Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Humanistyczny

TEMATYKA SEMINARIÓW LICENCJACKICH W ROKU AKADEMICKIM 2020-2021

 

 1. dr hab. Agnieszka Nęcka-Czapska, prof. UŚ

Serdecznie zapraszam na seminarium licencjackie, którego tematyka będzie się koncentrowała przede wszystkim na sześciu głównych zakresach tematycznych:

  • storytelling i narzędzia marketingu narracyjnego w reklamie,
  • strategie wizerunkowe w mediach społecznościowych i kampaniach reklamowych (marka firmy, produktu, marka osobista),
  • zjawisko celebryctwa,
  • specyfika komunikacji w mediach społecznościowych,
  • blogosfera (specyfika, blog jako sieć społecznościowa, karnawalizacja blogów, personal branding, influencer marketing, profesjonalizacja hobby),
  • kultura popularna.

Możliwe są także inne, zaproponowane przez uczestników seminarium zagadnienia. Zapraszam do kontaktu e-mailowego.

KONTAKT: agnieszka.necka@gmail.com


 

 1. dr Magdalena Ochwat

Kim jestem?

W latach 2008-2012 byłam rzecznikiem prasowym UŚ, w latach 2012-2016 dyrektorem Gabinetu Rektora UŚ oraz rzecznikiem prasowym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Obecnie pełnię funkcje pełnomocnika rektora UŚ ds. Kontaktów ze Szkołami i Promocji, Dyrektora Zarządzającego Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”, Wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów UŚ. Jestem absolwentką programu Master of Business Administration (Executive MBA prowadzony przez GFKM).

Opis ogólny seminarium

W roku akademickim 2020/2021 zapraszam Państwa serdecznie na seminarium licencjackie poświęcone aspektom komunikacji medialnej i komunikacji marketingowej.

Szczególnie interesuje mnie komunikacja w sektorze szkolnictwa wyższego, w tym: promocja miast akademickich – UniverCity (Kraków „Kraków to stan umysłu”), Wrocław, Łódź („Młodzi w Łodzi”), Poznań, Katowice („Studiuj w Katowicach”), promocja kierowana do poszczególnych grup kandydatów na studia (kierunki humanistyczne, ścisłe, przyrodnicze, artystyczne, seminaria duchowne – kampanie reklamowe, reklamy prasowe wspierające rekrutacje, eventy wspierające rekrutacje, kampanie w mediach społecznościowych, content marketing, rekrutacyjne serwisy internetowe, video online), kampanie dedykowane absolwentom w Polsce i na świecie, projekty gadżetów promocyjnych (np.: konkurs GENIUS UNIVERSITATIS) w sektorze szkolnictwa wyższego, promocja Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Uniwersytetów Dzieci, kampanie promocyjne prowadzone przez MNISW.

Ciekawym tematem jest również analiza najważniejszych dokumentów uczelni takich jak: strategia, misja, wizja. Proponowane tamtym mogą dotyczyć określania wizji  i funkcji misji, językowego obrazu uczelni, etapów procesu formułowania strategii, przykładów strategii, misji, wizji uczelni w Polsce i w Europie.

Społeczna Odpowiedzialność Uczelni to nowy obszar w polskiej literaturze przedmiotu. Jak ważna jest problematyka społecznej odpowiedzialności uczelni, pokazuje wynik wyszukiwarki Google, podaje blisko 15 mln wskazań po wpisaniu hasła: social responsibility of university. W temacie tym widziałabym miejsce dla analizy aktualnych zjawisk społecznych jak: mowa nienawiści w kontekście studentów z zagranicy; marketing uczelni wobec społecznej odpowiedzialności uczelni, społeczna odpowiedzialność studentów za budowanie przyszłości kraju, analiza kodeksów etyki, a także porównanie działań SCR z SCU.

Ponadto interesuje mnie również zarządzanie działaniami media relations w ramach realizacji polityki informacyjnej organizacji czy instytucji (takiej jak: uczelnia czy urzędy miast, marszałkowskie), w tym praca rzeczników i biur prasowych. Dlatego proponuję do analizy następujące zagadnienia: zadania rzecznika prasowego, umiejscowienie w organizacji, procedury kontaktu z mediami, postępowanie w sytuacji nadzwyczajnej, organizowanie wydarzeń dla środków masowego przekazu, media społecznościowe w pracy rzecznika prasowego.

