Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (NNA)

Stosunek pracy Stosunek pracy
Dokumenty konieczne do zatrudnienia Dokumenty konieczne do zatrudnienia
 • pismo kandydata w sprawie zatrudnienia (list motywacyjny)
 • wniosek kierownika jednostki w sprawie zatrudnienia
 • cv
 • kwestionariusz osobowy
 • klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy (należy przedłożyć w procesie rekrutacji)
 • klauzula informacyjna RODO dla pracowników
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 • świadectwa pracy
 • oświadczenie o podstawowym/dodatkowym miejscu pracy
 •  oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu wynagradzania (składane przełożonym) 
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem dot. prac intelekt. i zasad ich komercjalizacji (należy złożyć, jeżeli zakres obowiązków pracowniczych chociażby w części polega na świadczeniu pracy o charakterze twórczym)
 • oświadczenie dotyczące ustalenia uprawnień pracowniczych
 • oświadczenie dotyczące zasad etyki
 • oświadczenie emerytalno-rentowe
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia pracy na proponowanym stanowisku (badanie jest wykonywane bezpłatnie we wskazanych przychodniach na podstawie skierowania wydanego przez DSOS)
 • potwierdzenie odbycia szkolenia wstępnego w zakresie bhp i p.poż. (szkolenia odbywają się w każdy poniedziałek oraz każdego 1. i 15. dnia miesiąca w siedzibie Inspektoratu BHP i Ochrony Przeciwpożarowej)
 • oświadczenie dot. zapoznania się z polityką antymobbingową
Dokumenty konieczne do przedłużenia umowy Dokumenty konieczne do przedłużenia umowy
 • pismo pracownika w sprawie przedłużenia zatrudnienia
 • opinia bezpośredniego przełożonego
 • wniosek kierownika jednostki w sprawie przedłużenia zatrudnienia
 • w przypadku zmiany stanowiska: projekt nowego zakresu czynności
Okresy wliczane do uprawnień pracowniczych Okresy wliczane do uprawnień pracowniczych

Okresy wliczane do dodatku za staż pracy oraz nagrody jubileuszowej:

 • okresy zatrudnienia udokumentowane na podstawie świadectw pracy
 • okres studiów doktoranckich – po uzyskaniu stopnia doktora (maksymalnie 4 lata)
 • okres asystenckich studiów przygotowawczych (zaliczany do dodatku za staż pracy)
 • okresy pobierania zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 • okres odbywania służby wojskowej
 • okresy zatrudnienia za granicą (na podstawie dokumentów przetłumaczonych przez tłumacza przysięgłego)
 • udokumentowane okresy pracy w gospodarstwie rolnym
Urlop na przygotowanie i obronę pracy doktorskiej Urlop na przygotowanie i obronę pracy doktorskiej

Art. 196 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Urlop szkoleniowy Urlop szkoleniowy
Polityka antymobbingowa Polityka antymobbingowa

Skład Komisji Antymobbingowej:

 • prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr Wioletta Szóstak – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • inż. Tomasz Żarski – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • mgr Aneta Trojanowska – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego
 • mgr Krzysztof Pszczółka – przedstawiciel KZ NSZZ „Solidarność”
 • mgr Dariusz Laska – przedstawiciel Rektora 
Przepisy dot. zakazu nepotyzmu Przepisy dot. zakazu nepotyzmu

 Przepisy dotyczące zakazu nepotyzmu:

Definicje:

 • Bezpośrednia podległość służbowa – występuje w sytuacji, gdy kierownik (przełożony), w toku codziennej pracy (na bieżąco) podejmuje decyzje o zakresie obowiązków podwładnego, kieruje jego pracą, wydaje mu polecenia służbowe.
 • Krewni do drugiego stopnia włącznie to: rodzice i dziadkowie; dzieci własne i wnuki, rodzeństwo.
 • Powinowaci do drugiego stopnia włącznie to: rodzice małżonka; rodzeństwo małżonka; dzieci małżonka.
 • Opiekun to ustanowiona przez sąd opiekuńczy osoba powołana do ochrony interesów osobistych i majątkowych innej osoby, podejmująca czynności prawne w jej imieniu.
 • Kuratela to ustanowiona sądownie forma ochrony osób bądź prawa majątkowych osób, które nie mogą same prowadzić swoich spraw (osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, osoby niepełnosprawne, nieobecne).
 • Przysposobienie inaczej adopcja.
Nagroda jubileuszowa Nagroda jubileuszowa

Pracownikowi uczelni publicznej przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej z tytułu wieloletniej pracy w wysokości:

 • za 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego;
 • za 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego;
 • za 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego;
 • za 35 lat pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego;
 • za 40 lat pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego;
 • za 45 lat pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego.

Do okresu pracy uprawniającego pracownika do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. W przypadku jednoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy, okres uprawniający do nagrody jubileuszowej ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego go do tej nagrody.

Pracownik jest obowiązany do udokumentowania swojego prawa do nagrody jubileuszowej, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.

Podstawę obliczenia wysokości nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu jej wypłaty albo wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, jeżeli jest to dla niego korzystniejsze. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z  08. 2018  r., poz. 1668 ze zm.)

return to top