Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Szkoła Doktorska

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

Nabór do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2021/2022 odbywa się w formie otwartego, międzynarodowego konkursu. Konkurs przeprowadzany jest z podziałem na trzy obszary, które odpowiadają obszarom kształcenia w Szkole Doktorskiej:

 • Obszar nauk humanistycznych, teologicznych i sztuki,
 • Obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych,
 • Obszar nauk społecznych.

Konkurs przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez rektora.

Podstawą prawną przeprowadzanego postępowania jest Uchwała nr 74 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademicki 2021/2022. Poniższe informacje są wyborem najważniejszych warunków rekrutacji i informacjami dotyczącymi decyzji wykonawczych ww. uchwały.

Link do uchwały: http://bip.us.edu.pl/uchwala-nr-742021

img
Dyscypliny naukowe Dyscypliny naukowe

Szkoła Doktorska rekrutuje doktorantów wszystkich dyscyplin, w których Uniwersytet Śląski ma prawo do nadawania stopnia doktora. Rekrutacja odbywa się zgodnie z podziałem na obszary:

 • obszar nauk humanistycznych, nauk teologicznych i sztuki, obejmuje dyscypliny:
  1. filozofia,
  2. historia,
  3. językoznawstwo,
  4. literaturoznawstwo,
  5. nauki o kulturze i religii,
  6. nauki teologiczne,
  7. sztuki filmowe i teatralne,
  8. sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;
 • obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych, obejmuje dyscypliny:
  1. inżynieria materiałowa,
  2. matematyka,
  3. nauki biologiczne,
  4. nauki chemiczne,
  5. nauki fizyczne,
  6. nauki o Ziemi i środowisku;
 • obszar nauk społecznych, obejmuje dyscypliny:
  1. geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
  2. nauki o komunikacji społecznej i mediach,
  3. nauki o polityce i administracji,
  4. nauki prawne,
  5. nauki socjologiczne,
  6. pedagogika,
  7. psychologia.

W postępowaniu rekrutacyjnym doktorant wskazuje dyscyplinę, w której chce odbywać kształcenie. W trakcie postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu kandydata do innej dyscypliny, niż podana przez niego, jeżeli ma to wyraźne uzasadnienie merytoryczne. Na etapie rekrutacji nie ma możliwości wybrania więcej niż jednej dyscypliny. W przypadku projektów, które mają interdyscyplinarny charakter, należy podkreślić ten aspekt w opisie projektu.

Limity miejsc Limity miejsc
 1. Obszar nauk humanistycznych, teologicznych i sztuki — 25 miejsc.
 2. Obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych — 25 miejsc.
 3. Obszar nauk społecznych — 25 miejsc.

Limity nie są podzielone na dyscypliny.

Na wniosek komisji rekrutacyjnej rektor może zgodzić się na przyjęcie większej liczby osób niż limit.

Terminarz rekrutacji Terminarz rekrutacji
 1. 28 czerwca 2021 r. — otwarcie rejestracji w systemie teleinformatycznym
 2. 28 czerwca 2021 r. — ostateczny termin upublicznienia listy członków komisji rekrutacyjnej
 3. 10 lipca 2021 r. — zamknięcie naboru w systemie teleinformatycznym i ostateczny termin złożenia w systemie wszystkich dokumentów z wyłączeniem dyplomu ukończenia studiów
 4. 11-16 lipca 2021 r. — ocena projektów planów badawczych przez ekspertów
 5. 19 lipca 2021 r. do godz. 15:00 — ogłoszenie wyników pierwszego etapu rekrutacji i terminarza rozmów kwalifikacyjnych — najpóźniejszy termin, w którym komisja rekrutacyjna informuje kandydatów o indywidualnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej
 6. 21-23 lipca 2021 r. — rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami (liczba dni jest uzależniona od liczby kandydatów w danym obszarze)
 7. 26 lipca 2021 r. do godz. 12:00 — ostateczny termin złożenia w systemie teleinformatycznym dyplomu ukończenia studiów
 8. 27 lipca 2021 r. do godz. 14:00 — ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
 9. 28-30 lipca 2021 r. — zapisy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
 10. 2 sierpnia 2021 r. — termin ogłoszenia ostatecznej listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej
Kryteria rekrutacji Kryteria rekrutacji

Kryterium 1

Projekt planu badawczego (do 12 000 znaków ze spacjami), nie licząc bibliografii (literatury).

