Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Procedura realizacji projektu

PO OTRZYMANIU INFORMACJI O UZYSKANIU DOFINANSOWANIA:

Po ogłoszeniu wyników konkursu, do Kierownika/Koordynatora projektu trafia pisemna informacja o zaakceptowaniu lub odrzuceniu projektu. Kopię tej informacji należy przekazać do Działu Projektów. 

Dział Projektów sprawnie poprowadzi Cię przez procedury i formalności związane z rozpoczęciem realizacji projektu:

  • Podpisanie wymaganych dokumentów oraz umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami przez Rektora lub osobę przez niego upoważnioną
  • Przygotowanie zarządzenia regulującego realizację projektu
  • Otwarcie rachunku bankowego na potrzeby projektu
  • Wystąpienie o zgodę do rektora na kredytowanie projektu.
  • Wystąpienie o powołanie kierownika/koordynatora projektu zał.2
  • Wystąpienie o zatrudnienie do prac projektowych lub oddelegowanie do pracy w projekcie
  • Organizacja spotkania otwierającego realizację projektu na UŚ: spotkanie, w którym biorą udział przedstawiciele działów wspomagających realizację projektu od strony administracyjno-finansowej, ma na celu omówienie planowanych wydatków w ramach projektu i sposobów ich realizacji.

Jeśli projekt tego wymaga, pomoc Działu Projektów uzyskasz także przy opracowywaniu następujących dokumentów: 

 • firmówki projektu, zgodnie z wytycznymi promocji w danym programie; 
 • regulaminów koniecznych do realizacji zadań zaplanowanych w projekcie, np. regulaminu realizacji programu stażowego/stypendialnego/kursów wraz z załącznikami;
 • upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU:

Każdy projekt finansowany ze źródeł zagranicznych lub funduszy strukturalnych UE otrzymuje swojego opiekuna w Dziale Projektów, który zna zasady jego realizacji będzie Cię wspierał w ciągu całego okresu jego wdrażania. 

Pomoc opiekuna w Dziale Projektów uzyskasz przy następujących działaniach:

    • Przygotowanie wzorów dokumentów takich jak np. karty czasu pracy, ankiety, zaświadczenia, listy obecności, dzienniki itp. 
    • Kontrola wykorzystania budżetu projektu. 
    • Składanie sprawozdań do instytucji finansującej.
    • Uczestnictwo w kontrolach i audytach.

Jeśli w projekcie planowane są zakupy lub usługi – zamówienia składane są w SAP przez uprawnioną osobę na Wydziale – z odpowiednim dla projektu źródłem finansowania.

Pamiętaj:

 • Wszystkie dokumenty Projektu powinny znajdować się w  jednym miejscu, w segregatorze, podzielone tematycznie i zgodnie z datami. Opisane na grzbiecie zgodnie z zasadami promocji obowiązującymi dla programu.
 • Wszelkie zmiany w realizacji projektu w stosunku do zapisów we wniosku powinny być konsultowane z Działem Projektów, w tym np. zmiana formy zatrudnienia, łączenie zamówień, zmiana liczby godzin itp.
 • Co do zasady koszty pośrednie księgowane są w proporcji 50/50 na Wydział i Administrację Ogólnouczelnianą. 

return to top