Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

student

Informacje ogólne

 

  • Wszystkie dokumenty stypendialne składaj w dziekanacie swojego wydziału, w wymaganych terminach; w przypadku stypendiów socjalnego i specjalnego najpóźniej 10. dnia danego miesiąca.
  • Złożenie wniosku po terminie skutkuje przyznaniem świadczenia dopiero od miesiąca następnego i dłuższym czekaniem na wypłatę.
  • Składając wniosek nie zapomnij podać numeru konta, na które mają być przekazywane stypendia.
  • Świadczenia pomocy materialnej przyznaje dziekan wydziału.
  • Zasady przyznawania stypendiów i zapomóg oraz sposób dokumentowania wniosków określają Regulaminy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

 

Zapoznaj się z naszą ściągą dotyczącą pomocy materialnej – “Stypendia – jak, gdzie, kiedy?”

Pobierz ją tutaj!

Informacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o pomocy materialnej dla studentów doktorantów

 

Powrót

return to top