Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Humanistyczny

Opiekun praktyk:
dr Karolina Lisczyk (e-mail: karolina.lisczyk@us.edu.pl)

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK

Indywidualny program praktyki ustala organizator praktyk. Praktyki mają pomóc w skonfrontowaniu wiedzy zdobytej w trakcie studiów z wymaganiami rynku pracy, zdobyciu umiejętności przydatnych w zawodzie, poznaniu praktycznych zagadnień związanych z pracą na stanowiskach, do których student jest przygotowywany w trakcie trwania studiów. Praktyki mają oswoić studenta z profesjolektami właściwymi dla konkretnej branży oraz kulturą pracy.

Program praktyk powinien umożliwiać poznanie jednostki, w której są one realizowane, a w szczególności:

 1. Zapoznanie się z miejscem realizowania praktyk zawodowych w zakresie:
 • struktury organizacyjnej,
 • organizacji pracy,
 • zasad podległości służbowej,
 • zadań poszczególnych komórek.
 1. Obserwację warsztatu pracy wybranej osoby lub działu w zakresie:
 • zasad i praktyk współpracy pomiędzy różnymi komórkami i/lub przełożonymi a pracownikami,
 • uczciwości intelektualnej i zasad etyki w działaniach zawodowych.
 1. Nabycie lub pogłębienie umiejętności praktycznych dotyczących np.:
 • pozyskiwania i analizy danych w komunikacji oraz ewaluacji efektów działań komunikacyjnych,
 • wykorzystywania typowych aplikacji oraz systemów informatycznych do celów użytkowych i komunikacyjnych oraz w zakresie projektowania i rozwoju oprogramowania,
 • tworzenia cyfrowych treści audiowizualnych,
 • wykorzystywania wiedzy w zakresie retoryki i umiejętności perswadowania.

 

TERMINY REALIZOWANIA I ROZKŁAD GODZINOWY PRAKTYK

 

Rok studiów

Semestr

Liczba godzin praktyk

I 1.
2.
II 3.
4.

60 godzin

III 5.
6.
Ogółem: 60 godzin

 

MIEJSCA PRAKTYK

Student komunikacji cyfrowej realizuje praktyki zawodowe przede wszystkim:

 • w instytucjach reprezentujących sferę biznesową,
 • w instytucjach rządowych lub samorządowych,
 • w instytucjach pozarządowych reprezentujących tzw. III sektor.

 

Po konsultacji z opiekunką praktyk student może również podejmować praktyki w innym, wybranym przez siebie miejscu.

Praktyki zawodowe są organizowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w aktualnym zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

 

Dokumenty do pobrania:

return to top