Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Humanistyczny

Przedmioty do wyboru dla I roku KPiK (studia II stopnia) - semestr letni 2021/2022

 • dr Julia Legomska

Analiza tekstów kultury 1 [30h ćw.] (moduł fakultatywny A)

Komunikowanie jako podstawowe zachowanie kulturowe człowieka odbywa się zawsze w odniesieniu do pewnych norm czy wzorców kulturowych – utrwalając je, negocjując, kreując nowe. W ramach modułu Analiza tekstów kultury I poddamy oglądowi wzory zachowań występujące w komunikacji kulturowej – tej artystycznej i tej zachodzącej w codziennych sytuacjach życiowych. Przyjrzymy się różnym, konkretnym, tekstom kultury, rozumianym jako wytwory współdziałania komunikacyjnego, aby odnaleźć w nich pewne powtarzalności określonych zachowań członków danej kultury (ich myślenia, odczuwania, światopoglądu, obyczajów, skłonności do zachowań twórczych itp.). Analizie i interpretacji poddamy również tworzywo obserwowanych tekstów.

W czasie naszych spotkań będziemy analizować i interpretować teksty kultury popularnej i codziennej: przestrzeń sklepową, kawiarnie, zabawki, serwisy internetowe, blogi, seriale, … Będziemy rozpoznawać konteksty kulturowe, które mogą stać u podstaw takich a nie innych sensów przez nie generowanych. Spytamy o miejsce rytuału, myślenia magicznego, tabu, śmiechu, o ponowoczesny sposób doświadczania czasu, … we współcześnie tworzonych tekstach. Prześledzimy płynne tożsamości współczesnych nadawców i odbiorców. Przyłożymy do poddawanych oglądowi tekstów kultury różne modele ich analizy i interpretacji. Zajęcia będą mieć charakter warsztatowy.

 

 • dr Aneta Głowacka

Analiza tekstów kultury 1 [30h ćw.] (moduł fakultatywny B)

Komunikowanie jako podstawowe zachowanie kulturowe człowieka odbywa się zawsze w odniesieniu do pewnych norm czy wzorców kulturowych – utrwalając je, negocjując, kreując nowe. W ramach modułu Analiza tekstów kultury I poddamy oglądowi wzory zachowań występujące w komunikacji kulturowej – tej artystycznej i tej zachodzącej w codziennych sytuacjach życiowych. Przyjrzymy się różnym, konkretnym, tekstom kultury, rozumianym jako wytwory współdziałania komunikacyjnego, aby odnaleźć w nich pewne powtarzalności określonych zachowań członków danej kultury (ich myślenia, odczuwania, światopoglądu, obyczajów, skłonności do zachowań twórczych itp.). Analizie i interpretacji poddamy również tworzywo obserwowanych tekstów.

Szeroko rozumiane teksty kultury: teksty publicystyczne, utwory literackie, dzieła filmowe, teatralne, plastyczne i muzyczne, będą analizowane ze względu na specyficzną poetykę i pełnioną funkcję, a także poddane interpretacji w kontekście kulturowym. Będziemy zastanawiać się nie tylko nad ich budową i funkcją zastosowanych środków artystycznych, ale również nad znaczeniem tych tekstów w życiu wspólnoty czy określonej grupy społecznej. Dyskutowane na zajęciach teksty kultury będą zebrane w bloki tematyczne, odnoszące się do współczesnych procesów społecznych, a jednym z dominujących wątków będzie tożsamość (tożsamość lokalna w kontekście globalizacji, tożsamość mniejszości seksualnych, ruch #MeToo, „obcy” w Europie, postprawda i teorie spiskowe). Zajęcia mają charakter warsztatowy.

