Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska

Komisje rekrutacyjne -Szkoła Doktorska 2020/2021

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach powołał komisje rekrutacyjne, których zadaniem jest przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021. Postępowanie prowadzić będzie główna Komisja Rekrutacyjna, która decyduje o przebiegu rekrutacji i zatwierdza wyniki postępowania oraz rozpatruje wnioski o odwołania oraz trzy obszarowe komisje rekrutacyjne, których głównym zadaniem jest merytoryczna ocena kandydatów do Szkoły Doktorskiej, w tym przede wszystkim ocena składanych dokumentów i przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych.

Zgodnie z § 4 ust. 10 uchwały rekrutacyjnej do 2 września zarejestrowani kandydaci mogą zgłaszać zastrzeżenia do składu komisji, jeżeli udział danego członka komisji wzbudza uzasadnione zastrzeżenia co do jego bezstronności. Procedurę tę stosuje się szczególnie wtedy, kiedy członek komisji:
1) planuje podjąć się obowiązków promotora lub promotora pomocniczego kandydata;
2) jest przełożonym kandydata lub znajduje się względem niego w innej relacji zatrudnienia;
3) jest albo był małżonkiem kandydata bądź jego krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia, bądź pozostaje albo pozostawał z kandydatem we wspólnym pożyciu;
4) jest lub był osobą związaną z kandydatem z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
5) brał udział w postępowaniu dyscyplinarnym, w którym kandydat na doktoranta lub kandydat na promotora byli obwinieni.

Zgłoszenia należy kierować do przewodniczącego odpowiedniej obszarowej komisji rekrutacyjnej, dodając do wiadomości sekretarza tej komisji.

Komisja Rekrutacyjna Szkoły Doktorskiej w roku akademickim (...) Komisja Rekrutacyjna Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2020/2021

Przewodnicząca komisji rekrutacyjnej

dr hab. Alina Świeściak-Fast, prof. UŚ, alina.swiesciak@us.edu.pl

Prodziekan Szkoły Doktorskiej

dr hab. Michał Baczyński, prof. UŚ

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej obszaru nauk humanistycznych, nauk teologicznych i sztuki

dr hab. Tomasz Sapota, prof. UŚ

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej obszaru nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych

dr hab. Marek Ruman, prof. UŚ

Przewodnicząca komisji rekrutacyjnej obszaru nauk społecznych

dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ

Przedstawiciel doktorantów

mgr Łukasz Pieszczek

Sekretarz

dr Ryszard Knapek, ryszard.knapek@us.edu.pl, tel. 32 359 2473

Obszar nauk humanistycznych, nauk teologicznych i sztuki Obszar nauk humanistycznych, nauk teologicznych i sztuki

Przewodniczący komisji

dr hab. Tomasz Sapota, prof. UŚ, tomasz.sapota@us.edu.pl

Egzaminatorzy

dr hab. Dariusz Kubok, prof. UŚ – filozofia
dr hab. Dariusz Bęben, prof. UŚ – filozofia
prof. dr hab. Jerzy Sperka – historia
prof. dr hab. Dariusz Nawrot – historia
dr hab. Jarosław Pacuła, prof. UŚ – językoznawstwo
dr hab. Arkadiusz Rojczyk, prof. UŚ – językoznawstwo
dr hab. Wojciech Śmieja, prof. UŚ – literaturoznawstwo
dr hab. Joanna Warmuzińska-Rogóż, prof. UŚ – literaturoznawstwo
dr hab. Anna Gomóła, prof. UŚ – nauki o kulturze i religii
dr hab. Magdalena Kempna-Pieniążek, prof. UŚ – nauki o kulturze i religii
ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, prof. UŚ – nauki teologiczne
ks. dr hab. Leszek Szewczyk, prof. UŚ – nauki teologiczne
dr hab. Krystyna Doktorowicz, prof. UŚ – sztuki filmowe i teatralne
prof.dr hab. Jerzy Łukaszewicz – sztuki filmowe i teatralne
dr hab. Łukasz Kliś, prof. UŚ – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UŚ – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Przedstawiciel Doktorantów

mgr Dawid Adamczyk

Sekretarz

mgr Diana Pasek, diana.pasek@us.edu.pl, 32 359 2472 (nieobecność do 14 sierpnia)

Obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-t(...) Obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych

Przewodniczący komisji

dr hab. Marek Ruman, prof. UŚ, marek.ruman@us.edu.pl

Egzaminatorzy

dr hab. Agnieszka Lisowska – informatyka techniczna i telekomunikacja
dr hab. Agnieszka Nowak-Brzezińska, prof. UŚ – informatyka techniczna i telekomunikacja
dr hab. prof. UŚ. Małgorzata Adamczyk-Habrajska, prof. UŚ – inżynieria materiałowa
dr hab. Tomasz Goryczka, prof. UŚ – inżynieria materiałowa
dr hab. Michał Baczyński, prof. UŚ – matematyka
dr hab. Przemysław Koprowski, prof. UŚ – matematyka
prof. dr hab. Piotr Węgierek, prof. UŚ – nauki biologiczne
dr hab. Damian Gruszka, prof. UŚ – nauki biologiczne
prof. dr hab. Monika Musiał – nauki chemiczne
prof. dr hab. Wojciech Pisarski – nauki chemiczne
prof.dr hab. Janusz Gluza – nauki fizyczne
dr hab. Sebastian Pawlus, prof. UŚ – nauki fizyczne
dr hab. Paweł Filipiak, prof. UŚ – nauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Iwona Jelonek, prof. UŚ – nauki o Ziemi i środowisku

Przedstawiciel doktorantów

mgr Łukasz Pieszczek

Sekretarz

mgr Katarzyna Gołaszewska, katarzyna.golaszewska@us.edu.pl, tel. 32 359 2471 (nieobecność do 14 sierpnia)

Obszar nauk społecznych Obszar nauk społecznych

Przewodnicząca

dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ, monika.jagielska@us.edu.pl

Egzaminatorzy

dr hab. Marek Mazur, prof. UŚ – nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr hab. Patrycja Szostok-Nowacka, prof. UŚ – nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr hab. Małgorzata Myśliwiec, prof. UŚ – nauki o polityce i administracji
dr hab. Sebastian Kubas, prof. UŚ – nauki o polityce i administracji
dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ – nauki prawne
prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk – nauki prawne
dr hab. Rafał Muster, prof. UŚ – nauki socjologiczne
dr hab. Andrzej Niesporek, prof. UŚ – nauki socjologiczne
dr hab. Ewa Bielska, prof. UŚ – pedagogika
prof. dr hab. Ewa Syrek – pedagogika
prof. dr hab. Barbara Kożusznik – psychologia
dr hab. Małgorzata Górnik-Durose, prof. UŚ – psychologia

Przedstawicielka doktorantów

mgr Monika Cukier-Syguła

Sekretarz

dr Ryszard Knapek, ryszard.knapek@us.edu.pl, tel. 32 359 2473

return to top