Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Horyzont 2020

Granty European Research Council (ERC) Granty European Research Council (ERC)

Ambitne, nowatorskie projekty badawcze na granicy ryzyka – wykraczające poza obecny stan wiedzy, obejmujące wszystkie dziedziny wiedzy. Ceniona jest interdyscyplinarność. Projekt musi być realizowany w instytucji goszczącej (Host Institution) w kraju UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020 przez młode lub doświadczone zespoły kierowane przez tzw. Głównego Badacza (Principal Investigator).

Starting Grant – dla młodych naukowców na wczesnym etapie kariery zawodowej (2-7 lat po doktoracie) – do 1,5 miliona euro przez 5 lat.

Consolidator Grant – dla niezależnych badaczy (7-12 lat po doktoracie) – do 2 milionów euro na 5 lat.

Advanced Grant – dla wybitnych naukowców o ugruntowanej pozycji, którzy w ostatnich 10 latach może pochwalić się istotnymi osiągnięciami naukowymi – do 2,5 mln euro na 5 lat.

Proof of Concept – dla laureatów grantów ERC – ryczałt w wysokości 150 000 euro na 18 miesięcy.

ERC Synergy Grants – naukowcy (min. 2 – maks. 4), niezależnie od posiadanego stopnia naukowego, mający dorobek zgodny z wymogami konkursów o Starting, Consolidator lub Advanced Grant.

 

Aktualne konkursy

Informacja o aktualnych konkursach publikowana jest na portalu Funding & tender opportunities.

Strona Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC): https://erc.europa.eu

Kontakt w sprawie projektów: Dział Projektów, tel. 32 359 2265, e-mail: projekty@us.edu.pl

Future and Emerging Technologies (FET) Future and Emerging Technologies (FET)

FET to część programu Horyzont 2020, która służy do finansowania interdyscyplinarnych projektów, które odniosą najlepszy skutek łącząc potencjał z różnych dziedzin nauki (fizyki, informatyki, biologii, nauki o środowisku, naukach społecznych, humanistycznych i innych) oraz różnych dyscyplin zaawansowanej inżynierii, tak by badane rozwiązania można było wdrożyć i stworzyć zupełnie nowe technologie.

FET podzielony jest na trzy części:

 • FET Open – konkursy na nowe idee w zakresie nowych technologii. Seria tych konkursów stworzyć ma zróżnicowane portfolio projektów badawczych, które pozwolą na rozpoznanie możliwości rozwoju nowych technologii, powstających dzięki niekonwencjonalnym konsorcjom, badaniom i innowacjom.
 • FET Proactive – ta część FET wspiera finansowo nowe tematy i pozwala na ich konsolidację, tak by umożliwić ich wdrożenie w przemyśle i w społeczeństwie.
 • FET Flagships – wsparcie ambitnych, wielkoskalowych badań mających na celu rozwiązanie interdyscyplinarnych wyzwań naukowo-technologicznych.

 

Aktualne konkursy

Informacja o aktualnych konkursach publikowana jest na portalu Funding & tender opportunities.

 

Kontakt w sprawie projektów: Dział Projektów, tel. 32 359 2265, e-mail: projekty@us.edu.pl 

Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA)

Program (Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA) wspiera naukowców będących na różnych etapach kariery zawodowej, finansując prace badawcze oraz szkolenia prowadzone w Europie i krajach pozaeuropejskich. Jednocześnie umożliwia instytucjom zatrudnianie badaczy i udział ich pracowników w międzynarodowych projektach badawczo-szkoleniowych. Projekty mogą być realizowane w każdej dyscyplinie naukowej i dotyczyć zarówno badań podstawowych jak i aplikacyjnych. Podstawowym wymogiem jest międzynarodowa mobilność naukowców.

 

TYPY PROJEKTÓW

 

Marie Skłodowska-Curie INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN)

Projekty składane przez międzynarodowe konsorcja mają na celu wyszkolenie kreatywnych i przedsiębiorczych początkujących naukowców oraz zwiększenie możliwości ich zatrudnienia w różnych sektorach w wyniku:
– prowadzenia przez nich prac badawczych,
– stażów i szkoleń w różnych sektorach,
– rozwijania i poszerzania dodatkowych umiejętności.

W ramach projektu można organizować konferencje, szkoły letnie i specjalistyczne kursy, otwarte także dla naukowców i instytucji spoza konsorcjum.