Każdy projekt oceniany jest przez 3 ekspertów – badaczy reprezentujących dyscyplinę naukową, w której kandydat chce się kształcić

Liczba punktów 0-20 (średnia ocen ekspertów)

Uwaga – Projekt planu badawczego oceniany jest w pierwszym etapie rekrutacji. Jeżeli kandydat otrzyma 10 lub mniej punktów od co najmniej 2 z 3 oceniających, nie uzyskuje kwalifikacji do dalszych etapów postępowania.

Kryteria oceny

Projekt powinien zawierać:

 • cel naukowy projektu (problem naukowy, który kandydat podejmuje, pytania i hipotezy badawcze) (do 5 pkt)
 • znaczenie projektu dla dyscypliny (uzasadnienie podjęcia badań w tym zakresie, nowatorskość projektu) (do 4 pkt)
 • ogólny plan badań (wstępnie wskazane etapy postępowania badawczego) (do 5 pkt)
 • metodyka badań (metody, techniki, narzędzia badawcze) (do 5 pkt)
 • literatura (do 30 najważniejszych pozycji bibliograficznych, z których zamierza skorzystać kandydat) (do 1 pkt)
 • w przypadku gdy kandydat będzie częścią zespołu badawczego, należy opisać jego wkład w projekt badawczy

Kryterium 2

Rozmowa kwalifikacyjna

Kandydat, który zakwalifikuje się do drugiego etapu oceny, uczestniczy w rozmowie z obszarową komisją rekrutacyjną. W skład komisji wchodzi po dwóch przedstawicieli każdej z dyscyplin naukowych należących do obszaru (patrz – Dyscypliny naukowe), jeden przedstawiciel doktorantów, sekretarz i przewodniczący. Wszyscy członkowie komisji mogą uczestniczyć w rozmowie i zadawać pytania. Podczas rozmowy kandydat prezentuje planowany projekt — koncepcję doktoratu. Rozmowa może dotyczyć samego projektu, ale także zagadnień powiązanych oraz związanych z wykształceniem i doświadczeniem kandydata.

Liczba punktów 0-50 (średnia ocen wszystkich członków komisji, z wyłączeniem sekretarza)

Uwaga – kandydat, który otrzyma mniej niż 30 punktów w tym kryterium, nie uzyska kwalifikacji do Szkoły Doktorskiej, nawet jeżeli na liście rankinowej będzie miał wystarczającą liczbę punktów.

Elementy oceny:

 • „obrona” projektu badawczego — odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionego przez kandydata projektu
 • wiedza z zakresu obszaru badawczego
 • znajomość języka angielskiego odpowiednia dla danego obszaru (patrz § 8 ust. 4 uchwały)
 • predyspozycje do prowadzenia badań i prezentacji ich wyników.

Kryterium 3

Osiągnięcia naukowe

Punkty uzyskane w tym kryterium liczone są do ostatecznej oceny kandydata i podawane do wiadomości kandydatów dopiero po zakończeniu postępowania.

Liczba punktów 0-22

Elementy oceniane:

 • wystąpienia konferencyjne (konferencja krajowa— 1 pkt, konferencja zagraniczna, czyli odbywająca się za granicą — 3 pkt; maks. 3 pkt)[1]
 • autorstwo lub współautorstwo publikacji w wydawnictwach i czasopismach z list ministerialnych[2] (monografia — 10 pkt, rozdział w monografii — 2 pkt, artykuł w czasopiśmie — 5 pkt; maks. 10 pkt)[3]
 • realizacja projektu badawczego finansowanego ze środków zewnętrznych (kierownik — 4 pkt, wykonawca — 2 pkt; maks. 4 pkt)[4]
 • inne osiągnięcia naukowe lub artystyczne (maks. 5 pkt)

Kryterium 4

Doświadczenie międzynarodowe

Punkty uzyskane w tym kryterium liczone są do ostatecznej oceny kandydata i podawane do wiadomości kandydatów dopiero po zakończeniu postępowania.

Liczba punktów 0-8

Elementy oceniane

 • uczestnictwo w programie Erasmus lub innej wymianie międzynarodowej (maks. 3 pkt),
 • projekty realizowane wspólnie z zagranicznymi instytucjami naukowymi, w tym staże i stypendia zagraniczne (maks. 5 pkt)

 

Obowiązujący sposób potwierdzenia osiągnięć

[1] Potwierdzenie czynnego udziału przez organizatora konferencji.