Tematy prac dyplomowych, oprócz część teoretycznych, będą miały charakter praktyczny. Będziecie mogli konsultować swoje spostrzeżenia z pracownikami działów promocji, a Wasze prace pomogą odpowiedzieć na najważniejsze pytania: Jak rekrutować na studia? Jak promować miasto w kontekście uczelni? Jak „ściągać” młodych do wyludniających się miast w dobie niżu demograficznego? Co miasta akademickie oferują zarówno studentom, jak i absolwentom? – przykłady, dobre praktyki.

W ramach seminarium przewiduję również spotkania z praktykami. Najlepsze pomysły zwarte w Waszych licencjatach zostaną (za  Waszą zgodą😊) przekazane instytucjom oraz zastosowane w praktyce.

Co proponuję?

W powstających pod moim kierunkiem pracach licencjackich mogą być analizowane
m.in. następujące zagadnienia:

  1. Analiza kampanii promocyjnej uczelni, miasta, firmy, metropolii…
  2. Porównanie kampanii promocyjnych polskich i zagranicznych uczelni, miast, firm…
  3. Studium przypadku wybranej kampanii reklamowej/eventu/gadżetu.
  4. Techniki public relations w pracy wybranego rzecznika prasowego.
  5. Analiza wybranej relacji rzecznik prasowy – dziennikarze.
  6. Badanie wizerunku np.: miasta akademickiego, drużyny sportowej, piłkarza etc.
  7. Mowa nienawiści w kontekście studentów zagranicznych (przykłady mowy nienawiści, analiza treści mowy nienawiści, mowa nienawiści w sieci, przeciwdziałania uczelni).
  8. Istota Społecznej Odpowiedzialność Uniwersytetów w Polsce. Prospołeczność w działaniach konkretnej uczelni.

To tylko propozycje, jestem otwarta także na Wasze pomysły!

 

Jak się zapisać?

Wstępny akces na seminarium można zgłaszać drogą mailową.

KONTAKT: magdalena.ochwat@us.edu.pl


 

 1. dr Barbara Sambor

W ramach mojego seminarium licencjackiego chciałabym Państwo zaproponować pracę nad następującymi obszarami wiedzy logopedycznej: diagnoza i terapia zaburzeń artykulacji u dzieci i dorosłych, diagnoza i terapia zaburzeń głosu u dzieci i dorosłych, zaburzenia czynności prymarnych, neurogenne zaburzenia mowy, zaburzenia połykania, zaburzenia prozodii, społeczny odbiór zaburzeń mowy, jakość życia osób z zaburzeniami mowy, rozwój mowy dziecka a nowe media, wczesna interwencja logopedyczna. Podane tematy nie wyczerpują oczywiście całego spektrum ciekawych tematów, którymi będziemy się zajmować przygotowując Państwa prace licencjackie. Liczę na Państwa kreatywność i naukową ciekawość, do zobaczenia!

KONTAKT: sambor.logopedia@gmail.com


 

 1. dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, prof. UŚ

Szanowni Państwo,

jako temat nadrzędny spotkań seminaryjnych proponuję:

Promocja miasta, teatru, szkoły w nowej rzeczywistości, czyli marketing terytorialny, marketing instytucji oświatowych i instytucji kulturalnych w sytuacji pandemii

Zapraszam do spotkań, w trakcie których chciałabym z Państwem porozmawiać o fenomenach marketingowych właściwym przestrzeni bezpośredniej i wirtualnej, a zarezerwowanych dla terytoriów (miast, państw czy regionów) oraz instytucji (oświatowych i kulturalnych – szkół, uniwersytetów, teatrów, kin itd.)

