Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Humanistyczny

Seminarium licencjackie

Seminaria licencjackie w roku akademickim 2020/2021

 

dr hab. Renata Dampc-Jarosz, prof. UŚ

Temat główny: Recepcja niemieckojęzycznej kultury w mediach

Wiek XXI przyniósł zupełnie inne sposoby percepcji zjawisk kulturowych oraz ich przetwarzania. Za sprawą nowych mediów, postępu technologii informacyjnej, gwałtownego rozwoju mediów społecznościowych, rozpowszechnianie wiedzy o zjawiskach kultury otrzymało nowy wymiar. Seminarium skierowane jest do osób, które w pracach dyplomowych chciałyby zaproponować kreatywne modele analizy wybranych przez siebie aspektów z zakresu literatury i kultury niemieckiej z wykorzystaniem współczesnych mediów. Prace mogą być poświęcone recepcji postaci życia kulturalnego w Polsce i Niemczech, recepcji literatury/kultury/sztuki w Internecie czy mediach tradycyjnych (prasa, radio, telewizja). Uczestnicy seminarium mogą podjąć się stworzenia własnych propozycji recepcji w/w zjawisk (strona internetowa, blog, przeprowadzanie ankiet), ich wizualizacji i omówienia. Inną z możliwości byłoby stworzenie propozycji interaktywnych szlaków literatury/kultury niemieckojęzycznej na terenie wybranego miasta lub regionu z uwzględnieniem grupy odbiorców (dorośli/młodzież/dzieci).

Bibliografia (wybór)

 • Krah H., Ort C.-M. (Hrsg.): Weltentwürfe in Literatur und Medien. Phantastische Wirklichkeiten – Realistische Imaginationen. Kiel 2002.
 • Lecke, B. (Hg.): Literatur und Medien in Studium und Deutschunterricht. Frankfurt a.M. 1999.
 • Lüger, H.-H.: Tübingen 1995.
 • Nünnig, A. (Hg.): Metzler Lexikon. Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze – Personen – Grundbegriffe. Stuttgart 2013.
 • Rötzer, F.: Digitale Weltentwürfe: Streifzüge durch die Netzkultur. München 1998.
 • Wende ‘Wara’, W.: Kultur – Medien – Literatur. Literaturwissenschaft als Medienwissenschaft. Würzburg 2004.

 

dr Jolanta Gładysz

Temat główny:

1. Realizacja metodycznych założeń wczesnoszkolnego nauczania języków obcych w wybranych podręcznikach do nauki języka niemieckiego na I etapie nauczania

W teoretycznej części pracy przedstawione zostaną metodyczne założenia nauczania języków obcych na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym z wyodrębnieniem ogólnych zasad kształcenia kompetencji językowej. Uwaga zostanie tu skupiona przede wszystkim na nadrzędności rozwoju sprawności receptywnych. Część praktyczna pracy poświęcona będzie ewaluacji podręczników i materiałów do nauczania dzieci języka niemieckiego pod kątem realizacji przedstawionych założeń metodycznych.

 

2. Ewaluacja zasad nauczania słownictwa  i sposobów jego semantyzacji w oparciu o wybrane podręczniki do nauki języka niemieckiego

Przedmiotem części teoretycznej przygotowywanych prac dyplomowych będzie przedstawienie zasad wprowadzania i sposobów wyjaśniania znaczenia nowego słownictwa z uwzględnieniem poszczególnych elementów jednostki leksykalnej. Poza tym wymienione zostaną techniki i ćwiczenia mające na celu utrwalanie i automatyzację wprowadzonego słownictwa. Omówione zasady i techniki nauczania słownictwa zostaną poddane ewaluacji w części praktycznej pracy w oparciu o wybrane podręczniki do nauki języka niemieckiego. Jednym z elementów analizy będzie ocena ćwiczeń leksykalnych o charakterze receptywnym, reproduktywnym i produktywnym oraz kolejność ich występowania w podręcznikach poddanych ewaluacji. Celem seminarium będzie zatem skonfrontowanie studentów z rolą nauczania leksyki i z czynnikami wpływającymi na skuteczne jej przyswajanie.