 

 • dr hab. Zbigniew Kadłubek, prof. UŚ

Literatura a społeczeństwo [30h w.] (moduł fakultatywny A)

„Literatura a społeczeństwo” to dosyć pojemna – zgódźmy się – formuła próbująca opisać tok wykładowy. Kiedy jednak pomyślimy, że moglibyśmy nazwę wykładowego ciągu zinterpretować i nazwać „książki i ludzie”, udałoby się przeanalizować również pewne problemy, które  można by ogólnie określić jako kwestie kryzysowej duchowości i religijne dylematy związane ze Świętymi Księgami. Chciałbym zatem zaproponować bliższe spojrzenie na religię i politykę we współczesnym świecie muzułmańskim. Zapraszam do próby zrozumienia roli religii w państwach muzułmańskich (Europy, Azji, Afryki). Nie odwoływałbym się do uproszczonego (być może wręcz prostackiego) sądu Samuela P. Huntingtona  o „zderzeniu kultur”. Nie nawiązywałbym również do modelu kultury weberowskiej (ignorującej w istocie  walkę klasową albo niewspółmierne wysiłki państw bogatych i biednych w dążeniu do osiągnięcia dobrostanu). Broniłbym nawet w swoim wywodzie pewnego „stylu fundamentalizmu” przeciwko wszystkim groźnym fundamentalizmom. Idąc może tropem Michela Foucaulta, jakkolwiek niezbyt doktrynalnie, przeanalizowałbym w islamie nurt seksualnej władzy. Afirmatywnie potraktowałbym projekt tworzenia wspólnoty wokół jednego Tekstu(np. „Kranu”). Jestem przekonany, że tematyka, którą tutaj proponuję, wpisuje się w ważne debaty związane z dzisiejszą kondycją świata, społeczeństwa, komunikacji; stanowi w jakiejś skromnej mierze laboratorium kryzysów.

 

 • dr hab. Michał Skop, prof. UŚ

Literatura a społeczeństwo [30h w.] (moduł fakultatywny B)

Zajęcia „Literatura a społeczeństwo – Od Bourdieu i Simmla do Wallraffa i Beckera. Postawy pisarzy w polu literackim, społecznym i polu władzy. Literatura regionu i społeczeństwo” poświęcone będą następującym zagadnieniom i kręgom tematycznym: postawy pisarzy wobec społeczeństwa i władzy (gracz/pisarz, kapitał, pole, habitus); literatura, język i społeczeństwo (m.in. teksty, kody, hasła, slogany); intelektualiści a społeczeństwo i władza, jeden język, dwa narody – przykłady z literatury RFN i NRD i ich recepcja w Polsce; dystans wobec społeczeństwa, od utopii do realizmu i faktu (Francja, Anglia, Niemcy); literatura robotnicza a reportaż i literatura faktu, rzemieślnik i pisarz/poeta; literatura pogranicza czy literatura regionu – prowincjonalność, regionalizm i nowoczesność; literatura regionów – związki między literaturą, kulturą, społeczeństwem a najważniejszymi wydarzeniami w XX wieku.

 

 • dr Łukasz Maryniak

Negocjacje a mediacje [15h w., 30h ćw.] (moduł fakultatywny A)

Zajęcia z przedmiotu Negocjacje i mediacje skupiają się na przedstawieniu – zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym – tzw. alternatywnych metod rozwiązywaniu sporów (ang. Alternative Dispute Resolution – ADR). Uczestnicy zajęć poznają:

 1. ramy prawne prowadzenia negocjacji i mediacji – w zakresie prywatnoprawnym (np. negocjowanie umów) oraz publicznoprawnym (np. mediacje w sprawach karnych),
 2. podmioty mogące uczestniczyć w negocjacjach i mediacjach,
 3. wymagania stawiane mediatorowi oraz zadania jakie na nim spoczywają,
 4. zasady efektywnej komunikacji w procesie negocjacji i mediacji,
 5. sposoby zakończenia negocjacji i mediacji.

Dodatkowo na ćwiczeniach zostanie przeprowadzony eksperyment, który pozwoli Studentom – poprzez wykorzystanie w praktyce nabytych umiejętności – wynegocjowanie korzystniejszych dla nich warunków uzyskania zaliczenia.

