Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Karta obiegowa zmian

Pierwszy etap procesu zatrudnienia w UŚ w zakresie składania dokumentów i oświadczeń w działach ogólnouczelnianych przebiega podobnie w przypadku wszystkich pracowników uczelni. Pracownik otrzymuje Kartę obiegową zmian i jest zobowiązany odwiedzić kilka działów, w większości mieszczących się w budynku Rektoratu UŚ (ul. Bankowa 12, Katowice).

Pierwsza strona Karty obiegowej zmian zawiera dane osobowe pracownika oraz dane związane z zatrudnieniem. Na drugiej stronie znajdują się nazwy poszczególnych działów Uniwersytetu wraz z ich lokalizacją oraz pola, które należy uzupełnić odpowiednimi podpisami i pieczątkami. Schemat ten pokazuje więc, do jakich działów powinien się udać pracownik.

Komórka zatrudniająca Komórka zatrudniająca

Jednostką organizacyjną zatrudniającą pracownika może być wydział, jednostka dydaktyczna, inna jednostka funkcjonująca w uczelni lub dział w strukturze administracji ogólnouczelnianej.

Dział Spraw Osobowych i Socjalnych Dział Spraw Osobowych i Socjalnych

DSOiS, zwany kadrami, ma swoją siedzibę na parterze budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (pokoje 3-8, 16). W DSOiS pracownik składa oświadczenia i dane niezbędne
do prawidłowego zatrudnienia pracownika oraz uzyskuje informacje związane
ze stosunkiem pracy i sprawami kadrowymi. W DSOiS pracownik w szczególności:

 • otrzymuje informacje związane z regulaminem pracy w UŚ, polityką antymobbingową,
 • poznaje warunki wynagrodzenia i pracy na stanowisku,
 • poznaje organizację czasu pracy,
 • otrzymuje informacje o obowiązkowych, wstępnych, kontrolnych i okresowych profilaktycznych badaniach lekarskich,
 • otrzymuje informacje o PPE – Pracowniczym Programie Emerytalnym,
 • poznaje organizację pomocy rzeczowo-finansowej (pracownicze sprawy socjalne).

 

Kontakt: Dział Spraw Osobowych i Socjalnych

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
Telefon: 32/359 13 37, 32/359 22 24, 32/359 16 80, 32/359 22 25, 32/359 20 33, 32/359 19 81, 32/359 16 65, 32/359 16 60, 32/359 18 49, 32/359 15 15
Wewnętrzny: 1337, 2224, 1680, 2225, 2033, 1981, 1665, 1660, 1849, 1515
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
Centrala: 33/854 64 30
Pracownicy jednostki:
Dział Płac Dział Płac

W Dziale Płac składane są informacje związane z:

 • obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym pracowników
  i ich członków rodziny (ZUS, NFZ),
 • podatkiem, kosztami uzyskania przychodów, m.in. koszty z praw autorskich,
  koszty dojazdu do pracy,
 • dodatkowym ubezpieczeniem pracowniczym,
 • potrąceniami z wynagrodzenia: obowiązkowymi i dodatkowymi (w zależności
  od złożonych deklaracji: PKZP, związki zawodowe, PPE),
 • operacjami płacowymi (numer konta bankowego, adres zamieszkania i adres
  do korespondencji).

 

Kontakt: Dział Płac

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
Telefon: 32/359 13 10, 32/359 14 48, 32/359 14 97, 32/359 15 67, 32/359 17 23, 32/359 18 21, 32/359 22 18
Wewnętrzny: 1310, 1448, 1497, 1567, 1723, 1821, 2218
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
Centrala: 33/854 61 00
Inspektorat BHP i OP Inspektorat BHP i OP

W Inspektoracie każdy pracownik odbywa szkolenie wstępne ogólne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie wstępne ogólne:
Szkolenie ogólne przeprowadza pracownik służby BHP przed rozpoczęciem przez zatrudnionego pracy w Uniwersytecie Śląskim. Pracownik otrzymuje Kartę obiegową zmian z Działu Spraw Osobowych i Socjalnych, z którą zgłasza się do Inspektoratu BHP i OP (rektorat – pok. 73, 74) w dniu zatrudnienia.

Terminy szkolenia wstępnego ogólnego: każdy poniedziałek oraz 1. i 15. dzień każdego miesiąca, godz. 10.00.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami przed dopuszczeniem zatrudnionego do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Program instruktażu obejmuje m.in. zapoznanie z informacją o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz z zasadami ochrony przed zagrożeniami.

Kontakt:

Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
Telefon: 32/359 12 83, 32/359 13 43
Wewnętrzny: 1283, 1343

ul. Niemcewicza 8, 43-400 Cieszyn
Centrala: 33/854 61 00
Telefon: 33/854 64 04
Wewnętrzny: 404
Dział Spraw Obronnych i Ochrony Dział Spraw Obronnych i Ochrony

W tym dziale pracownik zostaje zapoznany z polityką RODO i systemem ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Śląskim.

Kontakt:

Dział Spraw Obronnych i Ochrony

ul. 75. Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów
Pokoje: 202c (H) 203c (H)
Telefon: 32/349 39 95, 32/349 3996, 32/349 3997
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice (w dniach 1 i 15 każdego miesiąca w godzinach  9:30 – 10:00)
Sala: 61
ul. Niemcewicza 8, 43-400 Cieszyn
Centrala: 33/854 61 00
return to top