Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Druki - NA

 1. kwestionariusz osobowy kandydata do pracy | druk do pobrania 
 2. klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy druk do pobrania 
 3. kwestionariusz osobowy pracownika | druk do pobrania 
 4. klauzula informacyjna RODO dla pracowników | druk do pobrania 
 5. oświadczenie o podstawowym/dodatkowym miejscu pracy – pełnozatrudnieni | druk do pobrania 
 6. oświadczenie o pierwszym/drugim miejscu pracy – niepełnozatrudnieni | druk do pobrania 
 7. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu wynagradzania | druk do pobrania 
 8. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych | druk do pobrania 
 9. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem dot. prac intelekt. i zasad ich komercjalizacji |
  druk do pobrania 
 10. oświadczenie dotyczące zasad etyki | druk do pobrania 
 11. oświadczenie dot. postępowania Komisji Antymobbingowej | druk do pobrania 
 12. oświadczenie dot. zapoznania się z polityką antymobbingową | druk do pobrania 
 13. oświadczenie emerytalno-rentowe | druk do pobrania
 14. oświadczenie dotyczące dodatku za staż pracy i nagrody jubileuszowej | druk do pobrania 
 15. oświadczenie dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia druk do pobrania
 16. oświadczenie o zamiarze korzystania z dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem do 14. roku życia | druk do pobrania
 17. zmiana danych osobowych |druk do pobrania
 18. wzór planu urlopów | druk do pobrania
 19. wniosek o wydanie legitymacji | druk do pobrania
 20. wniosek o wydanie duplikatu legitymacji | druk do pobrania 
 21. informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego | druk do pobrania
 22. oświadczenie lustracyjne | druk do pobrania
 23. oświadczenie dot. nazwy jednostki naukowej, w której przeprowadzono postępowanie w sprawie nadania tytułu naukowego | druk do pobrania
 24. wniosek pracownicy o udzielenie urlopu macierzyńskiego przed porodem | druk do pobrania
 25. wniosek pracownicy o rezygnacji z urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu | druk do pobrania
 26. wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko o udzielenie części urlopu macierzyńskiego w związku z rezygnacją z urlopu/pobierania zasiłku przez pracownicę/ubezbieczoną matkę dziecka | druk do pobrania 
 27. wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego | druk do pobrania 
 28. wniosek o udzielenie pracownicy urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze – art. 1791 KP tzw. „długi wniosek” | druk do pobrania 
 29. wniosek pracownicy w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w całości lub części i powrotu do pracy | druk do pobrania 
 30. wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko urlopu rodzicielskiego w całości lub części – art. 1791§4 KP) | druk do pobrania 
 31. wniosek pracownicy lub pracownika o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze – art. 182 1d KP | druk do pobrania 
 32. wniosek pracownicy lub pracownika o udzielenie części urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim/pobieraniu zasiłku lub po zakończeniu poprzedniej części urlopu rodzicielskiego/pobierania zasiłku | druk do pobrania 
 33. wniosek pracownicy lub pracownika o udzielenie części urlopu rodzicielskiego w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu części urlopu rodzicielskiego/pobierania zasiłku | druk do pobrania  
 34. wniosek o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy | druk do pobrania 
 35. wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego | druk do pobrania 

return to top