 

dr Marek Krisch

Temat główny: Berlin im Werk von Max Ring

Max Ring to pisarz żyjący i tworzący w XIX w. w Berlinie. Nazywany był berlińskim kronikarzem, gdyż w swoich opowiadaniach, felietonach czy powieściach opisywał miasto i jego mieszkańców. Uczestnicy seminarium przygotują prace poświęcone wybranym opowiadaniom i dokonają analizy obrazów miasta. Analiza poprzedzona zostanie opracowaniem monograficznym na temat autora oraz historii rozwoju miasta w XIX w. i procesów społecznych wpływających na mieszkańców oraz kształtujących nowe zjawiska kulturowe. Ring, dziś zupełnie zapomniany, był za życia autorem popularnym, co wynikało m.in. z faktu poruszania bieżących tematów, przy czym niektóre z nich są aktualne do dziś.

Bibliografia

 • Christian Jansen: Gründerzeit und Nationsbildung 1849–1871. Paderborn, München, Wien, Zürich 2011.
 • Max Ring: Stadtgeschichten. Leipzig 1852. Band: Christkind-Agnes; 2. Band: Die Chambregarnisten; Band: An der Börse; 4. Band: An der Börse)
 • Max Ring: Neue Stadtgeschichten. Prag und Leipzig 1858. Band: Die Geschiedene; 2. Band: Der Waisenknabe; 3. Band: Die Erben)
 • Max Ring: Neue Stadtgeschichten. Berlin 1865. Band: Ein moderner Abenteurer; 2. Band: Keine Geborene)
 • Max Ring: Neue Stadtgeschichten. Leipzig 1876. Band: Der Herr Professor; 2. Band: Auch ein Gründer;  3. Band: Durch Kampf zum Frieden)

 

dr Barbara Pogonowska

Temat główny: Deutsche Zeitgeschichte in der Kurzprosa Heinrich Bölls

Heinrich Böll (1917-1985), chociaż dziś nieco zapomniany, należy do grona czołowych przedstawicieli zachodnioniemieckiej literatury powojennej. Inspiracje twórcze pisarz czerpał przede wszystkim z obserwacji życia codziennego, stając się kronikarzem bońskiej Republiki Federalnej. W swoich powieściach, opowiadaniach i krótkiej prozie Böll piętnował negatywne zjawiska społeczno-polityczne. Wciąż powracającym tematem jego twórczości jest niedostateczny rozrachunek niemieckiego społeczeństwa z nazistowską przeszłością. Na seminarium licencjackim uczestnicy zapoznają się z twórczością Heinricha Bölla. Przedmiotem pracy dyplomowej będą wybrane opowiadania autora, ilustrujące konkretne wydarzenia bądź zjawiska wojennych lub powojennych Niemiec (czyli Zeitgeschichte). Każdy z uczestników wybierze samodzielnie odnośne teksty (Erzählungen / Kurzgeschichten), na podstawie których napisze swoją pracę.


 

dr  Magdalena Popławska

Temat główny:

1. Analiza przekładu audiowizualnego w oparciu o wybrany film niemieckojęzyczny

2. Analiza błędów popełnianych przez adeptów tłumaczeń ustnych

3. Nieprzekładalność jako część składowa procesu tłumaczenia (w oparciu o tłumaczenie dowcipów, aforyzmów, wierszy, etc.)

Przedmiotem seminarium jest analiza porównawcza przekładu audiowizualnego (dubbing, lektor, napisy), ustnego bądź pisemnego (wiersze, żarty, aforyzmy, teksty ironiczne, etc.). Część teoretyczna pracy będzie podstawą części praktycznej, stanowi ona zarys najważniejszych technik i strategii tłumaczeniowych przy uwzględnieniu cech charakterystycznych dla wybranego zakresu tematycznego pracy. Część praktyczna to analiza wyselekcjonowanych przez studenta przykładów tekstów polsko- i niemieckojęzycznych. Student przedstawi w niej problemy/trudności pojawiające się w przekładzie, dokona weryfikacji błędów tłumaczeniowych oraz czynników wpływających na proces tłumaczeniowy. Ponadto przeanalizuje wpływ (nie)przekładalności na jakość tłumaczenia oraz roli tłumacza czy kontekstu kulturowego. Podsumowanie będzie zawierać wnioski wynikające z części praktycznej pracy.