Więcej informacji na stronie KPK, MSCA oraz projektu Net4Mobility+.

 

Marie Skłodowska-Curie RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE)

Projekty polegają na wymianie pracowników (naukowcy, w tym doktoranci oraz kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna) pomiędzy instytucjami tworzącymi konsorcjum projektu. Jej celem jest wymiana wiedzy i pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi oraz przyczyniające się do rozwoju innowacji, zaawansowania poziomu europejskich badań i rozwoju kariery pracowników. Unijne fundusze wspierają:
– wymianę międzysektorową pracowników pomiędzy krajami członkowskimi UE/ stowarzyszonymi oraz krajami trzecimi,
– wymianę pracowników pomiędzy instytucjami europejskimi i krajów trzecich z dowolnego sektora lub
– kombinację obu powyższych możliwości.

Więcej informacji na stronie KPK, MSCA oraz projektu Net4Mobility+.

 

Marie Skłodowska-Curie CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES (COFUND)

Współfinansowanie przez KE istniejących lub nowotworzonych programów grantowych ma na celu zwiększenie puli i dostępności grantów dla naukowców. Programy powinny być ukierunkowane na międzynarodowe, międzysektorowe, interdyscyplinarne badania i szkolenia oraz międzynarodową i międzysektorową mobilność naukowców. Fundusze można uzyskać na programy skierowane do doktorantów lub doświadczonych naukowców.

Więcej informacji na stronie KPK, MSCA oraz projektu Net4Mobility+.

 

Marie Skłodowska-Curie INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF)

Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe mają na celu rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału doświadczonych naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym w dowolnym sektorze w Europie lub poza jej granicami, a także udział w konferencjach i szkoleniach, w tym z umiejętności miękkich. Naukowiec z wybraną przez siebie instytucją goszczącą przygotowuje wniosek składany bezpośrednio do KE. Umowa grantowa jest podpisywana zawsze pomiędzy KE a instytucją, która następnie zatrudnia naukowca na czas trwania grantu.

Poradnik: Jak skutecznie aplikować o granty MSCA IF?

Więcej informacji na stronie KPK, MSCA oraz projektu Net4Mobility+.

 

EUROPEAN RESEARCHERS’ NIGHT (NIGHT)

Celem Nocy Naukowców jest zwiększanie świadomości społecznej w zakresie działań badawczych i innowacyjnych oraz zachęcanie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej. Wydarzenie odbywa się tego samego dnia w całej Europie, zazwyczaj w ostatni piątek września. Jest adresowane do społeczności lokalnej, ale szczególna uwaga powinna być poświęcona uczniom i studentom. Działania powinny koncentrować się na promocji europejskiego wymiaru badań, Działań Marii Skłodowskiej-Curie oraz udziału kobiet w nauce i innowacjach. W realizację projektu należy angażować naukowców, których badania są finansowane ze środków H2020, szczególnie MSCA. O roczne lub dwuletnie projekty mogą ubiegać się pojedyncze organizacje z krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych z H2020, przy czym KE zachęca do rozszerzania współpracy na wiele instytucji regionalnych lub krajowych.

Więcej informacji na stronie MSCA.

 

Informacje na temat programu Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA dostępne są na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów badawczych UE.

Aktualne konkursy

Informacja o aktualnych konkursach publikowana jest na portalu Funding & tender opportunities. 

 

Kontakt w sprawie projektów: Dział Projektów, tel. 32 359 2265, e-mail: projekty@us.edu.pl

 

Infrastruktury badawcze w tym e-infrastruktury Infrastruktury badawcze w tym e-infrastruktury

Infrastruktura badawcza to różnego typu laboratoria, obserwatoria, banki danych, specjalistyczne archiwa, biblioteki lub zbiory, statki i samoloty badawcze, a także infrastruktura informatyczna (e-infrastruktura). Budowa i działanie infrastruktur to przedsięwzięcia kosztowne, a prace nad ich powstaniem wymagają szerokiej wiedzy specjalistycznej. Dlatego też granty Horyzontu 2020 służyć mają rozwojowi i jak najlepszemu wykorzystaniu infrastruktur badawczych w Europie, m.in. budowie nowych infrastruktur o ogólnoeuropejskim znaczeniu, służących wszystkim dziedzinom nauki i techniki. Specjalne granty – Działania integracyjne – zapewniają bezpłatny dostęp naukowców do najlepszych europejskich infrastruktur.

