Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Humanistyczny
grafika przedstawiająca rysunek kobiety robiącej zdjęcie mężczyźnie opierającemu się o makietę Soboru Wasyla Błogosławionego; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia rosyjska I

Kierunek filologia rosyjska

Zapewnia ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej praktycznymi zastosowaniami.

W czasie studiów student nabywa nie tylko wiedzę i umiejętności w zakresie języka rosyjskiego i ukraińskiego, wybranego języka zachodniego nowożytnego oraz literatury i kultury rosyjskiej i ukraińskiej, ale wykształca również kompetencje sprawnego tłumacza (tłumaczenia ustne, pisemne, specjalistyczne, konsekutywne, symultaniczne.

Język rosyjski i ukraiński

Podstawę programu studiów stanowią zajęcia z zakresu teoretycznej i praktycznej znajomości języka rosyjskiego i ukraińskiego (język pisany, konwersacja, gramatyka opisowa i praktyczna, rozumienie tekstu), przedmioty językoznawcze i literaturoznawcze, a także całe spektrum modułów, w ramach których student poznaje realia kulturowe i społeczno-polityczno-gospodarcze Rosji i Ukrainy.

Obok tych przedmiotów plan studiów obejmuje zajęcia z technologii informacyjnej, prawa autorskiego oraz komunikacji kulturowej, a także cały blok przedmiotów specjalnościowych, odpowiadających profilowi wybranej specjalności.

STUDIA I STOPNIA

SPECJALNOŚCI

Specjalność kładzie nacisk przede wszystkim na przedmioty rozwijające kompetencje translatorskie w zakresie tłumaczenia w ramach języka polskiego, ukraińskiego i rosyjskiego.

Wśród proponowanych w planie studiów modułów są m.in. podstawy translatoryki, tłumaczenie ustne, szereg tłumaczeń specjalistycznych, tłumaczenie pisemne. Nabywanie kompetencji językowych (z możliwością wyboru poziomu zaawansowania znajomości języka ukraińskiego oraz rosyjskiego) oraz innych niezbędnych w pracy w sektorze biznesowym i administracji ma miejsce także na innych modułach, tj. ukraiński język biznesu, korespondencja służbowa i handlowa, język negocjacji handlowych czy wystąpienia publiczne w komunikacji interkulturowej.

Grafika: zdjęcie dłoni trzymających długopis oraz kartkę z niebieskimi i żółtymi wykresami, w tle laptop i dokumenty, u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia rosyjska, specjalność: języki wschodniosłowiańskie w biznesie i administracji

Realizacja pozostałych modułów realioznawczych ma na celu poszerzenie wiedzy o językach, literaturach, kulturach krajów wschodniosłowiańskich, ich historii, dawnych i współczesnych realiach czy ich kulturach politycznych. To gwarantuje możliwość poznania specyfiki studiowanych obszarów językowych, pozwala uczyć szacunku, wrażliwości i tolerancji dla odmienności kulturowej i buduje podstawy skutecznej komunikacji międzykulturowej.

Specjalność stanowi nowoczesną próbę pogodzenia potrzeb praktycznych — kształcenia osób biegle posługujących się językiem rosyjskim i dobrze zorientowanych w mechanizmach funkcjonowania gospodarki — i wykształcenia akademickiego.

Podstawą studiów jest intensywna nauka języka rosyjskiego ukierunkowana na sferę biznesu. Student ma możliwość nauki drugiego języka: angielskiego lub niemieckiego. Nauka języka rosyjskiego obejmuje m.in. leksykę oraz gramatykę praktyczną, konwersacje, korespondencję handlową i służbową, język negocjacji handlowych, bieżącą problematykę ekonomiczno-społeczno-polityczną oraz tłumaczenia.