Negocjacje a mediacje [15h w., 30h ćw.] (moduł fakultatywny B)

Zajęcia z przedmiotu Negocjacje i mediacje skupiają się na przedstawieniu – zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym – tzw. alternatywnych metod rozwiązywaniu sporów (ang. Alternative Dispute Resolution – ADR). Uczestnicy zajęć poznają:

 1. ramy prawne prowadzenia negocjacji i mediacji – w zakresie prywatnoprawnym (np. negocjowanie umów) oraz publicznoprawnym (np. mediacje w sprawach karnych),
 2. podmioty mogące uczestniczyć w negocjacjach i mediacjach,
 3. wymagania stawiane mediatorowi oraz zadania jakie na nim spoczywają,
 4. zasady efektywnej komunikacji w procesie negocjacji i mediacji,
 5. sposoby zakończenia negocjacji i mediacji.

Dodatkowo na ćwiczeniach zostanie przeprowadzony eksperyment, który pozwoli Studentom – poprzez wykorzystanie w praktyce nabytych umiejętności – wynegocjowanie korzystniejszych dla nich warunków uzyskania zaliczenia.

 

 • dr Aleksandra Kalisz

Warsztaty pisania kreatywnego 1 [30h ćw.] (moduł fakultatywny A) 

Przedmiot niniejszego cyklu spotkań stanowią (nie)zwykłe formy pisarskiego wyrazu, za pomocą których przyszły mistrz pióra nie tylko odkryje przyjemność pisania, lecz także dostrzeże w tym, co niepozorne prawdziwą inspirację do tworzenia zróżnicowanych tekstów o mniej lub bardziej artystycznej naturze. Warsztaty pisania kreatywnego to również okazja do zetknięcia się z twórczością Marka Twaina, Franza Kafki czy Jamesa Thurbera – autorów, których dzieła będą swoistym punktem wyjścia do analizy charakteru postaci, budowania suspensu oraz kreowania rozmaitych fikcyjnych światów. Proponowane więc w ramach tegorocznych zajęć: opis, charakterystyka, opowiadanie czy bajka to tylko nieliczne gatunki eksplorowane w celu uchwycenia tego, czym w zasadzie jest owo creative writing w praktyce.

 

 • dr Beata Duda

Warsztaty pisania kreatywnego 1 [30h ćw.] (moduł fakultatywny B)

Spotkania będą miały na celu kształcenie umiejętności kreowania różnorodnych gatunkowo i stylowo tekstów zgodnie z założeniami nurtu creative writing. Warsztaty polegać będą na poszukiwaniu potencjału twórczego i wykorzystaniu go w praktyce pisarskiej. Będzie to możliwe dzięki odpowiedniej wymianie inspiracji i obserwacji, wspólnym dyskusjom oraz dzieleniu się pomysłami i doświadczeniami. Założeniem zajęć jest bowiem ich współtworzenie przez uczestników oraz wspólna praca nad kreatywnymi projektami. W tym celu wykorzystana zostanie metoda design thinking, która opiera się na twórczym rozwiązywaniu problemów i poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań. W trakcie warsztatów uczestnicy tworzyć będą bowiem projekty, w których potrzebne będzie nie tylko kreatywne podejście do zadania, ale także umiejętność łączenia nowoczesnych form przekazu z tradycyjnymi.

Przedmioty do wyboru dla II roku KPiK (studia II stopnia) - semestr letni 2021/2022

 • dr Julia Legomska

Analiza tekstów kultury 2 [30h ćw.] (moduł fakultatywny A)

Komunikowanie jako podstawowe zachowanie kulturowe człowieka odbywa się zawsze w odniesieniu do pewnych norm czy wzorców kulturowych – utrwalając je, negocjując, kreując nowe. W ramach modułu Analiza tekstów kultury I poddamy oglądowi wzory zachowań występujące w komunikacji kulturowej – tej artystycznej i tej zachodzącej w codziennych sytuacjach życiowych. Przyjrzymy się różnym, konkretnym, tekstom kultury, rozumianym jako wytwory współdziałania komunikacyjnego, aby odnaleźć w nich pewne powtarzalności określonych zachowań członków danej kultury (ich myślenia, odczuwania, światopoglądu, obyczajów, skłonności do zachowań twórczych itp.). Analizie i interpretacji poddamy również tworzywo obserwowanych tekstów.