Informacje na temat programu Infrastruktura badawcza, w tym e-infrastruktury dostępne są na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów badawczych UE.

 

Aktualne konkursy

Informacja o aktualnych konkursach publikowana jest na portalu Funding & tender opportunities.

 

Kontakt w sprawie projektów: Dział Projektów, tel. 32 359 2265, e-mail: projekty@us.edu.pl

Technologie wspomagające i przemysłowe Technologie wspomagające i przemysłowe
 1. Technologie informacyjno-komunikacyjne
 2.  Nanotechnologie, nowe materiały produkcyjne
 3.  Biotechnologia
 4.  Mikro i nanoelektronika
 5.  Fotonika
 6.  Zaawansowane systemy wytwarzania
 7.  Przestrzeń kosmiczna

 

Aktualne konkursy

Informacja o aktualnych konkursach publikowana jest na portalu Funding & tender opportunities.

 

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Kontakt w sprawie projektów: Dział Projektów, tel. 32 359 2265, e-mail: projekty@us.edu.pl

Wyzwania społeczne Wyzwania społeczne
 1. Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan,
 2. Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie i gospodarka ekologiczna,
 3. Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia, 
 4. Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport, 
 5. Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami,
 6. Europa w zmieniającym się świecie – Integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa, 
 7. Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli.

 

Aktualne konkursy

Informacja o aktualnych konkursach publikowana jest na portalu Funding & tender opportunities.

 

Kontakt w sprawie projektów: Dział Projektów, tel. 32 359 2265, e-mail: projekty@us.edu.pl

Innovative Training Networks (ITN) Innovative Training Networks (ITN)

Innovative Training Networks to projekty badawczo-szkoleniowe realizowane w dowolnej dziedzinie badań przez konsorcjum kilku instytucji z kilku krajów i często z różnych sektorów, których celem jest kształcenie kreatywnych młodych naukowców oraz zwiększenie możliwości znalezienia przez nich pracy w różnych sektorach poprzez prowadzenie prac badawczych w międzynarodowych zespołach naukowych. W ramach projektu można organizować konferencje, seminaria, szkoły letnie i specjalistyczne kursy. 

Młody naukowiec to osoba nieposiadająca stopnia naukowego doktora i których okres kariery naukowej nie przekroczył 4 lat licząc od daty uzyskania stopnia uprawniającego do rozpoczęcia doktoratu. 

Młodzi naukowcy są najczęściej zatrudniani na umowę o pracę przez instytucję przyjmującą na okres określony w umowie grantowej (od 3 do 36 miesięcy). Pod opieką mentora prowadzą indywidualne badania, odbywają szkolenia merytoryczne oraz z tzw. umiejętności miękkich (np. z zakresu transferu technologii, przedsiębiorczości, zarządzania zespołami i projektami badawczymi), biorą udział w konferencjach, warsztatach i spotkaniach projektowych. Istnieje możliwość czasowego oddelegowania do innego partnera.

Programy szkoleniowe mogą być realizowane w ramach trzech typów projektów:

 • European Training Networks (ETN): przynajmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów członkowskich i/lub stowarzyszonych z H2020 oferujące wspólny i komplementarny program szkoleniowy oparty o indywidualne projekty badawcze realizowane przez przyjmowanych początkujących naukowców.
 • European Industrial Doctorates (EID): przynajmniej 2 instytucje z 2 różnych krajów oraz 2 różnych sektorów oferujące studia doktoranckie, w ramach których doktorant musi spędzić przynajmniej 50% czasu w sektorze pozaakademickim (nacisk na udział przedsiębiorstw). Jedna z instytucji musi mieć prawo do przyznawania stopnia naukowego doktora.
 • European Joint Doctorates (EJD): przynajmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów uprawnione do nadawania stopnia doktora oferują wspólny program studiów doktoranckich i przyznają wspólny/podwójny stopień doktora. 

