Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Opiekunowie praktyk:
dr Kamila Kuros-Kowalska (e-mail: kamila.kuros-kowalska@us.edu.pl)
mgr Anna Płonka (e-mail: anna.plonka@us.edu.pl)

 

Praktyki – krok po kroku

W celu skutecznego i satysfakcjonującego zrealizowania praktyk zawodowych powinni Państwo postępować wedle następujących wytycznych:

  1. Wstępny wybór instytucji, w której pragną Państwo zrealizować praktykę zawodową (wymagana zgodność profilu jednostki z zakresem tematycznym studiów); adresy proponowanych instytucji są dostępne niżej.
  2. Obowiązkowa konsultacja (z odpowiednim wyprzedzeniem) z opiekunem praktyk i uzyskanie jego akceptacji co do wyboru instytucji oraz charakteru planowanych praktyk zawodowych.
  3. Określenie terminu, w jakim praktyka zostanie zrealizowana (czas trwania praktyki powinien pozwolić na swobodne zrealizowanie zakładanych planem studiów obowiązkowych godzin praktyk zawodowych).
  4. Uzyskanie pisemnej zgody opiekuna praktyk (Porozumienie o organizacji praktyk zawodowych oraz Skierowanie).
  5. Poświadczenie zgody (podpisy, pieczątki) przez dyrektora/kierownika jednostki, w której przeprowadzona będzie praktyka (Porozumienie o organizacji praktyk zawodowych).
  6. WAŻNE: Przedłożenie opiekunowi praktyk następujących dokumentów: oświadczenie, porozumienie o organizacji praktyki podpisane przez dyrektora/kierownika jednostki, w której przeprowadzona będzie praktyka.
  7. ROZPOCZĘCIE PRAKTYK – w trakcie praktyk należy sukcesywnie prowadzić dziennik praktyk dla kierunku logopedia, którego przedłożenie opiekunowi praktyk jest obligatoryjne dla każdego studenta.
  8. Po zakończeniu praktyki należy sporządzić raport z jej przebiegu i złożyć go wraz z dziennikiem praktyk dla kierunku logopedia (wraz z opinią opiekuna praktyk) opiekunowi praktyk. Opiekun praktyk, biorąc pod uwagę ocenę wystawioną przez praktykodawcę (50%) oraz oceniając dziennik praktyk (50%), zalicza studentowi praktyki zawodowe, wpisując ocenę w dwu miejscach indeksu oraz w USOS.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. aneks_do_prorozumienia_2020

2. dziennik_praktyk_dla_kierunku_logopedia

3. opinia_opiekuna_praktyk_dla_kierunku_logopedia

4. Oświadczenie studenta

5. Podanie o wyrażenie zgody na zaliczenie pracy zawodowej jako praktyki

6. Porozumienie o organizacji praktyki zawodowej

7. Raport z przebiegu praktyk zawodowych

8. Skierowanie na praktyki

9. Zaświadczenie o zrealizowaniu praktyk zawodowych

 

UWAGA:

Potrzeba złożenia dokumentów u opiekuna praktyk i uzyskania wpisu do indeksu, a tym samym zaliczenia praktyk zawodowych, wynika z planu studiów. Praktyki zawodowe są organizowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w aktualnych zarządzeniach Rektora Uniwersytetu Śląskiego (zob. https://kandydat.us.edu.pl/dzial-ksztalcenia/studenckie-praktyki-zawodowe).

Student może aplikować o zaliczenie praktyki na podstawie dokumentów potwierdzających staż pracy (umowa) w instytucji zbliżonej profilem swej działalności do zakresu tematycznego konkretnej specjalności. Odpowiednie dokumenty w tej sprawie (Podanie o wyrażenie zgody na zaliczenie pracy zawodowej jako praktyki, opinia pracodawcy zawierająca ocenę jakości pracy studenta) należy przedłożyć najpierw opiekunowi praktyk – do zaopiniowania, a następnie dziekanowi; po wyrażeniu zgody przez dziekana opiekun praktyk może wpisać studentowi zaliczenie.

Wybór praktyk warto także skonsultować z doradcą zawodowym, którym dla Wydziału Humanistycznego jest Ewelina Kaleta (e-mail: ewelina.kaleta@us.edu.pl) tel. 32 359 20 32.

 

Cel praktyk zawodowych

Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia studentów na kierunku logopedia. Praktyka ma pomóc w zastosowaniu wiedzy zdobytej podczas studiów, utrwaleniu i zdobyciu nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej, poznaniu praktycznych zagadnień związanych z pracą na stanowiskach zgodnych z kierunkiem studiów, nawiązaniu nowych kontaktów zawodowych.

 

Ramowy program praktyk, terminy i miejsca realizowania praktyk

return to top