Interesować nas będzie nie tylko to, jakie narzędzia marketingowe wykorzystywane były tradycyjnie w działalności konkretnych instytucji samorządowych, państwowych czy prywatnych zorientowanych zwłaszcza na  działania edukacyjne czy kulturalne, ale także co zrobiono i co można zrobić, aby promocja w sytuacji pandemii była możliwie skuteczna.

Strategie komunikacyjne, również marketingowe,  w sytuacji tak ogromnej zmiany świata najpewniej również wymagały/wymagają korekt, dostosowania do nowej rzeczywistości. Chciałabym wraz z Państwem sprawdzić, czy rzeczywiście zmiany są widoczne, czy oczekiwania odbiorców się zmieniły, czy wartości standardowo istotne w promocji miast, szkół czy kin przeszły jakąś ewolucję, czy też takie ewolucji wymagają.

Zapraszam do KONTAKTU mejlowego: katarzyna.sujkowska-sobisz@us.edu.pl (z osobami zainteresowanymi pisaniem pod moją opieką prac dyplomowych chciałabym spotkać przed zawiązaniem zespołu seminaryjnego na MS Teamsach i porozmawiać o możliwych tematach dysertacji).


 

 1. dr Marzena Szymków-Gac

Szanowni Państwo,

w świetle różnorodności kryzysów, które postrzegane są jako kulminacja konfliktów na wielu płaszczyznach życia społecznego, zapraszam do eksplorowania przestrzeni newralgicznych i aktualnych, stanowiących wyzwanie z punktu widzenia potrzeby podejmowania działań edukacyjnych, prewencyjnych i naprawczych. Wśród propozycji zagadnień znajdują się następujące obszary badawcze:

  1. Komunikacja interpersonalna w konflikcie z perspektywy koncepcji Nonviolent Communication;
  2. Korelacja stylów komunikowania z wybranymi modelami eskalacji konfliktu;
  3. Cyberprzemoc w świetle (nie)bezpieczeństwa przestrzeni Information and Communication Technologies. Współczesne konteksty i zagrożenia;
  4. Pośrednie akty mowy w treści przekazów hate speech. Analiza pragmalingwistyczna;
  5. Stosowanie/doświadczanie aktów mowy nienawiści przez dzieci i młodzież
   – na przykładzie portali społecznościowych. Analiza ilościowa i jakościowa;
  6. Zjawisko mobbingu na płaszczyźnie interakcji werbalnej;
  7. Językowy kontekst przemocy psychicznej w rodzinie – na przykładzie doświadczeń klientów Ośrodków Interwencji Kryzysowej;
  8. Celowość zastosowania metody mediacji pomiędzy sprawcą a ofiarą przemocy wewnątrzrodzinnej;
  9. Grypsera a język przemocy – na przykładzie jednostek penitencjarnych;
  10. Style komunikacji pomiędzy wychowawcą a podopiecznym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Jestem także otwarta na Państwa propozycje zagadnień.

KONTAKT: marzena.szymkow-gac@us.edu.pl


 

 1. dr Ewelina Tyc

Seminarium licencjackie: Media masowe w przestrzeni publicznej

Zapraszam do udziału w seminarium licencjackim poświęconym zagadnieniom z zakresu mediolingwistyki, genologii lingwistycznej oraz komunikowania masowego. Współcześnie media pełnią istotną rolę w rzeczywistości społecznej: kreują rzeczywistość, szerzą wartości, proponują kanony oraz szkicują możliwą przyszłość swego odbiorcy. Człowiek w zmediatyzowanym świecie balansuje między komunikacją bezpośrednią a zapośredniczoną przez media, choć równie towarzyską, bliską i bezpretensjonalną. Tematyka seminarium dotyczyć będzie więc szeroko pojętej problematyki mediów – gatunków dziennikarskich, wizerunku osób medialnych, języka w mediach oraz roli mediów w przestrzeni publicznej.

Zaproszenie do udziału w seminarium kieruję zarówno do osób, które dostrzegają w mediach ciekawe zjawiska oraz cenią ich rolę w komunikowaniu masowym, jaki i tych, którzy mają krytyczne spojrzenie na tę przestrzeń społeczną.

KONTAKT: ewelina.tyc@us.edu.pl

return to top