Dofinansowanie:

1) Świadczenia dla młodego naukowca:

 • Stawka zasadnicza wynagrodzenia (living allowance):  3270 euro/osobomiesiąc (brutto brutto – z obowiązującymi składkami na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz inne potrącenia przewidziane prawnie) modyfikowana zgodnie ze “współczynnikiem korekcyjnym” (Polska: 75,5%)
 • Miesięczny dodatek związany z kosztami relokacji (mobility allowance): 600 euro/osobomiesiąc.
 • Dodatek rozłąkowy (family allowance) w kwocie 500 euro/osobomiesiąc dla naukowców posiadających rodzinę w momencie rekrutacji.

 

2) Środki dla instytucji:

 • Koszty badań, szkolenia i sieciowania: 1800 euro/osobomiesiąc
 • Koszty zarządzania + koszty pośrednie: 1200 euro/osobomiesiąc

Termin składania wniosków: 9.01.2020

 

Aktualne konkursy

Informacja o aktualnych konkursach publikowana jest na portalu Funding & tender opportunities.

 

Kontakt w sprawie projektów: Dział Projektów, tel. 32 359 2265, e-mail: projekty@us.edu.pl

Indywidualne stypendia wyjazdowe Indywidualne stypendia wyjazdowe

Celem konkursu Individual Fellowships jest wspieranie rozwoju obiecujących naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczo-szkoleniowym w wybranej instytucji lub firmie zlokalizowanej w innym kraju UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Środki finansowe przeznaczone są na 12-36 miesięczne stypendium w jednostce zagranicznej.

 

Adresaci konkursu to doświadczeni naukowcy, tj. osoby ze stopniem doktora lub przynajmniej 4-letnim stażem naukowym w pełnym wymiarze czasu pracy (liczonym od momentu uzyskania tytułu magistra), którzy chcą poszerzać perspektywy swojej kariery zawodowej i naukowej poprzez pracę za granicą.

 

W grantach IF obowiązuje tzw. reguła mobilności, która oznacza, że naukowiec przed złożeniem aplikacji nie może przebywać dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat w kraju, do którego chce wyjechać w ramach projektu. Konkretne warunki są różne w zależności od typu projektu. 

Rodzaje grantów:

1. European Fellowships – na realizację badań od 12 do 24 miesięcy w placówce naukowej lub przedsiębiorstwie z innego kraju europejskiego niż pochodzi naukowiec. Grant jest dostępny dla naukowców przyjeżdżających do Europy z dowolnego kraju świata oraz dla naukowców z krajów UE przenoszących się do innego kraju UE lub kraju stowarzyszonego. W tym także:

 • Career Restart Panel – granty związane z powrotem do kariery naukowej w Europie po co najmniej 12 miesięcznej przerwie.
 • Reintegration Panel – granty reintegracyjne umożliwiające powrót naukowcom do Europy. 
 • Society and Enterprise Panel  przeznaczony dla doświadczonych naukowców, którzy chcą odbywać stypendium indywidualne w instytucji sektora pozaakademickiego, np. w przedsiębiorstwie (beneficjentem może być tylko jednostka z sektora pozaakademickiego).

 

2. Global Fellowships – na realizację badań (na zasadzie oddelegowania) w tzw. kraju trzecim (każde państwo nie będące członkiem i nie stowarzyszone z programem), od 12 do 24 miesięcy, a następnie kontynuowanie badań w Europie (okres 12 miesięcy po powrocie).

Zakres tematyczny badań: dowolna tematyka badawcza. Wysoko są oceniane projekty interdyscyplinarne i międzysektorowe, nie tylko badawcze, ale i szkoleniowe.

Finansowanie:

Dla naukowca

– wynagrodzenie 58 560 euro/rok (stawka bazowa – zmienna w zależności od kraju przyjmującego) 

– koszty związane ze zmianą miejsca pobytu 600 euro/m-c

– dodatek rodzinny 500 euro/m-c

Dla instytucji przyjmującej naukowca

– koszty prowadzenia badań, szkolenia naukowca, uczestnictwo w konferencjach: 800 euro/m-c

– koszty pośrednie i związane z zarządzaniem 650 euro/m-c

Wniosek powinien być opracowany we współpracy z opiekunem naukowym z wybranej przed siebie instytucji (uniwersytet, ośrodek badawczy lub przedsiębiorstwo).

Termin składania wniosków: 09.09.2020

 

Aktualne konkursy

Informacja o aktualnych konkursach publikowana jest na portalu Funding & tender opportunities.

 

3. Kontakt w sprawie projektów: Dział Projektów, tel. 32 359 2265, e-mail: projekty@us.edu.pl

return to top