Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Grafika: zdjęcie uśmiechniętej młodej kobiety trzymającej w dłoni małą flagę Wielkiej Brytanii; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia angielska II stopnia stacjonarne / niestacjonarne

Podstawę programu nauczania na kierunku filologia angielska, wspólną wszystkim specjalnościom, stanowią zajęcia z zakresu teoretycznej i praktycznej znajomości języka (język pisany, konwersacja, gramatyka opisowa i praktyczna, oraz rozumienie tekstu anglojęzycznego) kulturoznawstwo i literaturoznawstwo oraz językoznawstwo, które jest dyscypliną wiodącą dla kierunku filologia angielska. Obok przedmiotów, tradycyjnie wchodzących w skład programu nauczania filologii angielskiej, program studiów obejmuje przedmioty ogólnohumanistyczne, języki obce oraz przedmioty specjalistyczne, tj. odpowiadające wybranej specjalności.

SPECJALNOŚCI

Grafika: zdjęcie kobiety piszącej pisakiem na tablicy; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia angielska specjalność: język biznesu II stopnia stacjonarne / niestacjonarne

Absolwent studiów 2 stopnia specjalności język biznesu posiada gruntowne i pogłębione wykształcenie ogólnohumanistyczne oraz specjalistyczne w zakresie językoznawstwa i translatoryki. Biegle posługuje się językiem angielskim; zna odmiany języka angielskiego, w tym specjalistyczne profesjolekty, szczególnie te związane z szeroko pojętym biznesem.

W trakcie studiów zapoznaje się z bieżącymi problemami społeczno-ekonomicznymi, międzynarodowymi rynkami finansowymi, uczy się sporządzać dokumenty handlowe. Z zagadnieniami translatoryki zapoznaje się uczęszczając na zajęcia z tłumaczenia: pisemnego, symultanicznego i konsekutywnego.

Grafika: zdjęcie młodej uśmiechniętej kobiety zasłaniającej jedno oko małą flagą Kanady; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia angielska specjalność: American and Canadian Studies for Intercultural Communications and Diplomacy amerykanistyka dla komunikacji międzykulturowej i dyplomacji – studia w języku angielskim II stopnia stacjonarne

Celem specjalności: amerykanistyka dla komunikacji międzykulturowej i dyplomacji jest kształcenie wszechstronnie przygotowanych do pracy zawodowej amerykanistów, których kompetencje zawodowe łączyć będą biegłą praktyczną znajomość języka angielskiego z teoretyczną wiedzą na temat procesów dyplomatycznych, relacji międzynarodowych i międzykulturowych, a także umiejętnościami praktycznymi z zakresu dyplomacji i komunikacji międzykulturowej.

Absolwenci przygotowani będą do pracy w jednostkach administracji publicznej i dyplomatycznej średniego szczebla, w jednostkach samorządu terytorialnego, w firmach prowadzących działalność międzynarodową i w innych organizacjach, instytucjach i firmach na stanowiskach wymagających biegłej znajomości języków obcych oraz umiejętności dyplomatycznych.

Grafika: zdjęcie sygnalizacji świetlnej z podwieszonym znakiem z napisem Broadway; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia angielska specjalność: kultura-media-translacja II stopnia stacjonarne / niestacjonarne

Specjalności studiów II stopnia oferują poszerzone studia w zakresie literatury i kultury krajów angielskiego obszaru językowego, a także zagadnień związanych z translacją, mediami i szeroko pojętą komunikacją.

Obok przedmiotów tradycyjnie wchodzących w skład specjalności nauczania filologii angielskiej na poziomie studiów magisterskich, takich jak zaawansowane formy pisania w języku angielskim, czy rozumienia i analizy tekstu, program studiów obejmuje także przedmioty specjalistyczne z zakresu kulturoznawstwa, medioznawstwa i translatoryki.

Absolwenci mają pogłębioną wiedzę na temat języka, literatury i kultury krajów angielskiego obszaru językowego oraz świadomość ich złożoności, posiadają wiedzę dotyczącą literatury i kultury angielskiego obszaru językowego, potrafią samodzielnie stosować różnorodne metody przetwarzania posiadanych informacji z zakresu dyscyplin właściwych dla kierunku filologia angielska: krytyczna analiza, ocena, selekcja, integracja. Potrafią dokonać twórczej analizy publikacji naukowych, porównać idee i stanowiska, wybrać metody do opracowania poszczególnych zagadnień oraz prezentacji uzyskanych wyników – w zakresie wyznaczonym specyfiką dyscyplin wchodzących w zakres filologii angielskiej, potrafią przygotować różne formy prac pisemnych, projektów, prezentacji oraz wystąpień ustnych w języku angielskim dotyczących problematyki językoznawczej, literaturoznawczej i kulturoznawczej na poziomie ogólnym i specjalistycznym.

Absolwent specjalności kultura – media – translacja jest dogłębnie wykształconym anglistą, którego kompetencje zawodowe łącza praktyczną znajomość języka na najwyższym poziomie z teoretyczną wiedzą na temat zagadnień kulturoznawczych, literaturoznawczych oraz (w mniejszym stopniu) językoznawczych. Istotną zaletą specjalności  jest to, iż poza obszarem ściśle filologicznym, studia znakomicie predysponują do pracy w mediach, reklamie, public relations, administracji oraz podobnych dziedzinach biznesu i życia kulturalnego, a także społecznego, gdzie szczególnie cenione jest nie tyle wąskie wykształcenie zawodowe, ile rozległe rozumienie mechanizmów kulturowych i społecznych.

Grafika: zdjęcie nauczycielki siedzącej przy biurku i tłumaczącej coś siedzącej w ławce uczennicy; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia angielska specjalność: nauczycielska II stopnia stacjonarne / niestacjonarne

Absolwenci filologii angielskiej, specjalność: nauczycielska uzyskują wszystkie potrzebne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki języka obcego. Oprócz ogólnego wykształcenia językoznawczego absolwenci posiadają szeroką wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, ugruntowaną i poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych, mają poszerzoną i ugruntowaną wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), oraz ich prawidłowości i zakłóceń, dogłębną i uporządkowaną wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań − norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (wychowanie przedszkolne, nauczanie w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach i oddziałach specjalnych oraz integracyjnych).

Grafika: zdjęcie młodej kobiety w słuchawkach siedzącej na stanowisku tłumacza; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia angielska specjalność: tłumaczeniowa II stopnia stacjonarne / niestacjonarne

Absolwenci specjalności tłumaczeniowej posiadają wiedzę na temat specjalistycznych odmian języka angielskiego oraz zasad tłumaczenia ustnego i pisemnego tekstów specjalistycznych. Znają narzędzia i warsztat tłumacza. Wiedzą, jak korzystać z tekstów paralelnych, korpusów i innych źródeł weryfikacji przekładu. Stosują właściwe techniki i strategie tłumaczeniowe, szczególnie w przypadku braku ekwiwalencji. Potrafią określić rodzaj tłumaczonego tekstu i jego odbiorców docelowych oraz zastosować właściwy rejestr. Znają wymogi redakcyjne oraz podstawy korekty tekstu docelowego.

return to top