin: III kw. 2020

Kontakt: Dział Projektów, tel. 32 359 2262, e-mail: projekty@us.edu.pl

Program Edukacja Program Edukacja

Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Program „Edukacja”, dla którego rolę Operatora pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską. Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce.

W Programie przewidziano nabory w ramach 4 komponentów:

– Profesjonalny rozwój kadry

– Mobilność w szkolnictwie wyższym

– Współpraca instytucjonalna –  kształcenie zawodowe

– Współpraca instytucjonalna

W celu nawiązania bądź rozwinięcia współpracy i/lub przygotowania wspólnego projektu możliwe jest również odbycie wizyty przygotowawczej przedstawicieli polskich instytucji edukacyjnych w instytucjach z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia).

Strona programuwww.education.org.pl

Aktualne konkursy

Komponent I: Profesjonalny rozwój kadry – wizyty studyjne i intensywne szkolenia dla kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej.
Planowany termin: I/II kw. 2020

Komponent II: Wymiany akademickie dla studentów i pracowników naukowych pomiędzy uczelniami polskimi i uczelniami z krajów darczyńców.
Planowany termin: I/II kw.2020

Komponent III: Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego: opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia; wymiana dobrych praktyk i doświadczeń; opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii rozwoju szkolnictwa.
Planowany termin: I/II kw.2020

Kontakt: Dział Projektów, tel. 32 359 2262, e-mail: projekty@us.edu.pl

Współpraca bilateralna Współpraca bilateralna

Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Ważnym elementem obecnej edycji MF EOG pozostaje wzmacnianie relacji dwustronnych z Państwami-Darczyńcami, m.in. poprzez budowanie partnerstw z podmiotami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. W związku z tym Operator podejmuje działania służące nawiązywaniu partnerstw pomiędzy polskimi beneficjentami i instytucjami pochodzącymi z Państw-Darczyńców.

Ponadto, w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, będzie możliwość pozyskania środków finansowych na przeprowadzenie wspomnianych powyżej wizyt przygotowawczych, które powinny przyczynić się do późniejszego złożenia wspólnego wniosku w ramach działań programowych.

Strona programuwww.education.org.pl

Kontakt: Dział Projektów, tel. 32 359 2262, e-mail: projekty@us.edu.pl

Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu

Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Ministerstwo Klimatu przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Operatorem Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, którego celem jest złagodzenie zmian klimatycznych i zmniejszenie wrażliwości na zmiany klimatu.

Wsparcie w ramach Programu ukierunkowane jest przede wszystkim na działania związane z poprawą jakości powietrza (w tym rozwijanie lokalnych systemów ciepłowniczych oraz kogeneracji), termomodernizację szkół, zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii geotermalnej oraz energii z małych elektrowni wodnych, a także na przeciwdziałanie zmianom klimatu, czy poprawę stanu środowiska naturalnego i ochronę przyrody (w tym przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu inwazyjnych gatunków obcych).

Fundusze zostaną przeznaczone również na wsparcie pilotażowych przedsięwzięć z zakresu gospodarki w obiegu zamkniętym i energetycznego wykorzystania biomasy.

Przewidziano również wsparcie na działania dwustronne (w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej).

Program obejmuje wsparcie w ramach trzech obszarów programowych:

  • Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne
  • Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków
  • Środowisko naturalne i ekosystemy

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kontakt: Dział Projektów, tel. 32 359 2262, e-mail: projekty@us.edu.pl

Program Dialog społeczny – godna praca Program Dialog społeczny – godna praca

Celem programu jest zacieśnienie trójstronnej współpracy między organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi i władzami publicznymi oraz promowanie godnej pracy, w ścisłej współpracy z norweskimi partnerami. Program wesprze dialog społeczny i przyczyni się do poprawy praktyk godnej pracy oraz ułatwi dostęp do zatrudnienia. Wnioskodawcy muszą być osobami prawnymi w krajach-beneficjentach lub Norwegii.

Spodziewane jest, że dzięki Programowi w Polsce zostaną osiągnięte trzy rezultaty:

  1. Lepszy dialog społeczny i współpraca,
  2. Lepsze wdrożenie programu godnej pracy (uczciwe i godne warunki pracy) oraz
  3. Ułatwienie dostępu do zatrudnienia.Projekty wspierane w ramach pierwszego naboru dla polskich wnioskodawców koncentrują się przede wszystkim na rezultatach 1 i 2. Dlatego też, drugi nabór będzie dotyczył wyłącznie wniosków projektowych mających na celu osiągnięcie rezultatu 3: Ułatwienie dostępu do zatrudnienia.

Celem w ramach rezultatu 3 jest poprawa współpracy między partnerami społecznymi i władzami publicznymi w zakresie wyzwań rynku pracy. Powinno to nastąpić poprzez wspieranie działań ułatwiających dostęp do zatrudnienia, w tym ludziom młodym i grupom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, takim jak kobiety, osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami. Działania te mogą przybrać formę aktywnych środków polityki rynku pracy, uczenia się przez całe życie czy działań związanych z wyzwaniami rynku pracy (dzielenie się doświadczeniami i podnoszenie świadomości).

Łączna kwota w ramach tego naboru wynosi 740 000 EUR.

Operator Programu przypomina również, że pod wspomnianym powyżej linkiem istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów podróży. Celem tego wsparcia jest ułatwienie zawiązania dwustronnych partnerstw między kwalifikującymi się podmiotami w Norwegii oraz państwach-beneficjentach. Partnerstwa te są tworzone w celu przygotowania wspólnych wniosków projektowych w ramach naboru.

W przypadku pytań związanych z naborem, prosimy o kontakt mailowy z Innovation Norway pod adresem e-mail: decentwork@innovationnorway.no

 

Strona programu: https://www.innovasjonnorge.no/DecentWork

Kontakt: Dział Projektów, tel. 32 359 2262, e-mail: projekty@us.edu.pl

return to top