Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (NNA)

Zatrudnienie pracownika niebędącego nauczycielem akademick(...) Zatrudnienie pracownika niebędącego nauczycielem akademickim

Zatrudnienie pracownika niebędącego nauczycielem akademickim, następuje na podstawie umowy o pracę na czas określony, nieokreślony lub na zastępstwo. Pierwsze zatrudnienie poprzedzone jest zawarciem umowy na okres próbny do 3 miesięcy. Obowiązki służbowe pracownika niebędącego nauczycielem akademickim określa jego zakres czynności ustalony przez bezpośredniego przełożonego.

Umowę o pracę z pracownikiem niebędącym nauczycielem akademickim w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zawiera rektor na wniosek kierownika właściwej jednostki organizacyjnej.

Pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi są:

 • pracownicy administracyjni;
 • pracownicy biblioteczni oraz pracownicy dokumentacji i informacji naukowej;
 • pracownicy badawczo-techniczni i inżynieryjno-techniczni;
 • pracownicy wydawnictwa Uniwersytetu;
 • pozostali pracownicy obsługi.
Stosunek pracy Stosunek pracy
Dokumenty konieczne do zatrudnienia Dokumenty konieczne do zatrudnienia
 • pismo kandydata w sprawie zatrudnienia (list motywacyjny)
 • wniosek kierownika jednostki w sprawie zatrudnienia
 • cv
 • kwestionariusz osobowy
 • klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy (należy przedłożyć w procesie rekrutacji)
 • klauzula informacyjna RODO dla pracowników
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 • świadectwa pracy
 • oświadczenie o podstawowym/dodatkowym miejscu pracy
 •  oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu wynagradzania (składane przełożonym) 
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem dot. prac intelekt. i zasad ich komercjalizacji (należy złożyć, jeżeli zakres obowiązków pracowniczych chociażby w części polega na świadczeniu pracy o charakterze twórczym)
 • oświadczenie dotyczące ustalenia uprawnień pracowniczych
 • oświadczenie dotyczące zasad etyki
 • oświadczenie emerytalno-rentowe
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia pracy na proponowanym stanowisku (badanie jest wykonywane bezpłatnie we wskazanych przychodniach na podstawie skierowania wydanego przez DSOS)
 • potwierdzenie odbycia szkolenia wstępnego w zakresie bhp i p.poż. (szkolenia odbywają się w każdy poniedziałek oraz każdego 1. i 15. dnia miesiąca w siedzibie Inspektoratu BHP i Ochrony Przeciwpożarowej)
 • oświadczenie dot. zapoznania się z polityką antymobbingową
Dokumenty konieczne do przedłużenia umowy Dokumenty konieczne do przedłużenia umowy
 • pismo pracownika w sprawie przedłużenia zatrudnienia
 • opinia bezpośredniego przełożonego
 • wniosek kierownika jednostki w sprawie przedłużenia zatrudnienia
 • w przypadku zmiany stanowiska: projekt nowego zakresu czynności
Okresy wliczane do uprawnień pracowniczych Okresy wliczane do uprawnień pracowniczych

Okresy wliczane do dodatku za staż pracy oraz nagrody jubileuszowej:

 • okresy zatrudnienia udokumentowane na podstawie świadectw pracy
 • okres studiów doktoranckich – po uzyskaniu stopnia doktora (maksymalnie 4 lata)
 • okres asystenckich studiów przygotowawczych (zaliczany do dodatku za staż pracy)
 • okresy pobierania zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 • okres odbywania służby wojskowej
 • okresy zatrudnienia za granicą (na podstawie dokumentów przetłumaczonych przez tłumacza przysięgłego)
 • udokumentowane okresy pracy w gospodarstwie rolnym
Urlopy Urlopy

URLOP WYPOCZYNKOWY

Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Wymiar urlopu wynosi:

 • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
 • 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

 

URLOPY OKOLICZNOŚCIOWE

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:

 • 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy, 
 • 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. 

 

URLOP BEZPŁATNY

Na pisemny wniosek pracownika, można udzielić urlopu bezpłatnego.

Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.

Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami. Okres tego urlopu bezpłatnego, wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy

 

URLOP SZKOLENIOWY

Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą przysługują:

 • urlop szkoleniowy;
 • zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze:

 • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych;
 • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego;
 • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
 • 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

 

URLOP NA PRZYGOTOWANIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim przysługuje, na jego wniosek:

 • urlop na przygotowanie rozprawy doktorskiej lub na przygotowanie się do obrony rozprawy doktorskiej, udzielany w terminie uzgodnionym z pracodawcą, w wymiarze 28 dni, które w rozumieniu odrębnych przepisów są dla tego pracownika dniami pracy, oraz
 • zwolnienie od pracy na obronę rozprawy doktorskiej.