 

Bibliografia:

 • Belczyk, A.: Poradnik tłumacza.
 • Fix, U.: Textsorte – Textmuster – Textmustermischung. Konzepte und Analysebeispiele.
 • Hejwowski K.: Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu.
 • Kelletat, A.: Dolmetschen.
 • Kaczorowska, M.: Przekład jako kontynuacja twórczości własnej.
 • Kiełbawska, A.: Funkcje komunikacji w interakcji mówcy i tłumacza.
 • Kita-Huber, J., Makarska, R.(red.): Wyjść tłumaczowi naprzeciw.
 • Koller, W., Henjum, K.: Einführung in die Übersetzungswissenschaft.
 • Kucharska, A.: Simultandolmetschen in defizitären Situationen.
 • Lipiński, K.: Vademecum tłumacza.
 • Małgorzewicz, A.: Prozessorientierte Dolmetschdidaktik.
 • Piotrowska, M.: Proces decyzyjny tłumacza.
 • Pisarska A., Tomczykiewicz T.: Współczesne tendencje przekładoznawcze.
 • Schubert, K.: Übersetzen und Dolmetschen. Modelle, Methoden und Technologie.
 • Szczęsny, A., Kozłowska, Z.: Tłumaczenie pisemne na język polski. Kompendium.
 • Tomaszkiewicz, T.: Przekład audiowizualny.
 • Tryuk, M.: Przekład ustny konferencyjny.
 • Wőrrlein, M.: Der Simultanprozess. Eine empirische Untersuchung.

 

prof. dr hab. Grażyna Barbara Szewczyk

Temat główny: Literatura i kultura szwedzka między tradycją i współczesnością

Głównym celem seminarium jest poszerzenie obszaru zainteresowań i wiedzy studentów w zakresie  literatury i kultury szwedzkiej XX i XXI wieku. Obszar ten obejmuje współczesne zjawiska, teksty kultury i literatury będące przedmiotem debat w szwedzkich mediach (także w mediach społecznościowych), w ruchu literackim i kulturalnym. Celem jest również poszerzenie kompetencji językowych studentów, tak, aby mogli posługiwać się swobodnie językiem szwedzkim w mowie i w piśmie i wykorzystywać tę umiejętności podczas pobytów stypendialnych w Szwecji, w kontaktach ze studentami szwedzkimi i z przedstawicielami firm szwedzkich w Polsce.

Tematy prac będą konsultowane z każdym studentem/studentką indywidualnie tak, aby łączyły się z obszarem ich zainteresowań i budziły motywację do pisania.

Tematyka prac będzie obejmować następujące zagadnienia:

 • Pogranicza (gränsland) we współczesnej literaturze szwedzkiej, w tym w literaturze kobiet (proza, liryka i dramat). Literatura i kultura dokumentują zmiany w zakresie języka i podejmowanych tematów (np. swój i obcy, problematyka tożsamości itp.), na płaszczyźnie form narracji i zacierania granic między gatunkami literackimi.
 • Przemiany społeczno-obyczajowe w literaturze i kulturze szwedzkiej XXI wieku. Przemiany te obejmują zarówno obszary życia społecznego, łączenie tradycji z nowoczesnością (np. w  muzyce, malarstwie, w design), jak i życia obyczajowego i kulturalnego (zaczynają dominować nowe wzorce zachowań związane z napływem migrantów i globalizacją). Ich odzwierciedleniem są np. projekty szwedzkich ekologów,  wynalazki w dziedzinie techniki,  przeobrażenia w sferze języka mediów                         i działalności instytucji kultury.
 • Polska i Szwecja. Wizerunek Szwecji w polskich mediach (dot. różnych form reportażu, publicystyki, mediów społecznościowych i filmu).
 • Przekład artystyczny z różnych perspektyw Szwedzka literatura i film w przekładzie polskim.

Seminarium obejmuje wprowadzenie do wybranego tematu, dyskusję nad wybranymi tekstami oraz pracę projektową w grupach.

Bibliografia:

 • Zenon Ciesielski: Dzieje kultury skandynawskiej.  Od pradziejów do XX wieku, 2 tomy, Marpress 2018
 • T. Hammarbäck –Lundin, K. Wahlberg(red.): Författare i vår tid. 164 Porträtti text och i bild, Natur och kultur 1986
 • B. Svanberg (red.): En litterär antologi om kvinnor och arbete, Bokförlaget Prisma 1992,
 • K. Tubylewicz: Szwecja czyta Polska czyta, Warszawa 2015
 • Szwecja-Polska Lata rywalizacji i przyjaźni. Polen och Sverige: År av rivalitet och vänskap, Stockholm 1999
 • Internetowe wydania dzienników szwedzkich ”Dagens Nyheter”, ”Svenska Dagbladet” i kwartalników literackich np. „BLM”, poświęconych współczesnej literaturze i kulturze Szwecji.
 • Roczniki „Acta Sueco-Polonica” wydawane w Uppsali  a od 2014  roku w Warszawie

 

dr Ewa Tobiasz

Temat głównyAustria i Szwajcaria – między tradycją a współczesnością

Celem seminarium jest pogłębienie wiadomości z dziedziny realioznawstwa i szeroko rozumianej kultury Austrii i Szwajcarii, poszerzenie kompetencji językowych w obrębie języków specjalistycznych dot. wspomnianej tematyki w zakresie niezbędnym do napisania pracy dyplomowej. Temat pracy dyplomowej będzie mieścił się w następujących obszarach:

– różnorodność kulturowa Szwajcarii

– Szwajcaria między lokalnym patriotyzmem a kosmopolityzmem

– specyfika kulturowa Austrii.


