Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Dokumenty niezbędne do zatrudnienia

Dokumenty wymagane w procedurze zatrudnienia NA Dokumenty wymagane w procedurze zatrudnienia NA

Dokumenty dla kandydata do pracy:

 • pismo kandydata w sprawie zatrudnienia (list motywacyjny)
 • wniosek Dziekana Wydziału lub kierownika innej właściwej jednostki organizacyjnej  w sprawie zatrudnienia – załącznik do pobrania
 • CV, życiorys naukowy – lista publikacji naukowych, informacje o dorobku dydaktycznym
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy (oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie o udostępnieniu pracodawcy danych osobowych) – załącznik do pobrania
 • klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy (należy przedłożyć w procesie rekrutacji) – załącznik do pobrania
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 • świadectwa pracy
 • oświadczenie o podstawowym/dodatkowym miejscu pracy
  pełnozatrudnieni – załącznik do pobrania
  niepełnozatrudnieni – załącznik do pobrania
 • oświadczenie o zdolności do czynności prawnych (zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) – załącznik do zarządzenia

Dokumenty związane z nawiązaniem stosunku pracy – składane po zgodzie na zatrudnienie:

 • kwestionariusz osobowy dla pracownika (oświadczenie pracownika o udostępnienie pracodawcy danych osobowych) – załącznik do pobrania
 • klauzula informacyjna RODO dla pracowników – załącznik do pobrania
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia pracy na proponowanym stanowisku (badania wstępne są wykonywane bezpłatnie we wskazanych przychodniach na podstawie skierowania wydanego przez DSOS)
 • oświadczenie emerytalno-rentowe – załącznik do pobrania
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu pracy – załącznik do pobrania
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu wynagradzania (składane przełożonym) – załącznik do pobrania
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem dotyczące prac intelektualnych i zasad ich komercjalizacji (należy złożyć, jeżeli zakres obowiązków pracowniczych chociażby w części polega na świadczeniu pracy o charakterze twórczym) – załącznik do pobrania
 • oświadczenie dotyczące zapoznania się z polityką antymobbingową – załącznik do pobrania
 • oświadczenie o poinformowaniu o konieczności dostarczenia dokumentów zw. z otrzymaniem – ustaleniem uprawnień pracowniczych – świadectwo pracy, książeczka wojskowa itp. – załącznik do pobrania
 • oświadczenie dotyczące zasad etyki – załącznik do pobrania
 • oświadczenie dotyczące nazwy jednostki naukowej, w której przeprowadzono postępowanie w sprawie nadania tytułu naukowego (dotyczy tylko osób posiadających tytuł naukowy profesora) – załącznik do pobrania
 • potwierdzenie odbycia szkolenia wstępnego w zakresie bhp i p.poż. (szkolenia odbywają się w każdy poniedziałek oraz każdego 1. i 15. dnia miesiąca w siedzibie Inspektoratu BHP i Ochrony Przeciwpożarowej)
Dokumenty wymagane w procedurze zatrudnienia NNA Dokumenty wymagane w procedurze zatrudnienia NNA

Dokumenty dla kandydata do pracy:

 • pismo kandydata w sprawie zatrudnienia (list motywacyjny)
 • wniosek kierownika jednostki w sprawie zatrudnienia
 • projekt zakresu czynności
 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy (oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie o udostępnieniu pracodawcy danych osobowych) – załącznik do pobrania
 • klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy (należy przedłożyć w procesie rekrutacji) – załącznik do pobrania
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 • świadectwa pracy
 • oświadczenie o podstawowym/dodatkowym miejscu pracy – załącznik do pobrania

Dokumenty związane z nawiązaniem stosunku pracy – składane po zgodzie na zatrudnienie:

 • kwestionariusz osobowy dla pracownika (oświadczenie pracownika o udostępnienie pracodawcy danych osobowych) – załącznik do pobrania
 • klauzula informacyjna RODO dla pracowników – załącznik do pobrania
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia pracy na proponowanym stanowisku (badania wstępne są wykonywane bezpłatnie we wskazanych przychodniach na podstawie skierowania wydanego przez DSOS)
 • potwierdzenie odbycia szkolenia wstępnego w zakresie bhp i p.poż. (szkolenia odbywają się w każdy poniedziałek oraz każdego 1. i 15. dnia miesiąca w siedzibie Inspektoratu BHP i Ochrony Przeciwpożarowej)
 • oświadczenie emerytalno-rentowe – załącznik do pobrania
 • oświadczenie dotyczące ustalenia uprawnień pracowniczych – załącznik do pobrania
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu pracy – załącznik do pobrania
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu wynagradzania (składane przełożonym) – załącznik do pobrania
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem dotyczące prac intelektualnych i zasad ich komercjalizacji (należy złożyć, jeżeli zakres obowiązków pracowniczych chociażby w części polega na świadczeniu pracy o charakterze twórczym) – załącznik do pobrania
 • oświadczenie dotyczące zasad etyki – załącznik do pobrania
 • oświadczenie dotyczące zapoznania się z polityką antymobbingową – załącznik do pobrania
return to top