Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Przebieg egzaminu dyplomowego

Egzamin dyplomowy na kierunkach: filozofia, doradztwo filozoficzne i coaching oraz kognitywistyka jest egzaminem ustnym. Odbywa się przed komisją złożoną z przewodniczącego, promotora i recenzenta pracy. W trakcie egzaminu zadawane są co najmniej trzy pytania. Dwa pytania student losuje z puli zagadnień egzaminacyjnych, udostępnionych najdalej na początku ostatniego semestru studiów. Jedno pytanie, dotyczące zagadnień poruszanych w pracy dyplomowej, zadaje komisja egzaminacyjna.

W części niejawnej komisja ocenia odpowiedzi oraz ustala ocenę końcową studiów.

Procedura dyplomowania

Zagadnienia egzaminacyjne

return to top