Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Szkoła Doktorska

Seminarium doktorskie i tutoring

Zajęcia realizowane indywidualnie (seminarium, tutoring) należy zgłaszać na załączonym poniżej formularzu. Instrukcja w języku polskim i angielskim. O formie zajęć decydują wspólnie prowadzący i doktorant.

Więcej na temat tutoringu: tutoring ekspercki w Szkole Doktorskiej

img

Plan zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Przygotowanie i realizacja projektu badawczego

Głównym celem zajęć jest przygotowanie projektu grantowego – zaplanowanie go w ten sposób, żeby miał duże szanse na finansowanie, a jego realizacja przyniosła korzyści naukowe. Praca odbywa się w grupach i w postaci indywidualnych konsultacji. Zajęcia prowadzone są we współpracy z promotorami, którzy stanowią merytoryczne wsparcie w przygotowaniu wniosków.

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie przygotowania wniosku (do końca semestru) i złożenia wniosku grantowego (nie później niż do 30 czerwca 2021).

Obszar: nauki ścisłe i przyrodnicze oraz inżynieryjno-techniczne

Prowadzący:

 • prof. dr hab. Marian Paluch (e-mail), tryb zajęć ustalany z prowadzącym
 • dr hab. Rafał Podeszwa, prof. UŚ (e-mail), zajęcia on-line od 24.03 za pomocą prezentacji wideo, przesyłania i konsultowania projektów
 • dr hab. Michał Zatoń, prof. UŚ (e-mail), zajęcia on-line od 23.03 za pośrednictwem platformy Hangouts

Doktoranci wybierają grupę z uwzględnieniem bliskości zainteresowań naukowych. Rejestracja odbyła się w lutym i w marcu. Jeżeli doktorant nie zapisał się na zajęcia lub chce zmienić grupę powinien skontaktować się z prowadzącym, żeby ustalić zasady uczestnictwa i biurem Szkoły Doktorskiej w celu rejestracji.

Obszar: nauki humanistyczne, nauki teologiczne i sztuka

Zajęcia dla wszystkich:

 • prof. dr hab. Adam Dziadek (e-mail), wykład 4.03, a następnie konsultacje on-line

Warsztaty:

 • dr Monika Mansfeld (adres e-mail do wiadomości doktorantów i biura SD), pierwsze spotkanie: 24 lutego godz. 10:30, Bankowa 14, sala 408, dalsze spotkania on-line za pośrednictwem Teams lub Skype według harmonogramu prowadzącej oraz przez indywidualne konsultacje nadesłanych prac,
 • dr Dawid Matuszek (e-mail), pierwsze spotkanie: 24 lutego godz. 16:00, Bankowa 14, sala 408, dalsze prace on-line według harmonogramu prowadzącego.

Rejestracja na zajęcia odbyła się w lutym. Jeżeli doktorant nie zapisał się na zajęcia lub chce zmienić grupę powinien skontaktować się z prowadzącym, żeby ustalić zasady uczestnictwa i biurem Szkoły Doktorskiej w celu rejestracji.

Obszar: nauki społeczne

Wykłady wstępne:

 • dr hab. Magdalena Habdas, prof. UŚ (e-mail) – nauki prawne, pozostali do wyboru – 28 kwietnia 11:30-13:00 za pośrednictwem platformy Teams lub Jitsi – osoby zapisane otrzymają zaproszenie w postaci linku. Następnie – dostępne konsultacje indywidualne
 • dr hab. Katarzyna Ślebarska, prof. UŚ (e-mail) – psychologia, pozostali do wyboru – 6 kwietnia – wykład wysłany w formie prezentacji (do osób zarejestrowanych) wraz z harmonogramem dalszych działań. Następnie – konsultacje indywidualne

Warsztaty:

 • dr Dorota Kiebzak-Mandera (adres e-mail do wiadomości biura i uczestników zajęć) – zajęcia za pośrednictwem platformy Teams.

Wszyscy doktoranci uczestniczą w zajęciach wstępnych dr hab. Magdaleny Habdas oraz w jednej grupie zajęciowej dr Doroty Kiebzak-Mandery, a następnie pracują tą prowadzącą w trybie konsultacyjnym (we współpracy z promotorem). Rejestracja na zajęcia odbyła się w marcu. Jeżeli doktorant nie zapisał się na zajęcia lub chce zmienić grupę powinien skontaktować się z prowadzącym, żeby ustalić zasady uczestnictwa i biurem Szkoły Doktorskiej w celu rejestracji.

img

Etyka badań

Zapoznanie doktorantów z szerokim spektrum współczesnych problemów związanych z etyką badań. W szczególności moduł obejmie normy dotyczące plagiatu i dobrej praktyki naukowej, a także normy i wymogi prawne dotyczące ochrony uczestników badań i przetwarzania danych osobowych.

