Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Grafika: zdjęcie Soboru Wasyla Błogosławionego; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia rosyjska II stopnia stacjonarne

Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku filologia rosyjska jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej praktycznymi zastosowaniami.

W czasie studiów student nabywa nie tylko wiedzę i umiejętności w zakresie języka rosyjskiego, wybranego języka zachodniego nowożytnego oraz literatury i kultury rosyjskiej, ale wykształca również kompetencje sprawnego tłumacza oraz autora efektywnych rozwiązań w sytuacjach niestandardowych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia na opracowywane zagadnienia.

Podstawę planu studiów na kierunku filologia rosyjska stanowią zajęcia z zakresu teoretycznej i praktycznej znajomości języka (język pisany, konwersacja, gramatyka opisowa i praktyczna, rozumienie tekstu), przedmioty językoznawcze i literaturoznawcze, a także całe spektrum modułów, w ramach których student poznaje realia kulturowe i społeczno-polityczno-gospodarcze Rosji.

Obok tych przedmiotów plan studiów obejmuje przedmioty z prawa autorskiego, komunikacji kulturowej oraz technologii informacyjnej i cały blok przedmiotów specjalnościowych, odpowiadających profilowi wybranej specjalności.

Grafika: zdjęcie moskiewskiego międzynarodowego centrum biznesowego; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia rosyjska specjalność: język biznesu II stopnia stacjonarne

Specjalność język biznesu na kierunku filologia rosyjska stanowi nowoczesną próbę pogodzenia potrzeb praktycznych — kształcenia osób biegle posługujących się językiem rosyjskim i dobrze zorientowanych w mechanizmach funkcjonowania gospodarki — i wykształcenia akademickiego.

Podstawą studiów jest intensywna nauka języka rosyjskiego ukierunkowana na sferę biznesu. Student ma możliwość nauki drugiego języka: angielskiego lub czeskiego.

Wśród proponowanych modułów znajdują się korespondencja handlowa, rosyjski język biznesu, tłumaczenie specjalistyczne, język reklamy i mediów, w ramach których student nabywa praktycznych umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym oraz wiedzę dotyczącą bieżącej problematyki ekonomiczno-społecznopolitycznej Rosji. Ponadto intensywnie rozszerza swoje kompetencje translatorskie.

Absolwenci tej specjalności biegle posługują się językiem rosyjskim i dobrze angielskim/czeskim. Uzupełnieniem przedmiotów specjalnościowych jest blok modułów przygotowujących studenta do pisania pracy magisterskiej oraz pracy naukowej (przedmioty powiązane z badaniami naukowymi w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa poszerzające wiedzę ogólnohumanistyczną studenta).

Grafika przedstawiająca rysunek osób siedzących na ogromnych słownikach języka rosyjskiego; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Filologia rosyjska specjalność: tłumaczeniowa II stopnia stacjonarne

Specjalność tłumaczeniowa na kierunku filologia rosyjska zapewnia studentom wszechstronne przygotowanie do podjęcia różnorodnych form pracy translatorskiej. Osiągnięciu tego celu służą przede wszystkim zajęcia z praktycznej nauki języka rosyjskiego, bloki przedmiotów tłumaczeniowych, takich jak: tłumaczenie prawne i prawnicze czy tłumaczenie specjalistyczne, tłumaczenie ustne itp.

Plan studiów przewiduje także moduły z języka zachodniego nowożytnego — angielskiego lub czeskiego. Absolwent tej specjalności biegle posługuje się językiem rosyjskim w mowie i piśmie. Dysponuje w stopniu zaawansowanym wiedzą i umiejętnościami, umożliwiającymi wykonywanie wszelkiego rodzaju zadań tłumaczeniowych z tekstami w języku rosyjskim.

Uzupełnieniem przedmiotów specjalnościowych jest blok modułów przygotowujących studenta do pisania pracy magisterskiej oraz pracy naukowej (przedmioty powiązane z badaniami naukowymi w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa poszerzające wiedzę ogólnohumanistyczną studenta).

return to top