Kluczowy dla tej specjalności przedmiot rosyjski język biznesu wprowadza specjalistyczne słownictwo i umożliwia omówienie zagadnień merytorycznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Grafika: zdjęcie moskiewskiego międzynarodowego centrum biznesowego w nocy; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia rosyjska specjalność: język biznesu I stopnia stacjonarne

Specjalność kładzie nacisk przede wszystkim na przedmioty rozwijające kompetencje translatorskie, dotyczące zarówno tłumaczenia polsko-rosyjskiego, jak i polsko-angielskiego, wśród są m.in. lingwistyczne podstawy przekładu, tłumaczenie audiowizualne, tłumaczenie specjalistyczne, tłumaczenie pisemne, tłumaczenie konsekutywne i symultaniczne, tłumaczenie tekstów naukowych i literackich.

Realizacja pozostałych modułów ma na celu poszerzenie wiedzy lingwistycznej i doskonalenie kompetencji translatorycznej, która warunkuje adekwatny przekład.

Na zajęciach student zdobywa wiedzę o języku, literaturze, kulturze i historii Rosji oraz krajów angielskiego obszaru językowego. Ponadto nabywa umiejętności pracy z nowymi technologiami w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych polsko-rosyjskich i polsko-angielskich.

Specjalność stanowi odpowiedź na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku pracy oraz uwzględnia zmiany w sylwetce absolwenta, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi, by oprócz gruntownej wiedzy ogólnej studia dawały także narzędzia praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Realizacja bloków „praktyczna nauka języka”, bloków tłumaczeniowych oraz z zakresu literatury, kultury, historii, realiów, geografii Rosji pozwala wszechstronnie przygotować studenta do podejmowania różnorodnych form pracy, których podstawą jest znajomość języka rosyjskiego i szeroka wiedza ogólna dotycząca życia społecznego i kulturalnego Rosji, jej historii oraz współczesności.

Grafika: Cerkwi Wasyla Błogosławionego na Placu Czerwonym w Moskwie – ujęcie znad wody; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia rosyjska specjalność: język rosyjski w turystyce I stopnia stacjonarne

Uzupełnienie grup modułów odpowiadających za przygotowanie kompetencji językowej (podwyższanie kompetencji językowych, szczególnie w kontekście kontaktu z gościem hotelowym czy turystą) i komunikacyjnej stanowią przedmioty pozwalające na kształtowanie umiejętności obsługi międzynarodowego ruchu turystycznego oraz świadczenia usług w sektorach turystycznym i hotelarskim.

Dopełnieniem kursu są moduły rozwijające kompetencje międzykulturowe w kontaktach zagranicznych, nauka języka zachodniego nowożytnego (angielskiego lub rosyjskiego) oraz zajęcia z wprowadzenia do nauki języka ukraińskiego lub czeskiego na poziomie podstawowym.

Specjalność tłumaczeniowa zapewnia studentom wszechstronne przygotowanie do podjęcia różnorodnych form pracy translatorskiej. Osiągnięciu tego celu służą przede wszystkim zajęcia z praktycznej nauki języka rosyjskiego oraz pozostałe moduły z zakresu literatury, kultury i realiów społeczno-politycznych Rosji.

W trakcie studiów znajomość języka jest konsekwentnie rozszerzana o nowe sfery jego funkcjonowania. Szczególny nacisk jest położony na przedmioty rozwijające kompetencje translatorskie, m.in. lingwistyczne podstawy przekładu, tłumaczenie specjalistyczne, tłumaczenie pisemne, tłumaczenie konsekutywne, tłumaczenie symultaniczne, tłumaczenie filmowe, audiowizualne czy literackie.

Plan studiów przewiduje moduły z języka zachodniego nowożytnego — angielskiego lub niemieckiego oraz zajęcia z gramatyki języka czeskiego bądź ukraińskiego.

STUDIA II STOPNIA

SPECJALNOŚCI

Specjalność stanowi nowoczesną próbę pogodzenia potrzeb praktycznych — kształcenia osób biegle posługujących się językiem rosyjskim i dobrze zorientowanych w mechanizmach funkcjonowania gospodarki — i wykształcenia akademickiego.