 

dr hab. prof. UŚ Jakub Morawiec

Temat główny: Literatura i przemiany społeczno-kulturalne w średniowiecznej Skandynawii

Temat pracy licencjackiej może dotyczyć jednego z następujących zagadnień:

A. Dzieje Skandynawii w średniowieczu

 • Skandynawia epoki wikingów
 • mitologia skandynawska epoki wikingów
 • chrystianizacja Skandynawii
 • ideologia władzy królewskiej w średniowiecznej Skandynawii

B. Rozwój średniowiecznej literatury skandynawskiej

 • poezja skaldów
 • sagi islandzkie
 • średniowieczna hagiografia skandynawska
 • „europeizacja” średniowiecznej literatury skandynawskiej

C. Mediewalizm w nowożytnej i współczesnej Skandynawii

 • promocja i zachowanie dziedzictwa kulturowego epoki wikingów
 • wikingowie we współczesnej popkulturze Skandynawii
 • skandynawski ruch rekonstrukcyjny

Bibliografia przedmiotowa (wybór)

 • The Complete Sagas of Icelanders, Vidar Hreinsson (ed.), Reykjavik 1997
 • Edycje sag islandzkich w serii ĺslenzk fornrit
 • Poezja skaldów w serii Scaldic Poetry of Scandinavian Middle Ages
 • Jónas Kristjansson, Eddas and Sagas, Iceland’s Medieval Literature, Reykjavik 1988.
 • Vesteinn Olason, Dialogues with the Viking Age. narration and representation in the Sagas of the Icelanders, Reykjavik 1998
 • M. Clunies Ross, Prolonged Echoes. Old Norse Myths in Medieval Northern Society, vol. 1-2, Odense 1998
 • M. Clunies Ross, The Cambridge Introduction to the Old Norse-Icelandic Saga,Cambridge 2010
 • J. Jesch, The Viking Diaspora, Routledge 2015
 • P. Meulengracht Sørensen, Fortælling og ære. Studier i islændingesagaerne, Aarhus 1993.
 • P. Meulengracht Sørensen, The unmanly man : concepts of sexual defamation in early northern society, Odense 1983
 • Torfi Tulinius, The Matter of the North. The Rise Of Literary Fiction In Thirteenth Century Iceland, Odense 2002.
 • R. Poole (ed.), Skaldsagas. Text, Vocation and Desire in the Icelandic Sagas of Poets, Berlin-New York 2001.
 • L. P. Słupecki, Mitologia skandynawska epoki wikingów, Kraków 2003
 • J. Morawiec, Ł. Neubauer (red.), Sagi islandzkie. Zarys dziejów literatury staroskandynawskiej, Warszawa 2015.
 • R. Frank, Old Norse Court Poetry, London-New York 1978.
 • Gisli Sigurdsson, Orality and Literacy in the Sagas of Icelanders, Oxford 2004
 • Gudrun Nordal, Tools of Literacy, Toronto 2001
 • E. Mundal, O. E. Haugen (Hrsg.), Altnordische Filologi, Berlin – New York 2007
 • H. Beck, W. Heizmann, J. A. van Nahl (Hrsg.), Snorri Sturluson – Historiker, Dichter, Politiker, Berlin 2013
 • A. Wolf (Hrsg.), Snorri Sturuluson. Kolloqium anläßlich der 750. Wiederkehr seines Todestages, Tübingen 1993
 • A Companion to Old Norse-Icelandic Literature and Culture, R. McTurk (ed.), Blackwell 2007
 • Romance and Love in Late Medieval and Early Modern Iceland. Essays in Honor of Marianne Kalinke, K. Wolf, J. Denzin (eds.), Ithaca-New York 2008

