Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

student

Wzory druków dla doktorantów

WZORY DRUKÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Załącznik nr 1

Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium socjalnego oraz dodatku mieszkaniowego

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC 


 

Załącznik nr 1A

Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w okresie obliczeniowym

(wydaje Urząd Skarbowy)

Pobierz w formacie PDF 


 

Załącznik nr 1B

Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłaconego podatku dochodowego w okresie obliczeniowym dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

(wydaje Urząd Skarbowy)

Pobierz w formacie PDF


 

Załącznik nr 1C

Oświadczenie doktoranta oraz członków jego rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w okresie obliczeniowym

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC 


 

Załącznik nr 1D
Zaświadczenie o zarobkach dla osób zgłaszających dochód uzyskany po okresie obliczeniowym (dotyczy dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych)

Pobierz w formacie PDF 

 

Załącznik nr 1E

Zgłoszenie zmian mających wpływ na prawo do stypendium socjalnego oraz dodatku mieszkaniowego

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC 


 

Załącznik nr 2

Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium specjalnego

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC 


 

Załącznik nr 2A

Oświadczenie doktoranta oraz członków jego rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w okresie obliczeniowym

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC 


 

Załącznik nr 2C

Oświadczenie doktoranta oraz członków jego rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w okresie obliczeniowym

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC 


 

Załącznik nr 3

Wniosek doktoranta o przyznanie zapomogi

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC


 

Załącznik nr 3A

Oświadczenie doktoranta oraz członków jego rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie obliczeniowym

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC 


 

Załacznik nr 4 

Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium dla najlepszego doktoranta na I roku studiów

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC 


 

Załącznik nr 5

Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium dla najlepszego doktoranta od II roku studiów

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC


 

Załącznik nr 6

Wniosek WRSD o powołanie Wydziałowej Komisji Stypendialnej

Pobierz w formacie PDF 


 

Załącznik nr 7

Wniosek URSD o powołanie Uczelnianej Komisji Stypendialnej

Pobierz w formacie PDF


 

Załącznik nr 8

Oświadczenie doktoranta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innej dyscyplinie naukowej/kierunku studiów

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC 


 

Załącznik nr 9

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta

Pobierz w formacie PDF 


 

Załącznik nr 9A

Oświadczenie doktoranta o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej członka jego rodziny

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC 


 

Załącznik nr 10

Szczegółowe zasady obliczania dochodu rodziny doktoranta

Pobierz w formacie PDF 


 

Załącznik nr 11

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów.

Pobierz w formacie PDF 


 

Załącznik nr 12

Oświadczenie doktoranta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC 


Załącznik nr 13

Klauzula informacyjna RODO

Pobierz w formacie PDF 

 

Powrót

 

return to top