Prowadzący: dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ (e-mail), dr hab. Mariusz Jagielski, prof. UŚ (e-mail)

terminy: czwartki od 26 marca według harmonogramu przekazanego przez prowadzących

platforma: Teams (wykłady), Jitsi (konsultacje indywidualne)

Zajęcia prowadzone są w czterech grupach, grupa czwarta jest anglojęzyczna.

Rejestracja na zajęcia odbyła się na początku marca. Jeżeli doktorant nie zapisał się na zajęcia lub chce zmienić grupę powinien skontaktować się z prowadzącym, żeby ustalić zasady uczestnictwa i biurem Szkoły Doktorskiej w celu rejestracji.

img

Planowanie kariery naukowej

Udoskonalanie różnego rodzaju kompetencji miękkich potrzebnych do planowania i rozwoju kariery naukowej oraz efektywnej współpracy w zespołach badawczych (także interdyscyplinarnych i międzynarodowych).

Forma realizacji on-line: Wstępna treść zajęć będzie przesyłana w formie prezentacji do wszystkich uczestników wraz z zadaniami do wykonania. Następnie – konsultacje indywidualne.

Prowadzący: dr Andrzej Boczarowski

terminy przesyłania kolejnych pakietów: 24.04, 8.05, 15.05, 22.05 (piątki)

Zajęcia prowadzone są w języku polskim. O terminie zajęć dla doktorantów anglojęzycznych poinformujemy wkrótce.

Rejestracja na zajęcia odbyła się na początku marca. Jeżeli doktorant nie zapisał się na zajęcia, prosimy o kontakt z biurem szkoły.

img

Lektorat języka angielskiego

Kontynuacja zajęć z poprzedniego semestru (z możliwością dopisywania się do grup).

Zajęcia prowadzone są w sześciu grupach przez cały semestr, od 27.02. Zajęcia w trybie on-line prowadzone są w tym samych godzinach co wcześniejsze zajęcia stacjonarne, chyba że prowadzący zadysponują inaczej.

 • gr. 1, poziom C1, mgr Iwona Wojtala, czwartek 11:30-13:00
 • gr. 2, poziom C1, mgr Iwona Wojtala, czwartek 9:45-11:15
 • gr. 3, poziom B2, dr Maria Stec, czwartek 11:30-13:00
 • gr. 4, poziom B2, dr Maria Stec, czwartek 9:45-11:15, Bankowa 14
 • gr. 5, poziom B1-B2, mgr Katarzyna Banaś-Sieradzka, czwartek 9:45-11:15
 • gr. 6, poziom A2, mgr Katarzyna Banaś-Sieradzka, czwartek 11:30-13:00

Nie będzie rejestracji na zajęcia.

img

Zajęcia fakultatywne

Każdy doktorant powinien zrealizować zajęcia dodatkowe za co najmniej 2 ECTS w każdym roku akademickim. Mogą to być zajęcia dodatkowe oferowane w Szkole Doktorskiej, zajęcia na studiach doktoranckich, zajęcia na studiach magisterskich, a także udział w szkole letniej organizowanej przez Szkołę Doktorską (w 2020 roku szkoła letnia się nie odbędzie).

Celem zajęć jest podniesienie wybranych kompetencji, które mają pomóc doktorantom w rozwoju naukowym i przygotowaniu pracy doktorskiej. W tym semestrze Szkoła Doktorska oferuje dwa zajęcia fakultatywne, realizowane w trybie on-line (trzecie, wcześniej planowane zajęcia, zostały odwołane).

 1. Grafika komputerowa w nauce – opracowanie graficzne m.in. na potrzeby publikacji w środowisku Corel. Prowadzący: dr Andrzej Boczarowski (e-mail). Zajęcia w formie prezentacji wysyłanych przez prowadzącego, wykonywania zadań a następnie konsultacji on-line. Terminy nadsyłania prezentacji: 3 kwiecień, 17 kwiecień. Zajęcia w języku polskim.
 2. Gospodarka 3.0, czyli co zmienia się na świecie (m.in. tokenizacja czynności, Smart Contracts, Blockchain), 10 godzin, dr hab. Dariusz Szostek, prof. UO. Zajęcia w formie wykładów i dyskusji on-line, w terminie 5 i 12 maja (godziny do ustalenia). Zajęcia w języku polskim.

Rejestracja na wszystkie zajęcia odbyła się w marcu. O wszelkich zmianach prosimy informować biuro Szkoły Doktorskiej.

img

Plan zajęć w roku akademicki 2019/2020

Ze względu na duże zindywidualizowanie kształcenia w Szkole Doktorskiej, nie ma jednej graficznej formy planu zajęć dla doktorantów. Każdy doktorant w Szkole Doktorskiej ma dostęp do swojego indywidualnego planu zajęć po zalogowaniu w systemie USOSweb.

Schedule for the 2019/2020 academic year

As education at the Ph.D School is highly personalised, there is no single graphic form of the students’ schedule. Each doctoral student accesses their individual schedule by logging into the USOSweb system.

return to top