Za okres urlopu oraz zwolnienia od pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie ustalane jak za urlop wypoczynkowy.

Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem

URLOP MACIERZYŃSKI

Urlop macierzyński to zagwarantowane przepisami zwolnienie od pracy przysługujące pracownicy z tytułu urodzenia dziecka. Z części  tego urlopu może skorzystać również ojciec dziecka. Prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje pracownikom, którzy przyjęli dziecko na wychowanie.

Długość urlopu macierzyńskiego przysługującego pracownicy zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie:

 • 20 tygodni – w przypadku przyjęcia jednego dziecka,
 • 31 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci,
 • 33 tygodnie – w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci,
 • 35 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci,
 • 37 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci,

Po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego kobieta ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i wrócić do pracy, jeżeli:

 • pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik – ojciec wychowujący dziecko;
 • przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony – ojciec dziecka, który w celu sprawowania opieki przerwał działalność zarobkową.

 

URLOP RODZICIELSKI

Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze:

 • 32 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
 • 34 tygodni – w przypadku porodu mnogiego;
 • 29 tygodni – w przypadku przyjęcia dziecka w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka wobec, którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo w nie więcej niż 4 częściach przypadających bezpośrednio jedna po drugiej, w wymiarze wielokrotności tygodnia, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. Wniosek należy złożyć w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

16 tygodni urlopu rodzicielskiego może być udzielone w terminie nie przypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu. Liczba wykorzystanych w tym trybie części urlopu pomniejsza liczbę części przysługującego urlopu wychowawczego.

Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice, łączny jego wymiar nie może przekraczać wymiaru, o którym mowa wyżej. 

Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Wymiar urlopu ulega wtedy wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części, nie dłużej niż do:

 • 64 tygodni –  w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
 • 68 tygodni – w przypadku porodu mnogiego.

 

URLOP OJCOWSKI

Pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo skorzystać z urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni.

Urlop ojcowski może być wykorzystany przez pracownika w każdym czasie, zatem również w trakcie korzystania przez pracownicę – matkę dziecka np. z urlopu macierzyńskiego. Wykorzystanie urlopu ojcowskiego jest możliwe do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia.

Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek składany przez uprawnionego pracownika w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z takiego urlopu. Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo lub w dwóch częściach, nie krótszych niż jeden tydzień. Przy udzieleniu urlopu ojcowskiego tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym.

Polityka antymobbingowa Polityka antymobbingowa

Skład Komisji Antymobbingowej:

 • prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr Wioletta Szóstak – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • inż. Tomasz Żarski – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • mgr Aneta Trojanowska – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego
 • mgr Krzysztof Pszczółka – przedstawiciel KZ NSZZ „Solidarność”
 • mgr Dariusz Laska – przedstawiciel Rektora 
Przepisy dot. zakazu nepotyzmu Przepisy dot. zakazu nepotyzmu

 Przepisy dotyczące zakazu nepotyzmu:

Definicje:

 • Bezpośrednia podległość służbowa – występuje w sytuacji, gdy kierownik (przełożony), w toku codziennej pracy (na bieżąco) podejmuje decyzje o zakresie obowiązków podwładnego, kieruje jego pracą, wydaje mu polecenia służbowe.
 • Krewni do drugiego stopnia włącznie to: rodzice i dziadkowie; dzieci własne i wnuki, rodzeństwo.
 • Powinowaci do drugiego stopnia włącznie to: rodzice małżonka; rodzeństwo małżonka; dzieci małżonka.
 • Opiekun to ustanowiona przez sąd opiekuńczy osoba powołana do ochrony interesów osobistych i majątkowych innej osoby, podejmująca czynności prawne w jej imieniu.
 • Kuratela to ustanowiona sądownie forma ochrony osób bądź prawa majątkowych osób, które nie mogą same prowadzić swoich spraw (osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, osoby niepełnosprawne, nieobecne).
 • Przysposobienie inaczej adopcja.
Nagroda jubileuszowa Nagroda jubileuszowa

Pracownikowi uczelni publicznej przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej z tytułu wieloletniej pracy w wysokości:

 • za 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego;
 • za 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego;
 • za 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego;
 • za 35 lat pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego;
 • za 40 lat pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego;
 • za 45 lat pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego.

Do okresu pracy uprawniającego pracownika do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. W przypadku jednoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy, okres uprawniający do nagrody jubileuszowej ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego go do tej nagrody.

Pracownik jest obowiązany do udokumentowania swojego prawa do nagrody jubileuszowej, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.

Podstawę obliczenia wysokości nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu jej wypłaty albo wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, jeżeli jest to dla niego korzystniejsze. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z  08. 2018  r., poz. 1668 ze zm.)

return to top