Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Zatrudnienie nauczyciela akademickiego

Zatrudnienie nauczyciela akademickiego następuje na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony. Umowę o pracę z nauczycielem akademickim w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zawiera rektor na wniosek dziekana lub kierownika innej właściwej jednostki organizacyjnej, zaopiniowany przez komisję do spraw kadry akademickiej Uniwersytetu. Nawiązanie z nauczycielem akademickim pierwszego stosunku pracy w uczelni publicznej na czas dłuższy niż 3 miesiące, w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Z nauczycielem akademickim zatrudnionym po raz pierwszy na czas określony – do czterech lat, po uzyskaniu przez niego pozytywnej oceny okresowej, może zostać zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony bez konieczności przeprowadzania konkursu.

Zatrudnienie nauczycieli akademickich, tryb i warunki przeprowadzania konkursu oraz odstępstwa od konieczności jego realizacji regulują przepisy:

Kryteria kwalifikacyjne Kryteria kwalifikacyjne

Nauczyciele akademiccy są zatrudniani w grupach pracowników: badawczych, badawczo-dydaktycznych oraz dydaktycznych, na stanowiskach: profesora, profesora uczelni, adiunkta, asystenta oraz dodatkowo w grupie pracowników dydaktycznych na stanowiskach lektora i instruktora. Statut Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przewiduje również tworzenie w Uniwersytecie stanowisk: profesora wizytującego, badacza afiliowanego, wykładowcy afiliowanego i twórcy afiliowanego. Nauczycielem akademickim w UŚ może zostać osoba spełniająca określone wymagania, czyli powinna posiadać między innymi odpowiedni do proponowanego stanowiska: tytuł zawodowy, stopień lub tytuł naukowy oraz dorobek naukowy i/lub dydaktyczny.

Na stanowisku:

 1. profesora – może zostać zatrudniona osoba posiadająca tytuł naukowy profesora;
 2. profesora uczelni – może zostać zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora oraz:
  1. w grupie stanowisk badawczych i badawczo-dydaktycznych – znaczne i twórcze osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w szczególności dorobek  o międzynarodowym zasięgu i indeksowany w bazach naukowych opublikowany w ostatnich 4 latach, doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi finansowanymi przez krajowe, zagraniczne lub międzynarodowe programy badawcze,
  2. w grupie stanowisk dydaktycznych – co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej oraz inne osiągnięcia, takie jak: autorstwo znaczących publikacji o charakterze dydaktycznym lub elektronicznych materiałów dydaktycznych wspierających kształcenie na odległość, realizacja grantów i projektów o charakterze dydaktycznym, istotny dorobek w zakresie organizacji kształcenia oraz promowania i recenzowania prac dyplomowych, udokumentowana aktywna opieka nad kołami naukowymi i innymi podobnymi formami współpracy studenckiej oraz zaangażowanie w działalność popularyzatorską o charakterze dydaktycznym, na przykład festiwale nauki, dni otwarte, warsztaty dla szkół itp.;
 3. adiunkta – może zostać zatrudniona osoba, która posiada co najmniej stopień doktora oraz:
  1. w grupie stanowisk badawczych i badawczo-dydaktycznych – znaczne i twórcze osiągnięcia naukowe lub artystyczne, doświadczenie w realizacji projektów naukowych, a także wykazuje się międzynarodową aktywnością badawczą,
  2. w grupie stanowisk dydaktycznych – co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej oraz inne udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne i popularyzatorskie;
 4. asystenta – może zostać zatrudniona osoba, która ma co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
 5. lektora i instruktora – może zostać zatrudniona osoba mająca co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny.

