Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

grafika przedstawiająca rysunek kobiety robiącej zdjęcie mężczyźnie opierającemu się o makietę Soboru Wasyla Błogosławionego; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia rosyjska I stopnia stacjonarne / niestacjonarne

Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku filologia rosyjska jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej praktycznymi zastosowaniami.

W czasie studiów student nabywa nie tylko wiedzę i umiejętności w zakresie języka rosyjskiego, wybranego języka zachodniego nowożytnego oraz literatury i kultury rosyjskiej, ale wykształca również kompetencje sprawnego tłumacza oraz autora efektywnych rozwiązań w sytuacjach niestandardowych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia na opracowywane zagadnienia.

Podstawę planu studiów na kierunku filologia rosyjska stanowią zajęcia z zakresu teoretycznej i praktycznej znajomości języka (język pisany, konwersacja, gramatyka opisowa i praktyczna, rozumienie tekstu), przedmioty językoznawcze i literaturoznawcze, a także całe spektrum modułów, w ramach których student poznaje realia kulturowe i społeczno-polityczno-gospodarcze Rosji. Obok tych przedmiotów plan studiów obejmuje przedmioty z prawa autorskiego, komunikacji kulturowej oraz technologii informacyjnej i cały blok przedmiotów odpowiadających profilowi wybranej specjalności.

Znajomość języka rosyjskiego nie jest wymagana.

Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

SPECJALNOŚCI

Grafika: Cerkwi Wasyla Błogosławionego na Placu Czerwonym w Moskwie – ujęcie znad wody; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia rosyjska specjalność: język rosyjski w turystyce I stopnia stacjonarne

Specjalność język rosyjski w turystyce stanowi odpowiedź na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku pracy oraz uwzględnia zmiany w sylwetce absolwenta, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi, by oprócz gruntownej wiedzy ogólnej studia dawały także narzędzia praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Realizacja bloków „praktyczna nauka języka”, bloków tłumaczeniowych oraz z zakresu literatury, kultury, historii, realiów, geografii Rosji pozwala wszechstronnie przygotować studenta do podejmowania różnorodnych form pracy, których podstawą jest znajomość języka rosyjskiego i szeroka wiedza ogólna dotycząca życia społecznego i kulturalnego Rosji, jej historii oraz współczesności.

Uzupełnienie grup modułów odpowiadających za przygotowanie kompetencji językowej (podwyższanie kompetencji językowych, szczególnie w kontekście kontaktu z gościem hotelowym czy turystą) i komunikacyjnej stanowią przedmioty pozwalające na kształtowanie umiejętności obsługi międzynarodowego ruchu turystycznego oraz świadczenia usług w sektorach turystycznym i hotelarskim.

Dopełnieniem kursu są moduły rozwijające kompetencje międzykulturowe w kontaktach zagranicznych, nauka języka zachodniego nowożytnego (angielskiego lub rosyjskiego) oraz zajęcia z wprowadzenia do nauki języka ukraińskiego lub czeskiego na poziomie podstawowym.

Grafika: zdjęcie moskiewskiego międzynarodowego centrum biznesowego w nocy; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia rosyjska specjalność: język biznesu I stopnia stacjonarne

Specjalność język biznesu stanowi nowoczesną próbę pogodzenia potrzeb praktycznych — kształcenia osób biegle posługujących się językiem rosyjskim i dobrze zorientowanych w mechanizmach funkcjonowania gospodarki — i wykształcenia akademickiego.

Podstawą studiów jest intensywna nauka języka rosyjskiego ukierunkowana na sferę biznesu. Student ma możliwość nauki drugiego języka: angielskiego lub niemieckiego. Nauka języka rosyjskiego obejmuje m.in. leksykę oraz gramatykę praktyczną, konwersacje, korespondencję handlową i służbową, język negocjacji handlowych, bieżącą problematykę ekonomiczno-społeczno-polityczną oraz tłumaczenia.

Kluczowy dla tej specjalności przedmiot rosyjski język biznesu wprowadza specjalistyczne słownictwo i umożliwia omówienie zagadnień merytorycznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Grafika przedstawiająca dwie chmurki na tekst – jedna z nich wypełniona jest wzorem flagi Rosji, a druga wzorem flagi Wielkiej Brytanii; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia rosyjska specjalność: języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim I stopnia stacjonarne / niestacjonarne

Specjalność języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim kładzie nacisk przede wszystkim na przedmioty rozwijające kompetencje translatorskie, dotyczące zarówno tłumaczenia polsko-rosyjskiego, jak i polsko-angielskiego, wśród są m.in. lingwistyczne podstawy przekładu, tłumaczenie audiowizualne, tłumaczenie specjalistyczne, tłumaczenie pisemne, tłumaczenie konsekutywne i symultaniczne, tłumaczenie tekstów naukowych i literackich.

Realizacja pozostałych modułów ma na celu poszerzenie wiedzy lingwistycznej i doskonalenie kompetencji translatorycznej, która warunkuje adekwatny przekład.

Na zajęciach student zdobywa wiedzę o języku, literaturze, kulturze i historii Rosji oraz krajów angielskiego obszaru językowego.

Ponadto nabywa umiejętności pracy z nowymi technologiami w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych polsko-rosyjskich i polsko-angielskich.

Grafika: zdjęcie telefonu leżącego na stole, na ekranie widać napis: Russian language, flagę Rosji oraz przycisk „learn”; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia rosyjska specjalność: tłumaczeniowa I stopnia stacjonarne / niestacjonarne

Specjalność tłumaczeniowa zapewnia studentom wszechstronne przygotowanie do podjęcia różnorodnych form pracy translatorskiej. Osiągnięciu tego celu służą przede wszystkim zajęcia z praktycznej nauki języka rosyjskiego oraz pozostałe moduły z zakresu literatury, kultury i realiów społeczno-politycznych Rosji.

W trakcie studiów znajomość języka jest konsekwentnie rozszerzana o nowe sfery jego funkcjonowania. Szczególny nacisk jest położony na przedmioty rozwijające kompetencje translatorskie, m.in. lingwistyczne podstawy przekładu, tłumaczenie specjalistyczne, tłumaczenie pisemne, tłumaczenie konsekutywne, tłumaczenie symultaniczne, tłumaczenie filmowe, audiowizualne czy literackie.

Plan studiów przewiduje moduły z języka zachodniego nowożytnego — angielskiego lub niemieckiego oraz zajęcia z gramatyki języka czeskiego bądź ukraińskiego.

return to top