Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Rights, Equality and Citizenship Programme (REC)

Celem programu jest przyczynienie się do dalszego rozwijania przestrzeni, w której równość i prawa osób zapisane w TUE, TFUE, Karcie praw podstawowych i międzynarodowych konwencjach dotyczących praw człowieka, do których to konwencji przystąpiła Unia, są propagowane, chronione i skutecznie wdrażane, w szczególności:

  • propagowanie skutecznego wdrażania zasady niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, a także poszanowanie zasady niedyskryminacji ze względów, o których mowa w art. 21 Karty praw podstawowych; 
  • zapobieganie rasizmowi, ksenofobii, homofobii i innym formom nietolerancji oraz zwalczanie tych zjawisk; 
  • propagowanie i ochrona praw osób niepełnosprawnych; 
  • propagowanie równości kobiet i mężczyzn oraz wspieranie uwzględniania aspektu płci; 
  • zapobieganie przemocy wobec dzieci, młodzieży, kobiet i innych grup ryzyka oraz zwalczanie takiej przemocy; 
  • propagowanie i ochrona praw dziecka, 
  • przyczynienie się do zapewnienia najwyższego poziomu ochrony prywatności i danych osobowych; 
  • propagowanie praw wynikających z obywatelstwa Unii i przyczynienie się do lepszego korzystania z nich; 
  • umożliwienie osobom będącym konsumentami lub przedsiębiorcami na rynku wewnętrznym egzekwowania swoich praw wynikających z prawa Unii – z uwzględnieniem projektów finansowanych w ramach programu dotyczącego konsumentów. 

Program jest wdrażany przez Komisję Europejską w drodze bezpośredniego zarządzania scentralizowanego. 

Pod względem geograficznym program jest otwarty dla wszystkich państw członkowskich UE. W programie mogą również uczestniczyć państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, kraje kandydujące i potencjalne kraje kandydujące, jeżeli spełnione zostaną określone warunki Islandia przystąpiła do realizacji wszystkich celów szczegółowych programu, natomiast Liechtenstein uczestniczy tylko w realizacji celów związanych z niedyskryminacją, rasizmem, ksenofobią, prawami osób niepełnosprawnych i równością kobiet i mężczyzn.

W ramach programu wspierany jest szeroki zakres działań, między innymi działania analityczne, wzajemne uczenie się, współpraca, podnoszenie świadomości i rozpowszechnianie, działania szkoleniowe oraz służące wspieraniu głównych podmiotów, których działania przyczyniają się do realizacji celów szczegółowych programu.

Aktualne konkursy

Informacja o aktualnych konkursach publikowana jest na portalu Funding & tender opportunities

Kontakt w sprawie projektów: Dział Projektów, tel. 32 359 2265, e-mail: projekty@us.edu.pl

return to top