Zagadnienia dotyczące wymogów ustawowych i statutowych dla nauczyciela akademickiego są szczegółowo uregulowane w:

Stosunek pracy Stosunek pracy
Dokumenty wymagane w procedurze zatrudnienia Dokumenty wymagane w procedurze zatrudnienia

Dokumenty dla kandydata do pracy:

 • pismo kandydata w sprawie zatrudnienia (list motywacyjny)
 • wniosek Dziekana Wydziału lub kierownika innej właściwej jednostki organizacyjnej  w sprawie zatrudnienia – załącznik do pobrania
 • CV, życiorys naukowy – lista publikacji naukowych, informacje o dorobku dydaktycznym
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy (oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie o udostępnieniu pracodawcy danych osobowych) – załącznik do pobrania
 • klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy (należy przedłożyć w procesie rekrutacji) – załącznik do pobrania
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 • świadectwa pracy
 • oświadczenie o podstawowym/dodatkowym miejscu pracy
  pełnozatrudnieni – załącznik do pobrania

  niepełnozatrudnieni – załącznik do pobrania
 • oświadczenie o zdolności do czynności prawnych (zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) – załącznik do pobrania

Dokumenty związane z nawiązaniem stosunku pracy – składane po zgodzie na zatrudnienie:

 • kwestionariusz osobowy dla pracownika (oświadczenie pracownika o udostępnienie pracodawcy danych osobowych) – załącznik do pobrania
 • klauzula informacyjna RODO dla pracowników – załącznik do pobrania
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia pracy na proponowanym stanowisku (badania wstępne są wykonywane bezpłatnie we wskazanych przychodniach na podstawie skierowania wydanego przez DSOS)
 • oświadczenie emerytalno-rentowe – załącznik do pobrania
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu pracy – załącznik do pobrania
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu wynagradzania (składane przełożonym) – załącznik do pobrania
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem dotyczące prac intelektualnych i zasad ich komercjalizacji (należy złożyć, jeżeli zakres obowiązków pracowniczych chociażby w części polega na świadczeniu pracy o charakterze twórczym) – załącznik do pobrania
 • oświadczenie dotyczące zapoznania się z polityką antymobbingową – załącznik do pobrania
 • oświadczenie dotyczące ustalenia uprawnień pracowniczych – załącznik do pobrania
 • oświadczenie dotyczące zasad etyki – załącznik do pobrania
 • oświadczenie dotyczące nazwy jednostki naukowej, w której przeprowadzono postępowanie w sprawie nadania tytułu naukowego (dotyczy tylko osób posiadających tytuł naukowy profesora) – załącznik do pobrania
 • potwierdzenie odbycia szkolenia wstępnego w zakresie bhp i p.poż. (szkolenia odbywają się w każdy poniedziałek oraz każdego 1. i 15. dnia miesiąca w siedzibie Inspektoratu BHP i Ochrony Przeciwpożarowej)
Dokumenty wymagane w procedurze przedłużenia zatrudnienia Dokumenty wymagane w procedurze przedłużenia zatrudnienia
 • pismo kandydata w sprawie przedłużenia zatrudnienia (list motywacyjny)
 • wniosek dziekana Wydziału lub kierownika innej właściwej jednostki organizacyjnej w sprawie przedłużenia zatrudnienia – załącznik do pobrania
 • oświadczenie o zdolności do czynności prawnych (zgodnie z 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) – załącznik do pobrania
 • oświadczenie o podstawowym/dodatkowym miejscu pracy
  pełnozatrudnieni – załącznik do pobrania

  niepełnozatrudnieni – załącznik do pobrania
Okresy wliczane do uprawnień pracowniczych Okresy wliczane do uprawnień pracowniczych

Okresy wliczane do uprawnień pracowniczych, tj. dodatku za staż pracy oraz nagrody jubileuszowej:

 • okresy zatrudnienia udokumentowane na podstawie świadectw pracy
 • okres studiów doktoranckich – po uzyskaniu stopnia doktora (maksymalnie 4 lata)
 • okres asystenckich studiów przygotowawczych (zaliczany do dodatku za staż pracy)
 • okresy pobierania zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 • okres odbywania służby wojskowej
 • okresy zatrudnienia za granicą (na podstawie dokumentów przetłumaczonych przez tłumacza przysięgłego)
 • udokumentowane okresy pracy w gospodarstwie rolnym
return to top