Podstawą studiów jest intensywna nauka języka rosyjskiego ukierunkowana na sferę biznesu. Student ma możliwość nauki drugiego języka: angielskiego lub czeskiego.

Wśród proponowanych modułów znajdują się korespondencja handlowa, rosyjski język biznesu, tłumaczenie specjalistyczne, język reklamy i mediów, w ramach których student nabywa praktycznych umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym oraz wiedzę dotyczącą bieżącej problematyki ekonomiczno-społecznopolitycznej Rosji. Ponadto intensywnie rozszerza swoje kompetencje translatorskie.

Grafika: zdjęcie moskiewskiego międzynarodowego centrum biznesowego; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia rosyjska specjalność: język biznesu II stopnia stacjonarne

Absolwenci tej specjalności biegle posługują się językiem rosyjskim i dobrze angielskim/czeskim. Uzupełnieniem przedmiotów specjalnościowych jest blok modułów przygotowujących studenta do pisania pracy magisterskiej oraz pracy naukowej (przedmioty powiązane z badaniami naukowymi w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa poszerzające wiedzę ogólnohumanistyczną studenta).

Specjalność zapewnia studentom wszechstronne przygotowanie do podjęcia różnorodnych form pracy translatorskiej. Osiągnięciu tego celu służą przede wszystkim zajęcia z praktycznej nauki języka rosyjskiego, bloki przedmiotów tłumaczeniowych, takich jak: tłumaczenie prawne i prawnicze czy tłumaczenie specjalistyczne, tłumaczenie ustne itp.

Plan studiów przewiduje także moduły z języka zachodniego nowożytnego — angielskiego lub czeskiego. Absolwent tej specjalności biegle posługuje się językiem rosyjskim w mowie i piśmie. Dysponuje w stopniu zaawansowanym wiedzą i umiejętnościami, umożliwiającymi wykonywanie wszelkiego rodzaju zadań tłumaczeniowych z tekstami w języku rosyjskim.

Grafika przedstawiająca rysunek osób siedzących na ogromnych słownikach języka rosyjskiego; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia rosyjska specjalność: tłumaczeniowa II stopnia stacjonarne

Uzupełnieniem przedmiotów specjalnościowych jest blok modułów przygotowujących studenta do pisania pracy magisterskiej oraz pracy naukowej (przedmioty powiązane z badaniami naukowymi w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa poszerzające wiedzę ogólnohumanistyczną studenta).

– w biurach podróży (przewodnicy, piloci wycieczek zagranicznych, rezydenci, personel biur),
– w ośrodkach informacji turystycznej,
– w firmach pośredniczących w wynajmie mieszkań wakacyjnych, w hotelach, pensjonatach, ośrodkach SPA&Wellness (recepcja, biuro rezerwacji, współpraca z kontrahentami zagranicznymi),
– w biurach tłumaczeń, w wydawnictwach, w mediach elektronicznych i tradycyjnych,
– w instytucjach kultury i badawczych,
– w firmach współpracujących z partnerem rosyjskim i ukraińskim, działających na terenie Rosji i Ukrainy,
– w strukturach samorządu terytorialnego, w administracji państwowej oraz organizacjach pozarządowych współpracujących ze Wschodem,
– w placówkach oświatowych po uzyskaniu odpowiednich uprawnień pedagogicznych.

