Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polish
 • English
 • Français
Szkoła Doktorska

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu nr 3 (1/2021)

Konkurs przeprowadzony został na podstawie Regulaminu wydatkowania środków na działalność naukową doktorantów Szkoły Doktorskiej wprowadzony zarządzeniem nr 2/2021 Dziekana Szkoły Doktorskiej z dnia 15 stycznia 2021 r. W dniu 9 lutego komisja konkursowa powołana przez Panią Dziekan Szkoły Doktorskiej ustaliła podział środków w konkursie.

W ustalonym terminie wpłynęło 97 wnioski, w tym 89 wniosków złożonych poprawnie i potwierdzonych przez promotora. Jeden wniosek został wycofany w trakcie procedury oceny.

 • Złożono wnioski na łączną sumę: 447 050,68 zł.
 • Środki przeznaczone do podziału: 105 500 zł.
 • Po analizie wniosków Dziekan na wniosek komisji zgodziła się na finansowanie działań na łączną sumę do 126 000 zł.

Po ocenie komisji 69 wniosków zostało ocenionych pozytywnie, to znaczy że uzyskało wystarczająco dużo punktów w kategoriach, w których określona była minimalna liczba punktów.

Na podstawie ocen członków komisji i po analizie kosztów przedstawionych we wnioskach komisja zdecydowała o finansowaniu 67 wniosków, niektórych w całości, a niektórych w części. 2 wnioski o najmniejszej liczbie punków, chociaż ocenione pozytywnie, nie będą finansowane, ponieważ zabrakło dla nich środków, ponadto komisja uznała, że nie są one bezpośrednio związane z przygotowywaną rozprawą doktorską. Zgodnie z postanowieniami ww. regulaminu Szkoła Doktorska publikuje informacje o przyznanych środkach.

Osoby, które nie otrzymały finansowania, otrzymają informację o otrzymanej punktacji w oddzielnym mailu. Osoby, którym przyznano część środków otrzymają w oddzielnym mailu informację o szczegółach finansowania. Obie informacje będą wysłane do 19 lutego.

Ogłoszenie konkursu nr 3 (1/2021)

Dziekan Szkoły Doktorskiej informuje o otwarciu konkursu na finansowanie działalności naukowej, artystycznej i rozwojowej ze środków budżetu Szkoły Doktorskiej.

Podstawowe informacje:

 • Termin składania wniosków: 28 stycznia 2021 r. godz. 23:55
 • Pula środków: 105 500 PLN (z możliwością zwiększenia – decyzja dziekana)
 • Link do formularza: https://formularze.us.edu.pl/form/index/2350
 • Planowany termin ogłoszenia wyników: 10.02.2021 (może ulec zmianie) na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej i przez e-maile uczestników.

Procedura aplikacyjna:

 1. Doktorant wypełnia i wysyła formularz SRW, a następnie potwierdza złożenie wniosku, klikając na link wysłany przez system.
 2. Doktorant przekazuje wypełniony formularz w wersji elektronicznej lub papierowej, tożsamy z formularzem złożonym w systemie informatycznym Szkoły, promotorowi do akceptacji.
 3. Promotor informuje Szkołę Doktorską o zaakceptowaniu formularza, wysyłając email na adres szkola.doktorska@us.edu.pl ze swojego konta służbowego w domenie @us.edu.pl lub podpisując formularz, który następnie doktorant lub inna osoba składa w biurze Szkoły Doktorskiej. Termin: 29 stycznia godz. 15:00. Drobne zmiany mogą być zaznaczone w emailu lub naniesione na papierową wersję wniosku.
 4. Wprowadzenie istotnych zmian we wniosku przez promotora skutkuje obowiązkiem powtórzenia opisanej wyżej procedury przez doktoranta.
 5. Za termin złożenia wniosku przyjmuje się termin potwierdzenia wniosku przez promotora drogą elektroniczną.

Dalsze postępowanie po rozstrzygnięciu: środki w dyspozycji doktorantów

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu nr 2 (2020)

Informacja zostanie zaktualizowana.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu nr 1 (2020)

Konkurs przeprowadzony został na podstawie Regulaminu wydatkowania środków na działalność naukową doktorantów Szkoły Doktorskiej ustalonego decyzją dziekana Szkoły Doktorskiej z dnia 7 lutego 2020 r. W dniu 3 marca komisja konkursowa powołana przez Panią Dziekan Szkoły Doktorskiej ustaliła podział środków na działalność doktorantów w roku kalendarzowym 2020.

W ustalonym terminie wpłynęły 43 wnioski, w tym 38 wniosków złożonych poprawnie. Po wezwaniu o uzupełnienie komisja oceniła 40 wniosków, przy czym jeden wniosek ostatecznie pozostał bez oceny ze względu na to, że jego finansowanie zostało uznane za niemożliwe.

Na podstawie ocen członków komisji i po analizie kosztów przedstawionych we wnioskach komisja zdecydowała o finansowaniu 34 wniosków, niektórych w całości a niektórych w części. Zgodnie z postanowieniami ww. regulaminu Szkoła Doktorska publikuje informacje o przyznanych środkach.

return to top