 

mgr Krzysztof Pędzich

Temat główny: Wybrane praktyczne zagadnienia przekładu tekstów użytkowych

Tematem seminarium są zagadnienia związane z praktycznym procesem przekładu tekstów z języka szwedzkiego na język polski. Przeanalizowane zostaną narzędzia i techniki tłumaczeniowe niezbędne w pracy tłumacza. Szczególna uwaga poświęcona będzie rozwiązywaniu problemów technicznych, unikaniu błędów i pułapek w procesie tłumaczenia. Część teoretyczna stanowić będzie przegląd wybranych zagadnień teorii przekładu, będąc podstawą do analizy przez studenta wybranych tekstów. W części praktycznej studenci zbadają metody „manipulowania” tekstem przekładu, tzw. pułapki oryginału i wynikające z nich błędy tłumaczenia, jak: szyk wyrazów w zdaniu, nazwy własne, równoważniki zdań, nagłówki i skróty myślowe, tło kulturowe oraz gramatyczne, ortograficzne i stylistyczne różnice między tekstem szwedzkim a polskim (reguły ortografii, interpunkcji, zasady stosowania wielkiej litery itp.).

Bibliografia

 • Belczyk A.: Poradnik tłumacza.
 • Cronin M.: Przekład w epoce cyfrowej.
 • Dzierżanowska H.: Przekład tekstów nieliterackich na przykładzie języka angielskiego.
 • Hyltenstam K.: Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle.
 • Katourgi A.: Svenska som går bananer. En bok om översättningar som går bananer.
 • Kozłowska Z.: O przekładzie tekstu naukowego.
 • Lipiński K.: Vademecum tłumacza.
 • Liseling Nilsson S.: Kod kulturowy a przekład.
 • Nord Ch.: Translating as a Purposeful Activity.
 • Slyk M.: Terminologia prawna w przekładzie ustnym i pisemnym. Wybrane przykłady tłumaczeń w języku polskim i szwedzkim.
 • Słowniki języka szwedzkiego, ogólne i specjalistyczne jednojęzyczne i dwujęzyczne w kombinacji z językiem polskim, angielskim lub niemieckim.
 • Stasiak-Górna M.: Det är också skit samma – Nic nie szkodzi. O sposobach tłumaczenia szwedzkich. wulgaryzmów w przekładzie szwedzkiej literatury współczesnej.
 • Voellnagel A.: Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych.
 • Wawrzyniak Z.: Praktyczne aspekty translacji literackiej.

Seminaria licencjackie w roku akademickim 2021/2022 Seminaria licencjackie w roku akademickim 2021/2022

dr Monika Blidy

 

Seminarium licencjackie 2021/2022

 

Anders sein – und doch dazugehören (?). Das Bild des Anderen in zeitgenössischen Literatur- und Kulturtexten

In der modernen, multikulturellen Gesellschaft wird die eigene kulturelle Identität wechselseitig erfahrbar. Das Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen bringt die Notwendigkeit, das Andere  bewusst wahrzunehmen und  sich gleichzeitig  seines eigenen Blickwinkels gewahr zu werden, um das Andere verstehen zu können. Damit treten die eigene und die andere Kultur in ein spannungsreiches Wechselverhältnis, dass in ein breites Spektrum von Erkenntnissen münden kann: von der Erfahrung des Andersseins, über den gegenseitigen Austausch bis möglicherweise zur Integration der anderen Kultur in das eigene Selbstbild, was wiederum zur Herausbildung einer neuen „hybriden“ Identität „im Dazwischen“ führen kann.

Vor diesem Hintergrund verfolgt das geplante Seminar das Ziel zeitgenössische Literatur- und Kulturtexte (Prosa und Dichtung, Theater, Presse, Internetbeiträge u.a.) im Hinblick auf den heutzutage vieldiskutierten Minderheiten- und Migrantendiskurs einer inter- / transkulturell bzw. einer „hybridologisch“ orientierten Analyse zu unterziehen.

 

 

 

 

mgr Piotr Cieśla

 

Seminarium licencjackie 2021/2022 (tylko dla specjalności: język szwedzki):

 

Legendy miejskie, internetowe historie grozy i niesamowitości wpisują się w tradycję przekazywania opowieści z pokolenia na pokolenie – wraz ze wszystkimi modyfikacjami, którymi podlegają na przestrzeni czasu. Celem niniejszego seminarium jest zbadanie cech gatunku creepypasta bazując na materiale szwedzkojęzycznym.

 1. Zakres tematów:
 2. Analiza struktury tekstu – analiza morfologiczna internetowych historii grozy i niesamowitości wg modelu Władimira Proppa
 3. Badanie motywów przewodnich w wybranych historiach
 4. Drogi adaptacji creepypasty do doświadczeń i kodów znanych szwedzkiemu czytelnikowi
 5. Aspekt społeczny: kim są nieprofesjonalni twórcy creepypasty? Jak budują swoje opowieści?
 6. Historia prawdziwa, czy dobrze opowiedziana?