W czasie naszych spotkań będziemy analizować i interpretować teksty kultury popularnej i codziennej: przestrzeń sklepową, kawiarnie, zabawki, serwisy internetowe, blogi, seriale, … Będziemy rozpoznawać konteksty kulturowe, które mogą stać u podstaw takich a nie innych sensów przez nie generowanych. Spytamy o miejsce rytuału, myślenia magicznego, tabu, śmiechu, o ponowoczesny sposób doświadczania czasu, … we współcześnie tworzonych tekstach. Prześledzimy płynne tożsamości współczesnych nadawców i odbiorców. Przyłożymy do poddawanych oglądowi tekstów kultury różne modele ich analizy i interpretacji. Zajęcia będą mieć charakter warsztatowy.

 

 • dr Aneta Głowacka

Analiza tekstów kultury 2 [30h ćw.] (moduł fakultatywny B)

Komunikowanie jako podstawowe zachowanie kulturowe człowieka odbywa się zawsze w odniesieniu do pewnych norm czy wzorców kulturowych – utrwalając je, negocjując, kreując nowe. W ramach modułu Analiza tekstów kultury I poddamy oglądowi wzory zachowań występujące w komunikacji kulturowej – tej artystycznej i tej zachodzącej w codziennych sytuacjach życiowych. Przyjrzymy się różnym, konkretnym, tekstom kultury, rozumianym jako wytwory współdziałania komunikacyjnego, aby odnaleźć w nich pewne powtarzalności określonych zachowań członków danej kultury (ich myślenia, odczuwania, światopoglądu, obyczajów, skłonności do zachowań twórczych itp.). Analizie i interpretacji poddamy również tworzywo obserwowanych tekstów.

Szeroko rozumiane teksty kultury: teksty publicystyczne, utwory literackie, dzieła filmowe, teatralne, plastyczne i muzyczne, będą analizowane ze względu na specyficzną poetykę i pełnioną funkcję, a także poddane interpretacji w kontekście kulturowym. Będziemy zastanawiać się nie tylko nad ich budową i funkcją zastosowanych środków artystycznych, ale również nad znaczeniem tych tekstów w życiu wspólnoty czy określonej grupy społecznej. Dyskutowane na zajęciach teksty kultury będą zebrane w bloki tematyczne, odnoszące się do współczesnych procesów społecznych, a jednym z dominujących wątków będzie tożsamość (tożsamość lokalna w kontekście globalizacji, tożsamość mniejszości seksualnych, ruch #MeToo, „obcy” w Europie, postprawda i teorie spiskowe). Zajęcia mają charakter warsztatowy.

 

 • dr hab. Anna Adamus-Matuszyńska

Ekonomia i przedsiębiorczość [15h w., 30h ćw.] (moduł fakultatywny A)

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami opisującymi zjawiska gospodarcze, relacje między tymi zjawiskami, podmioty uczestniczące w procesach gospodarczych oraz efekty ich działalności. Szczególna uwaga poświęcona zostanie przedsiębiorstwom: ich roli w gospodarce rynkowej, procesowi ich zakładania i uwarunkowaniom rozwoju w turbulentnym otoczeniu gospodarczym i społecznym. Drugim zagadnieniem omawianym podczas zajęć będzie ekonomia behawioralna jako dziedzina badająca wpływ czynników psychologicznych, społecznych, poznawczych oraz emocjonalnych na podejmowanie decyzji gospodarczych.

