Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

student

Wyjazdy krajowe

CZYM JEST PROGRAM MOST?

Czym jest program MOST?

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST jest adresowany do studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Umożliwia realizowanie semestralnych lub rocznych studiów na uniwersytecie innym niż macierzysty. Uczestnik tego programu ma prawo ubiegania się o przyjęcie na wybrany przez siebie uniwersytet oraz prawo wyboru przedmiotów realizowanych na różnych semestrach studiów danego kierunku lub kierunków pokrewnych, na podstawie istniejących programów studiów na danym uniwersytecie. Doktoranci przyjęci na studia doktoranckie przed 1 października 2019 roku mają prawo korzystania z przeznaczonej dla doktorantów oferty Programu.

PROGRAM MOST KROK PO KROKU

Internetowa rejestracja kandydatów do programu MOST

1. Link rejestracyjny dostępny jest na stronie: http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna możliwe przeglądanie proponowanej przez uniwersytety oferty miejsc oraz późniejszą rejestrację na wybrany kierunek (lub kierunki) bądź na dyscyplinę (w przypadku doktorantów).
2. Student/doktorant loguje się z wykorzystaniem tego samego identyfikatora i hasła, za pomocą którego loguje się do USOSweb.
3. Po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej i wpisaniu wszystkich niezbędnych informacji, należy wydrukować kompletny wniosek. Doktorant po dokonaniu wspomnianej rejestracji ma obowiązek skontaktowania się z kierownikiem studiów doktoranckich wydziału, na którym chciałby odbyć kształcenie w ramach Programu, i przedstawić opinię promotora.
4. Student podpisuje wniosek i przedkłada go dziekanowi (kierownikowi jednostki dydaktycznej) w celu uzyskania jego akceptacji. Doktorant przedkłada wniosek do akceptacji kierownikowi studiów doktoranckich.
5. Zatwierdzony przez dziekana (kierownika jednostki) wniosek student składa u uczelnianego koordynatora Programu MOST: mgr Ewa Lipska, ul. Bankowa 12, (budynek Rektoratu), Dział Kształcenia, pok. nr 10, 40-007 Katowice; tel. 32 359 1880, ewa.lipska@us.edu.pl. Wniosek podlega akceptacji prorektora UŚ ds. kształcenia i studentów. W przypadku doktorantów procedurę tę stosuje się odpowiednio.
6. Biuro Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia podejmuje decyzję o przydzieleniu studentowi miejsca na wybranej przez niego uczelni i wskazanym we wniosku kierunku (kierunkach). Decyzję o zakwalifikowaniu doktoranta do udziału w Programie podejmuje kierownik studiów doktoranckich na uczelni przyjmującej.

WAŻNE TERMINY

  • od 15 kwietnia do 15 maja – internetowa rejestracja kandydatów na Program MOST na stronie: https://most.uka.uw.edu.pl/ na semestr zimowy albo cały rok;
  • do 30 listopada – rejestracja na semestr letni;
  • do 15 maja (na semestr zimowy lub cały rok) – ostateczny termin składania w Dziale Kształcenia UŚ wniosków zaakceptowanych przez kierownika jednostki macierzystej do zatwierdzenia przez prorektora UŚ ds. kształcenia i studentów.
  • do 30 listopada (na semestr letni) – ostateczny termin składania w Dziale Kształcenia UŚ wniosków zaakceptowanych przez kierownika jednostki macierzystej do zatwierdzenia przez prorektora UŚ ds. kształcenia i studentów.

KONTAKT

Więcej informacji:
Koordynator Programu MOST – mgr Ewa Lipska,
Dział Kształcenia UŚ; Tel.: 32 359 18 80

return to top