 

 

 

 

dr Mariusz Jakosz, prof. UŚ

 

Seminarium licencjackie 2021/2022

 

Multimodale Diskursanalyse am Beispiel der deutschen und polnischen Medientexte

 

Seminarium jest adresowane do osób zainteresowanych współczesnymi tendencjami badań językoznawczych, w nurt których wpisują się badania dotyczące multimodalnej analizy dyskursu. Multimodalność jest cechą współczesnych mediów. Analizując teksty medialne, należy przyjąć, że większość komunikatów posługuje się różnymi środkami semiotycznymi (językowymi, wizualnymi, akustycznymi), bowiem „komunikat multimodalny to taki, w którym globalny sens […] jest (współ)realizowany przez więcej niż jeden kod semiotyczny” (Maćkiewicz 2017: 35).

Przedmiotem badań będą różne teksty multimodalne, wraz ze specyfiką ich powstawania na bazie interobrazowości i intertekstualności, dystrybucji w mediach społecz­nościowych oraz ich odbioru i nowych sposobów działań perswa­zyjnych, w tym zjawiska mowy nienawiści, memów        i fake newsów. Analizowane dyskursy będą dotyczyć określonych zagad­nień, istotnych w debatach publicznych danej społeczności, jak np. dyskurs polityczny, dyskurs o obcokrajowcach, dyskurs pandemiczny itd.  Przy badaniach tego typu dyskursów szczególna uwa­ga skupi się na takich kwestiach, jak:

 • charakterystyka tematu dyskursu, jego kontekstu kulturowego, historycznego i politycznego;
 • specyficzne praktyki komunikacyjne, których celem jest nazywanie zja­wisk kluczowych dla badanego dyskursu: strategie nominalizacyjne, predykatyzacje, w tym metafo­ryzacja, oraz toposy argumentacyjne jako czynniki odpowiedzialne za tworzenie nastawień i określo­nych emocji względem danego wydarzenia politycznego i/lub kulturowego.
 • obraz świata wytwarzany w konkretnym dyskursie przez podmioty w nim uczestniczące (w różnych rolach) za pomocą specyficznych praktyk komunikacyjnych.

Na tym polu badawczym krzyżują się: semantyka z pytaniem m.in. o środki wartościowania, pragmatyka lingwistyczna z pytaniem o strategie wartościowania i perswazji, tekstologia                               i genologia lingwistyczna z pytaniem o funkcje wartościowania w wybranych gatunkach mowy,                   a także lingwistyka kulturowa i etnolingwistyka z pytaniem o funkcję stereotypów w postrzeganiu świata oraz istotę zjawiska językowego kategoryzowania rzeczywistości.

 

 

dr Krzysztof Kłosowicz

 

Seminarium licencjackie 2020/2021 (tylko dla specjalności tłumaczeniowej)

 

Wybrane aspekty przekładu tekstów użytkowych

 

 1. Cele seminarium:
 • Wstępne, teoretyczne przygotowanie studentów do opracowania wybranego tematu
 • Wybór i sformułowanie tematu pracy dyplomowej
 • Omówienie zasad tworzenia tekstów naukowych
 • Nauka umiejętności związanych z selekcją materiału i analizą tekstów źródłowych
 • Prezentacja analizowanych materiałów wraz z dyskusją
 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów
 1. Opis merytoryczny:

Przedmiotem seminarium dyplomowego jest analiza porównawcza polskojęzycznych i niemieckojęzycznych tekstów użytkowych z uwzględnieniem wybranych aspektów przekładu, takich jak typy ekwiwalencji, występowanie gry słów, użycie anglicyzmów itp. Część teoretyczna pracy – oparta na teorii przekładu – będzie stanowić podstawę dla części praktycznej, która będzie zawierała analizę zgromadzonych i wyselekcjonowanych przez studenta, dwujęzycznych tekstów użytkowych (katalogi, prospekty, broszury, materiały promocyjne, materiały internetowe itp.). Teksty będą związane z jednym zakresem tematycznym. W podsumowaniu pracy zostaną przedstawione wnioski z części praktycznej.