Poznaj nas lepiej

Koło naukowe

Perspektywa studentów

Jeśli jesteś przekonany, że Rosję można objąć umysłem i opisać w dwóch słowach?? Filologia rosyjska wyprowadzi Cię z błędu!! Koloryt naszego wschodniego sąsiada został doskonale odwzorowany w wielobarwności tego kierunku — i mowa tutaj nie tylko o dużej różnorodności zajęć, które przybliżą Ci niemal każdy aspekt funkcjonowania Rosji, ale również o jedynych w swoim rodzaju wykładowcach, którzy z pewnością na długo pozostaną w Twojej pamięci.
Po pięciu latach studiowania języka rosyjskiego mogę zapewnić, że jest to wyjątkowy kierunek, który od samego początku nie tylko pozwala wybrać specjalność, w jakiej chcesz się rozwijać, ale również pomaga konsekwentnie pogłębiać swoją wiedzę.
Dzięki zajęciom przyswaja się nie tylko samą teorię niezbędną do pracy tłumacza, ale dostaje się również możliwość sprawdzenia swoich sił w praktyce.
Oprócz obowiązkowych zajęć, warto pomyśleć o zapisaniu się do kół naukowych. „Rosyjska Ruletka” — koło naukowe, do którego sama należałam, to zespół, w którym nie tylko można dać upust swojej kreatywności, puścić wodze fantazji, ale również nauczyć się wielu przydatnych (również życiowych!) rzeczy, poznać niesamowite grono ludzi i co najważniejsze — bawić się językiem!
Myślę, że nie skłamię, mówiąc, że te studia mnie ukształtowały — wykładowcy, których spotkałam na swojej drodze oraz osoby, z którymi miałam przyjemność studiować w grupie, byli moją bardzo przyjemną i zupełnie niestraszną szkołą życia, do której z chęcią wróciłabym po raz drugi. Naszej filologii rosyjskiej, tak jak i samej Rosji nie można objąć umysłem — zbyt wiele elementów składa się na ich wyjątkowość i niepowtarzalność. Odważ się poznać choć część, a nie będziesz żałować!

Gabriela Kurpiel, absolwentka jęz. biznesu 1 stopnia oraz programu tłumaczeniowego 2 stopnia

Język rosyjski w turystyce umożliwił mi nie tylko naukę języka, ale także zapoznanie się z pasjonującą literaturą i kulturą Rosji. Zdobytą wiedzę wykorzystałam organizując studencką wycieczkę na Ukrainę, gdzie praktycznie mogliśmy szlifować nasze umiejętności językowe. Wybór tego kierunku był dla mnie strzałem w dziesiątkę — łączy moją pasję, jaką są podróże, z zamiłowaniem do języka rosyjskiego, przyjemne z pożytecznym!

Aleksandra Braś, absolwentka spec. jęz. ros. w turystyce

Aktywność dodatkowa

studenci w tradycyjnych rosyjskich strojach

Projekty, w których uczestniczą nasi studenci:

 • w pracach kół naukowych,
 • w Dniach Języka Rosyjskiego,
 • w Festiwalach Nauki,
 • w Dniach Otwartych Wydziału,
 • w szkoleniach i kursach w ramach grantów unijnych.

grafika przedstawiająca osobę w stroju absolwenta otoczoną certyfikatem, książkami i tabletami

Studiując filologię rosyjską możesz uczestniczyć w certyfikowanych bezpłatnych szkoleniach podnoszących kwalifikacje:

 • Certyfikowane szkolenie pilotów wycieczek
 • Certyfikowane szkolenie z obsługi narzędzi informatycznych wspierających tłumaczenie (CAT)
 • Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje w zakresie obsługi narzędzi wspierających tłumaczenie (CAT)
 • Certyfikowane szkolenie z zakresu opracowania technicznego publikacji naukowej (obsługa programów Adobe InDesign, Photoshop, Acrobat)

flaga Ukrainy powiewająca na tle niebieskiego nieba

Rozmówki ukraińsko-polskie i polsko-ukraińskie

Znawcy języka ukraińskiego przygotowali rozmówki ukraińsko-polskie i polsko-ukraińskie, które mają ułatwić wzajemną komunikację zarówno polskim studentom i wykładowcom, jak i uchodźcom z Ukrainy.

Rozmówki są dostępne na platformie ISSUU.

Gdzie będziesz studiować?

Skontaktuj się z nami:

filologia.rosyjska.wh@us.edu.pl

tel.: 32 364 08 43

ul. Grota-Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec

return to top