[2] https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wykaz-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe

[3] W przypadku tekstu przyjętego do druku — potwierdzenie przyjęcia do druku (wystarczy e-mail z wydawnictwa lub nr DOI), w przypadku tekstu opublikowanego — pierwsza strona artykułu i spis treści z nazwiskiem autora.

[4] Numer projektu i instytucja finansująca.

Komisja rekrutacyjna Komisja rekrutacyjna

Rektor Uniwersytetu Śląskiego powołuje Komisję Rekrutacyjną do Szkoły Doktorskiej oraz trzy obszarowe komisje egzaminacyjne, których zadaniem jest przeprowadzenie oceny kandydatów do Szkoły Doktorskiej.

Skład komisji będzie upubliczniony nie później niż 28 czerwca 2021.

Rejestracja w postępowaniu rekrutacyjnym Rejestracja w postępowaniu rekrutacyjnym

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest drogą elektroniczną. Wszystkie dokumenty i informacje przyjmowane są jedynie tą drogą, przez system teleinformatyczny uczelni: https://irk.us.edu.pl/. System będzie otwarty 28 czerwca 2021 r.

Dokumenty i informacje niezbędne w procesie rekrutacji Dokumenty i informacje niezbędne w procesie rekrutacji

Link do strony: Obowiązujące wzory dokumentów do pobrania (projekt planu badawczego, wykaz osiągnięć naukowych)

Zestawienie niezbędnych dokumentów, które należy przygotować i umieścić w systemie IRK

 1. odpis dyplomu poświadczającego uzyskanie kwalifikacji, o których mowa w § 1,
  • w przypadku braku dyplomu – zaświadczenie o nadaniu tytułu zawodowego wydane przez instytucję, która nadała tytuł; w przypadku przyjęcia kandydata do Szkoły Doktorskiej odpis dyplomu należy dostarczyć niezwłocznie po jego uzyskaniu,
  • w przypadku ukończenia szkoły wyższej za granicą wymagane jest poświadczenie dyplomu lub innego dokumentu w formie legalizacji lub apostille oraz przysięgłe tłumaczenie dokumentu na język polski lub angielski (jeśli dokument wydano w innym niż wymienione języki);
 2. projekt planu badawczego (maks. 12 tysięcy znaków ze spacjami, nie licząc bibliografii) – obowiązujący formularz – link powyżej;
 3. pisemna opinia opiekuna naukowego kandydata wraz ze zgodą na pełnienie funkcji promotora doktoranta (nie ma obowiązującego wzoru);
 4. pisemne opinia innego nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego co najmniej ze stopniem doktora na temat dotychczasowego dorobku kandydata i jego predyspozycji do pracy naukowej (nie ma obowiązującego wzoru);
 5. wykaz osiągnięć naukowych kandydata – obowiązujący formularz – link powyżej;
 6. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe (informacja w formularzu).

Ponadto kandydat w trakcie postępowania zobowiązany jest założyć konto w systemie informatycznym uczelni a następnie:

 1. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzania rekrutacji;
 2. złożyć oświadczenie o nieodbywaniu kształcenia w innej szkole doktorskiej oraz o braku zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego od 1 października 2021 roku;
 3. zamieścić zdjęcie elektroniczne zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 4. wypełnić formularz rejestracyjny, podając wszystkie wymagane dane i informacje, w tym:
  • dane osobowe i korespondencyjne kandydata,
  • dane korespondencyjne kandydata, w tym adres e-mail, za pośrednictwem którego odbywać się będzie komunikacja z kandydatem,
  • informacja o dyscyplinie naukowej, w której kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską,
  • tytuł projektu, który kandydat chce realizować w ramach pracy nad rozprawą doktorską,
  • informacja o opiekunie naukowym kandydata (imię i nazwisko, stopień lub tytuł naukowy, afiliacja, służbowy adres e-mail),
  • numer ORCID kandydata;
 5. wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 190 zł.
Wyniki postępowania rekrutacyjnego Wyniki postępowania rekrutacyjnego

W tym miejscu będą udostępniane wyniki postępowania rekrutacyjnego.

return to top