 1. Formy pracy:
 • Praca z literaturą przedmiotu zgodnie z załączoną bibliografią
 • Analiza porównawcza tekstów użytkowych z wybranego zakresu tematycznego
 • Aktywny udział w seminarium, dyskusja
 1. Bibliografia
 • Hejwowski K.: Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu.
 • Pisarska A., Tomczykiewicz T.: Współczesne tendencje przekładoznawcze.
 • Albrecht J., Gauger H.M.: Sprachvergleich und Übersetzungsvergleich. Leistung und Grenzen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten.
 • Zarzycki Ł.: Dylematy tłumacza.
 • Fix, U: Textsorte – Textmuster – Textmustermischung. Konzept und Analysebeispiele
 • Wojtasiewicz O.: Wstęp do teorii tłumaczenia

 

dr Renata Kozieł

 

Seminarium licencjackie (tylko dla specjalności nauczycielskiej):

 

Einsatz von Filmen im FSU dargestellt am Beispiel der Lehrwerke für Deutsch als Fremdsprache

 

Treścią seminarium będzie omówienie roli filmu w nauczaniu języków obcych. W tym celu najpierw omówiona zostanie typologia filmów dydaktycznych, ich funkcje oraz kryteria ich doboru. Szczególna uwaga poświęcona zostanie roli filmów w rozwijaniu sprawności produktywnych (mówienia i pisania). Omówiony zostanie także ich potencjał realio- i kulturoznawczy oraz ich rola w rozwijaniu kompetencji interkulturowej. W oparciu o rozważania teoretyczne przeprowadzona zostanie także analiza wybranych podręczników do nauki języka niemieckiego pod kątem zawartego w nich materiału filmowego oraz typologii towarzyszących mu ćwiczeń.

 

 

 

dr Annett Krakow

 

Seminarium licencjackie 2021/2022 (tylko dla specjalności: język szwedzki):

 

Literatura i kultura w średniowiecznej Północy

 

Seminarium stanowi wprowadzenie do literatury staronordyckiej na tle kulturalno-historycznym i również uwzględnia stan i warunki jej zachowania rękopiśmiennego. W szczególny sposób dotyczy to średniowiecznej literatury islandzkiej oraz jej najważniejszych gatunków i tekstów takich jak: Edda poetycka i Edda prozaiczna, sagi królewskie (konungasögur), sagi rodowe (Íslendingasögur) oraz poezja skaldów, dostępnych dzięki edycjom krytycznym oraz tłumaczeniom.

 

W ramach pracy licencjackiej student/studentka pogłębi swoją wiedzę, np. dotyczącą mitologii nordyckiej, portretu władzy, chrystianizacji krajów nordyckich, wybranych motywów w sagach lub odniesień do średniowiecza we współczesnej literaturze i kulturze. Dokładny temat pracy zostanie sprecyzowany w konsultacji pomiędzy studentem/studentką a prowadzącą.

 

Bibliografia / Litteraturlista (urval)

Källor och översättningar

Edda poetycka (1986). Övers. A. Załuska-Strömberg, Wrocław.

Íslenzk fornrit (sedan 1933). [serie/textedition]

Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages (sedan 2008). [serie/textedition; se också https://skaldic.abdn.ac.uk]

Snorres Edda (2015). Övers. K.G. Johansson & M. Malm. Gråbo. [se litteraturbanken.se]

The Complete Sagas of Icelanders: including 49 tales (1997). Red./Utg. Viðar Hreinsson. Reykjavík.

The Viking Society for Northern Research, http://vsnrweb-publications.org.uk [texteditioner och översättningar]

 

Litteratur

A Companion to Old Norse-Icelandic Literature and Culture (2005). Red. R. McTurk. Malden & Oxford.

Larrington, C., Quinn, J. & Schorn, B. (red.) (2016). A Handbook to Eddic Poetry: Myths and Legends of Early Scandinavia. Cambridge.

Medieval Scandinavia. An Encyclopedia (1993). Red. P. Pulsiano & K. Wolf. New York & London.

Morawiec, J. (2016). Między poezją a polityką. Rozgrywki polityczne w Skandynawii XI wieku w świetle poezji ówczesnych skaldów. Katowice.

Morawiec, J. & Neubauer, Ł. (red.) (2015). Sagi islandzkie. Zarys dziejów literatury staronordyckiej. Warszawa.

Reallexikon der germanischen Altertumskunde (1973-2008). Red. H. Beck. 2:a upplagan. Berlin & New York.

Słupecki, L.P. (2014). Mitologia skandynawska w epoce Wikingów. Kraków.

Steinsland, G. (2007). Fornnordisk religion. Övers. M. Ericson. Stockholm.

