Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

student

Wzory druków dla studentów

WZORY DRUKÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

Załącznik nr 1 

Wniosek studenta o przyznanie stypendium socjalnego oraz dodatku mieszkaniowego

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC


 

Załącznik nr 1A 

Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w okresie obliczeniowym

(wydaje Urząd Skarbowy)

Pobierz w formacie PDF 


 

Załącznik nr 1B

Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłaconego podatku dochodowego w okresie obliczeniowym dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

(wydaje Urząd Skarbowy)

Pobierz w formacie PDF


 

Załącznik nr 1C

Oświadczenie studenta oraz członków jego rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w okresie obliczeniowym

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC


 

Załącznik nr 1D

Zaświadczenie o zarobkach dla osób zgłaszających dochód uzyskany po okresie obliczeniowym (dotyczy dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30 e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych)

Pobierz w formacie PDF 


Załącznik nr 1E

Zgłoszenie zmian mających wpływ na prawo do stypendium socjalnego oraz dodatku mieszkaniowego

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC 

 

Załącznik nr 2

Wniosek studenta o przyznanie stypendium specjalnego

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC 


 

Załącznik nr 2A

Oświadczenie studenta oraz członków jego rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w okresie obliczeniowym

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC 


 

Załącznik nr 2C

Oświadczenie studenta oraz członków jego rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w okresie obliczeniowym.

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC 


 

Załącznik nr 3

Wniosek studenta o przyznanie zapomogi.

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC 


 

Załącznik nr 3A

Oświadczenie studenta oraz członków jego rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie obliczeniowym.

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC 


 

Załącznik nr 4

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC 


 

Załącznik nr 4A

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (olimpijczycy).

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC 


 

Załącznik nr 5

Wniosek WRSS o powołanie Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

Pobierz w formacie PDF 


 

Załącznik nr 6

Wniosek URSS o powołanie Uczelnianej Komisji Stypendialnej.

Pobierz w formacie PDF 


 

Załącznik nr 7

Oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów.

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC 


 

Załącznik nr 8

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu studenta.

Pobierz w formacie PDF 


 

Załącznik nr 8A

Oświadczenie studenta o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej członka jego rodziny.

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC 


 

Załącznik nr 9

Szczegółowe zasady obliczania dochodu rodziny studenta.

Pobierz w formacie PDF 


 

Załącznik nr 10

Szczegółowe zasady, kryteria oceny merytorycznej oraz sposób dokumentowania osiagnięć we wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Pobierz w formacie PDF 


 

Załącznik nr 11

Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego  z żadnym z rodziców.

Pobierz w formacie PDF | Pobierz w formacie DOC 


 

Załącznik nr 12

Klauzula informacyjna RODO

Pobierz w formacie PDF

 

Powrót

return to top