Zagadnienia omawiane podczas realizowania treści to:

Moduł: Ekonomia

 1.   Rynek, podaż popyt – relacje i zależności
 2.   Przedsiębiorstwo jako uczestnik rynku
 3.   Modele struktur rynku: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, monopol, oligopol
 4.   Rola państwa w gospodarce rynkowej
 5.   Zachowania konsumenta. Podstawy ekonomii behawioralnej

Moduł: Przedsiębiorczość

 1. Podstawowe zagadnienia dotyczące działalności gospodarczej – organizacja, zasoby, przedsiębiorca
 2.     Prowadzenie własnej działalności – aspekty ekonomiczne
 3.     Prowadzenie własnej działalności – aspekty psychologiczne
 4.     Prowadzenie własnej działalności – aspekty prawno-finansowe
 5.     Co to jest biznes plan i jak się go opracowuje
 6.     Start-up – jak osiągnąć sukces
 7.     Plan marketingowy dla własnej działalności
 8.     Zarządzanie własnym przedsiębiorstwem – wprowadzenie
 9.     Etyka biznesu – wprowadzenie

Literatura podstawowa:

 1.   Milewski R., Kwiatkowski E. (red.), Podstawy ekonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2018
 2.   Szczypa P., Indywidualna działalność gospodarcza, CeDeWu, Warszawa 2017

Literatura uzupełniająca:

 1. Antonioni P., Flynn S.M., Ekonomia dla bystrzaków, Helion, Gliwice 2020.
 2. Bogaczyk I., Krupski B., Lubińska H., Własna firma. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, Wydawnictwo Forum, Warszawa 2010.
 3. Jankowska E., Siemiątkowski P., Podstawy ekonomii, TNOiK, Toruń 2019.
 4. Markowski W., ABC small bussinesu, Marcus s.c., Łódź 2012.
 5. Milewski R. (red.), Elementarne zagadnienia ekonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012 (lub wydania wcześniejsze).

Ekonomia i przedsiębiorczość [15h w., 30h ćw.] (moduł fakultatywny B)

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami opisującymi zjawiska gospodarcze, relacje między tymi zjawiskami, podmioty uczestniczące w procesach gospodarczych oraz efekty ich działalności. Szczególna uwaga poświęcona zostanie przedsiębiorstwom: ich roli w gospodarce rynkowej, procesowi ich zakładania i uwarunkowaniom rozwoju w turbulentnym otoczeniu gospodarczym i społecznym. Drugim zagadnieniem omawianym podczas zajęć będzie ekonomia behawioralna jako dziedzina badająca wpływ czynników psychologicznych, społecznych, poznawczych oraz emocjonalnych na podejmowanie decyzji gospodarczych.

Zagadnienia omawiane podczas realizowania treści to:

Moduł: Ekonomia

 1.   Rynek, podaż popyt – relacje i zależności
 2.   Przedsiębiorstwo jako uczestnik rynku
 3.   Modele struktur rynku: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, monopol, oligopol
 4.   Rola państwa w gospodarce rynkowej
 5.   Zachowania konsumenta. Podstawy ekonomii behawioralnej

Moduł: Przedsiębiorczość

 1. Podstawowe zagadnienia dotyczące działalności gospodarczej – organizacja, zasoby, przedsiębiorca
 2.     Prowadzenie własnej działalności – aspekty ekonomiczne
 3.     Prowadzenie własnej działalności – aspekty psychologiczne
 4.     Prowadzenie własnej działalności – aspekty prawno-finansowe
 5.     Co to jest biznes plan i jak się go opracowuje
 6.     Start-up – jak osiągnąć sukces
 7.     Plan marketingowy dla własnej działalności
 8.     Zarządzanie własnym przedsiębiorstwem – wprowadzenie
 9.     Etyka biznesu – wprowadzenie

Literatura podstawowa:

 1.   Milewski R., Kwiatkowski E. (red.), Podstawy ekonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2018
 2.   Szczypa P., Indywidualna działalność gospodarcza, CeDeWu, Warszawa 2017

Literatura uzupełniająca:

 1. Antonioni P., Flynn S.M., Ekonomia dla bystrzaków, Helion, Gliwice 2020.
 2. Bogaczyk I., Krupski B., Lubińska H., Własna firma. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, Wydawnictwo Forum, Warszawa 2010.
 3. Jankowska E., Siemiątkowski P., Podstawy ekonomii, TNOiK, Toruń 2019.
 4. Markowski W., ABC small bussinesu, Marcus s.c., Łódź 2012.
 5. Milewski R. (red.), Elementarne zagadnienia ekonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012 (lub wydania wcześniejsze).

return to top