The Routledge Research Companion to the Medieval Icelandic Sagas (2017). Red. Ármann Jakobsson & Sverrir Jakobsson. London & New York.

 

 

dr Annett Krakow

 

Seminarium licencjackie 2021/2022 (tylko dla specjalności: język szwedzki):

 

Literatura i kultura w średniowiecznej Północy

 

Seminarium stanowi wprowadzenie do literatury staronordyckiej na tle kulturalno-historycznym i również uwzględnia stan i warunki jej zachowania rękopiśmiennego. W szczególny sposób dotyczy to średniowiecznej literatury islandzkiej oraz jej najważniejszych gatunków i tekstów takich jak: Edda poetycka i Edda prozaiczna, sagi królewskie (konungasögur), sagi rodowe (Íslendingasögur) oraz poezja skaldów, dostępnych dzięki edycjom krytycznym oraz tłumaczeniom.

 

W ramach pracy licencjackiej student/studentka pogłębi swoją wiedzę, np. dotyczącą mitologii nordyckiej, portretu władzy, chrystianizacji krajów nordyckich, wybranych motywów w sagach lub odniesień do średniowiecza we współczesnej literaturze i kulturze. Dokładny temat pracy zostanie sprecyzowany w konsultacji pomiędzy studentem/studentką a prowadzącą.

 

Bibliografia / Litteraturlista (urval)

Källor och översättningar

Edda poetycka (1986). Övers. A. Załuska-Strömberg, Wrocław.

Íslenzk fornrit (sedan 1933). [serie/textedition]

Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages (sedan 2008). [serie/textedition; se också https://skaldic.abdn.ac.uk]

Snorres Edda (2015). Övers. K.G. Johansson & M. Malm. Gråbo. [se litteraturbanken.se]

The Complete Sagas of Icelanders: including 49 tales (1997). Red./Utg. Viðar Hreinsson. Reykjavík.

The Viking Society for Northern Research, http://vsnrweb-publications.org.uk [texteditioner och översättningar]

 

Litteratur

A Companion to Old Norse-Icelandic Literature and Culture (2005). Red. R. McTurk. Malden & Oxford.

Larrington, C., Quinn, J. & Schorn, B. (red.) (2016). A Handbook to Eddic Poetry: Myths and Legends of Early Scandinavia. Cambridge.

Medieval Scandinavia. An Encyclopedia (1993). Red. P. Pulsiano & K. Wolf. New York & London.

Morawiec, J. (2016). Między poezją a polityką. Rozgrywki polityczne w Skandynawii XI wieku w świetle poezji ówczesnych skaldów. Katowice.

Morawiec, J. & Neubauer, Ł. (red.) (2015). Sagi islandzkie. Zarys dziejów literatury staronordyckiej. Warszawa.

Reallexikon der germanischen Altertumskunde (1973-2008). Red. H. Beck. 2:a upplagan. Berlin & New York.

Słupecki, L.P. (2014). Mitologia skandynawska w epoce Wikingów. Kraków.

Steinsland, G. (2007). Fornnordisk religion. Övers. M. Ericson. Stockholm.

The Routledge Research Companion to the Medieval Icelandic Sagas (2017). Red. Ármann Jakobsson & Sverrir Jakobsson. London & New York.

 

 

dr hab. Michał Skop, prof. UŚ

 

Seminarium licencjackie 2021/2022

 

Berlin – Wiedeń – Wrocław: miasto, kultura, literatura, media

 

Osadzone na styku dyscyplin literaturoznawstwa i realioznawstwa seminarium dyplomowe jest próbą spojrzenia na obraz miasta, „uchwycenia życia obrazów” w różnych mediach (literatura, prasa, sztuka, media cyfrowe) oraz kontekstach: kulturowym, społecznym, cywilizacyjnym etc. Analizie i interpretacji poddane zostaną teksty prasowe, literackie, studia i prace realioznawcze oraz źródła internetowe dostępne w języku niemieckim i/lub polskim związane z jednej strony rozwojem miast i ich motywu (np. w literaturze), polaryzacją miasto-wieś, procesem urbanizacji, ideą Green-city i Smart City, z drugiej z pojęciami metropolia, stolica, prowincja, region. Nierzadko tworzą one kulisy oraz tło fabuły książki, spektaklu, filmu (np. od „Metropolis” Fritza Langa, przez „Herrn Kukas Empfehlungen/Lekcje pana Kuki” Radka Knappa po „Der Kalenderblattmörder/Koniec świata w Breslau” Marka Krajewskiego).

 

return to top